S vlaštovkami pozvěte i kominíka

Letošní velmi chladný březen nám připomněl staré dobré přísloví. A ten, kdo je prozíravý a chce se v klidu ohřát u kamen i příští sezonu, si ho doplní třeba takto: Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem, květen za kominíkem jděte.

Zima si letos protáhla svou vládu hluboko do jara a dala kamnům, krbům, kotlům i komínům jaksepatří zabrat. Nečekejte, až se bude chtít opět ujmout své vlády, a připravte se na ni včas. Jakmile přestanete pravidelně topit, pozvěte si servisního technika, aby zkontroloval kotel, a kominíka, aby provedl kontrolu spalinových cest. Teď je seženete snáz než na začátku nové topné sezony, kdy budou na roztrhání. Těch, kteří kontroly podceňují nebo je nechávají na poslední chvíli, je bohužel stále víc než dost.

2

Třívrstvý komínový systém Schiedel UNI*** PLUS s ukončením prvky UNI FINAL je ozdobou každé střešní krytiny. Unikátní technologie pero-drážka zamezí vnikání dešťové vody do konstrukce komína. SCHIEDEL

NEJDE JEN O ČAS

To, že sehnat volného kominíka na konci října nebo v listopadu je mnohem obtížnější než na jaře, je sice nepříjemné, ale jsou mnohem pádnější důvody, proč s kontrolou komína neotálet a pře- devším proč péči o něj nezanedbat. Nejdůležitější je bezpečnost vaše i vaší rodiny. Špatný stav spalinové cesty je častou příčinou požáru, skoro jeden člověk denně se otráví spalinami při topení plynem. Velmi nebezpečný je výbušný a jedovatý oxid uhelnatý (CO), který vzniká při nedokonalém spalování tuhých paliv způsobených nedostatečným přísunem kyslíku nebo v dlouhodobě neudržovaných spotřebičích na ušlechtilejší fosilní paliva. Již při koncentraci 0,05 %, je-li jeho obsah ve vzduchu vyšší než 1 %, dochází rychle k bezvědomí a smrti. Navíc je velmi zákeřný, protože při nižších koncentracích se nemusí zhoub- né působení projevit ihned. Při hoření vždy vzni- ká kysličník uhličitý (CO2), tedy i ve všech správně seřízených zdrojích tepla na uhlíkatá paliva. Mož- ná ho nepovažujeme za tak nebezpečný, ale jeho toxické účinky se projeví již při koncentraci 2 % ve vzduchu. Je tedy nutné dbát o dokonalou průchodnost a těsnost spalinových cest. A třetím důvodem je nařízení vlády o č. 91/2010, které ukládá, že čistit spalinovou cestu máme u pevných paliv dvakrát až třikrát za rok, u plynných a kapalných jednou do roka. A jednou ročně by ji měl zkontrolovat odborník, majitel živnostenského listu v oboru kominictví, vyučený v oboru kominík. O provedené kontrole vydá písemné potvrzení. Tento doklad vyžadují pojišťovny v případě vzniku požáru či jiné škody způsobené špatným stavem spalinové cesty, bez ní se nejspíš pojistného plnění nedočkáte. A pravděpodobně budete muset zaplatit i výjezd hasičů.

1

Cihelný komínový systém HELUZ nabízí mnoho variant řešení nadstřešní části komínu, komín je možné omítnout, obložit cihelnými páskami, obložit lícovými cihlami či sestavováno z jednotlivých betonových prstenců, které nahrazují cihelnou komínovou tvarovku a zároveň imitují lícové zdivo nebo obklad z břidlice. HELUZ

Předepsané lhůty a termíny
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ukládá:
◗  Čistit spalinovou cestu provozovaného spotřebiče do 50 kW výkonu nejméně 2x až 3x za rok u pevných paliv 1x za rok u plynných a kapalných paliv. Spalinové cesty od spotřebiče, jehož výkon nepřevyšuje 50 kW, se mohou čistit svépomocí.
◗  Kontrolovat spalinovou cestu provozovaného spotřebiče do 50 kW výkonu nejméně 1x za rok. Kontrolu musí provést držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
◗  Zajistit odbornou revizi spalinové cesty v těchto případech:
a)  Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
b)  Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
c)  Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d) po komínovém požáru
e)  Po zjištění trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinové cest provádí jen osoba odborně způsobilá podle §5 nařízení vlády 91/2010.

3

4

5

6

Sanační sada HELUZ Profi je určena pro opravy nadstřešních částí jednoprůduchových komínů. Přechodový dvouplášťový sanační díl je vyroben z nerezavějící oceli a opatřen vnitřní tepelnou izolací zamezující prostupu tepla mezi přechodovou kovovou konstrukcí a komínovým pláštěm.

OPEČOVAT STARÉ I NOVÉ

Zima se obvykle nejvíce podepíše na starších jednovrstvých komínech vyzděných z cihel. „Komín je namáhán nejen spalinami, ale musí čelit také povětrnostním vlivům a často i prudkým a vysokým teplotním rozdílům,“ vysvětluje Jiří Vrba ze společnosti Schiedel. „Právě jednovrstvé komíny tak musejí snášet obrovskou zátěž. Ta se časem může projevit degradací spojovací malty, která se začne drolit a vypadávat. Někdy může dokonce dojít i k rozpadu cihel.“ Po zimě je proto nutné tyto komíny prohlédnout velmi důkladně a všechny závady na komínovém zdivu okamžitě opravit. Jestliže se závada na komíně opakuje, mělo by se přistoupit k celkové a systémové rekonstrukci celé spalinové cesty. Ale i nové komíny po několikaměsíčním nepřetržitém provozu mohly dojít úhony a vztahuje se na ně povinnost nechat je jednou ročně zkontrolovat. Mnozí majitelé plynových spotřebičů mají pocit, že kontrola komína není nutná. Vždyť kouř ani není vidět, tak jak by mohl znečistit komín? „Kondenzát působí velmi agresivně, vložka může korodovat, může v ní být i díra, korozivní části mohou padat do kondenzátní jímky. Musí se zkontrolovat, zda je komín průchodný, výpustný otvor pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpustit kondenzát z kondenzátní jímky,“ přibližuje Zdeněk Smítka z Kominictví Smítko.

7

8

Vložkování metodou Eldfast nevyžaduje frézování komína. Keramický systém vložkování komínů sestává ze žáruvzdorného keramického prášku a pojiva. Společně s vodou vytvářejí hustý materiál, který je tlakem aplikován na vnitřní stěnu komínového tělesa. Tento materiál po vytvrzení (v závislosti na teplotě – max. do 3 dnů), vytváří vrstvu, která je odolná vysokým teplotám a kyselinám. Aplikací téměř nedochází ke zmenšení stávajícího rozměru průduchu komína, hmota je nanášena na vnitřní povrch komína ve vrstvě 3–5 mm. KOMINICTVÍ SMÍTKO

JAK REKONSTRUOVAT KOMÍN

Pokud je komín v horším stavu, je nejčastějším způsobem jeho opravy vložkování, respektive převložkování. Vyvložkovaný komín zamezuje úniku spalin do interiéru, zvyšuje komínový tah a zajišťuje nenasákavost povrchu komína. Komínové průduchy starších domů mají obvykle dostatečnou světlost, aby se tam vložky vešly. Pokud to nestačí, svislé komínové průduchy lze vyfrézovat do většího profilu za současného ztenčení masivního zdiva komínového tělesa. Komínářští odborníci ale upozorňují na rizika zejména u starých komínů, kde může frézováním dojít k těžko zjistitelným narušením například tím, že se příliš uvolní stará malta z některých spár mezi cihlami. Je bezpečnější, a někdy i nutné, postavit komín nový. Jinou, u nás dosud ne příliš známou metodou, jak rekonstruovat komín, je vytvoření souvislé odolné vrstvy složené ze žáruvzdorného keramického prášku, pojiva a vody. Směs se aplikuje pomocí pružného zvonu na povrch komína a následně vytvrdne. Komínové těleso tak není nutné frézovat.

9

Datum vydání: 27. 9. 2015

Edit: