Tepelná čerpadla

Spalování uhlí v lokálních topeništích je velkým zdrojem škodlivých exhalací, v některých regionech se lokální topeniště podílejí na znečištění ovzduší až devadesáti procenty. V současné době je proto dodatečně podporována výměna starých kotlů na tuhá paliva a také elektrokotlů za jiné, ekologičtější zdroje. Tedy takové, které k výrobě energie využívají obnovitelné zdroje.

Je tedy příhodná doba získat dotaci na tepelné čerpadlo, od jehož
pořízení často odrazovaly vyšší investiční náklady. Ty je možné snížit
využitím podpory z Kotlíkových dotací nebo z programu Nová zelená
úsporám. Největší finanční podporu mohou získat právě tepelná čerpadla
a kotle na biomasu. Nově již není nutné realizovat takzvaná mikroenergetická opatření a poptávat služby energetického specialisty.

Tepelné čerpadlo S-THERM+ je možné využít i při rekonstrukcích topných systémů v rodinných domech – voda na výstupu dosahuje teploty až 65 °C. Díky komplexnímu pohledu na podmínky provozu reaguje tepelné čerpadlo pružně a přesně na změny veličin, které mají vliv na účinnost celého systému. Řídicí jednotka monitoruje HDO a dokáže předzásobit akumulační nádrž teplem pro dobu vysokého tarifu. www.nepa.cz

Výměna kotle na uhlí

Výměna starých kotlů probíhá prostřednictvím krajů, jedná se o takzvané kotlíkové dotace. Obvykle vám s vyřízením dotace pomůže dodavatelská firma. Podmínky dotace i termíny odevzdávání žádostí se na jednotlivých krajích mohou mírně různit, proto je vždy třeba se informovat na příslušném krajském úřadě. Všude však musí být splněna základní podmínka – že se jedná o výměnu starého kotle na uhlí. Na všechny typy tepelných čerpadel, která splňují podmínky výzvy, je poskytována dotace ve výši 80 % způsobilých nákladů, maximálně však 120 000 Kč. V regionech s nejvíce znečištěným ovzduším je dotace zvýšena o dalších 7000 Kč.
Způsobilými výdaji jsou jak náklady na pořízení čerpadla a jeho instalaci, tak náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření i projektové dokumentace. Jednotlivé kraje spouští druhou vlnu dotací postupně, s pořízením čerpadla však není kvůli tomu nutné čekat – SFŽP a kraje uznávají veškeré způsobilé náklady spojené s pořízením čerpadla od data realizace 15. 7. 2015.

Získat dotaci na systém s tepelným čerpadlem lze i při výměně původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla. V tomto případě se dotace poskytují z programu Nová zelená úsporám. Tam, kde jsou zároveň prováděna opatření ke snížení tepelné náročnosti domu (oblast podpory A), je podpora vyšší – 100 000 Kč pro zařízení čerpající energii z vody či země, a 75 000 Kč pro čerpadla vzduch-voda. V případě, že se taková opatření neprovádějí, je podmínkou získání dotace, aby měrná roční potřeba tepla na vytápění rodinného domu nepřesáhla 150 kWh/m2. Pak je možné získat 80 000 Kč respektive 60 000 Kč. Na zpracování odborného posudku se ve všech případech poskytuje 5000 Kč.

Elegantní tepelné čerpadlo vzduch-voda VIESSMANN Vitocal 300-A je koncipováno především pro modernizaci rodinných domů. K provozu elektrických komponent může být využita elektrická energie z vlastního fotovoltaického zařízení, čímž lze redukovat již tak nízké provozní náklady. www.viessmann.cz

Proč tepelné čerpadlo?

Důvodem, proč jsou tepelná čerpadla tak vysoce dotována je, že neznečišťují ovzduší v dané lokalitě a k výrobě energie využívají obnovitelné zdroje. Pro uživatele jsou pak většinou hlavním důvodem nízké provozní náklady na vytápění a ohřev vody i vysoká míra komfortu jako u vytápění elektrického. Navíc ho v létě můžete využívat k chlazení domu, snadno jej lze doplnit o řízené větrání i s rekuperací tepla, což vyjde levněji než samostatně instalované větrací systémy. Velmi výhodné je využívat tepelné čerpadlo i k ohřevu teplé užitkové vody. Ohřev vody pomocí tepelného čerpadla je více než třikrát levnější oproti tradičnímu elektrickému ohřevu v elektrickém bojleru a nejméně o polovinu levnější oproti ohřevu plynem.

Tepelná čerpadla vzduch- –voda STIEBEL ELTRON, řady WPL díky inverterové technologii regulují svůj výkon podle potřeby tepla. Při nízkých teplotách pracují se jmenovitým výkonem, při vyšších teplotách nebo v době nočního útlumu s výkonem sníženým. Tehdy mají i vyšší účinnost a nižší spotřebu elektrické energie. www.stiebel-eltron.cz

Úspory elektřiny

Ač tepelné čerpadlo využívá k získávání tepla přírodních zdrojů, je třeba zdůraznit, že potřebuje ke své činnosti elektrickou energii. Její spotřeba je však nižší než získané teplo. Efektivitu práce čerpadla udává topný faktor (COP) – poměr mezi množstvím spotřebované a množstvím získané energie. Není veličinou stálou, závisí na teplotě
prostředí, ze kterého teplo odebírá, a na požadované výstupní teplotě. Čím menší je mezi nimi rozdíl, tím je topný faktor vyšší. Obvykle se topný faktor pohybuje mezi hodnotami 3 až 5. Dotační programy vyžadují, aby čerpadla pracovala s určitou mírou efektivnosti, proto jsou v podmínkách poskytnutí podpory stanoveny minimální topné faktory.
Nejúčinněji a tedy nejhospodárněji pracují čerpadla, která získávají teplo z vody nebo ze země, Nová zelená úsporám u nich vyžaduje topný faktor 4,3. Čerpadla získávající teplo ze vzduchu dosahují obecně nižší účinnosti, topný faktor nutný pro získání dotace z NZÚ je tedy nižší – 3,1.
Pořízení tepelného čerpadla má ještě další příjemný bonus – a to úspory za celkovou spotřebu elektřiny v domácnosti díky tomu, že je domácnostem s tepelným čerpadlem jako hlavním zdrojem tepla poskytována výhodná dvoutarifní sazba. Nízký tarif platí 22 hodin denně, proto za chod všech spotřebičů v domácnosti platíte téměř po celý den výrazně méně.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Uložit

Uložit

Datum vydání: 19. 6. 2017

Edit: