Měníme okna v paneláku

Zdálo by se, že dodavatelské firmy budou mít výměnu oken v panelových domech dokonale zvládnutou, vzhledem k tomu, kolik takových domů je a jak jsou si podobné. Podobné si sice jsou, ale v mnohém se zásadně liší. Proto výběr a instalace nových oken v panelovém domě nejsou jednoduchou záležitostí. Konečný výsledek závisí jak na kvalitě oken samotných, tak na jejich montáži.

O tom, jaká okna vybrat, rozhodují vlastníci panelových bytů často velmi nekvalifikovaně právě z toho důvodu, že se domnívají, že se přece jedná o výměnu kus za kus, starého okna za lepší, a že to firma, která tuto službu nabízí, dobře umí. Tedy že se nejedná o velký problém. Svůj omyl zjistí bohužel pozdě.

2

3

4

5

6

CHCE TO KONCEPCI 
Výměna oken je obvykle prvním krokem k celkovému zlepšení stavu panelového domu. Neměla by však být prováděna bez znalosti toho, co bude následovat, a bez zhodnocení celkového stavu domu. Jako vlastníci domu nebo bytů bychom se do ní neměli pouštět odděleně od řešení rekonstrukce celého domu. Proto je vhodnější provádět výměnu oken v celém domě najednou. Prvním krokem by měl být výběr spolehlivého odborníka, architekta, projektanta, který připraví komplexní studii regenerace domu, a to na základě posouzení skutečného stavu budovy. Ideální je rozpracovat ji postupně do prováděcích projektů s podrobnými specifikacemi. Tato investice se určitě vyplatí. Zajistí, že budou řešeny všechny spolu související problémy, větrání, rekonstrukce otopné soustavy, že na sebe budou jednotlivé etapy navazovat, budou správně vyřešeny všechny detaily… Podrobný projekt je navíc nejlepším podkladem pro výběr dodavatelů stavebních prací, tedy i pro výměnu oken. Ve výběrovém řízení pak díky němu srovnáváme srovnatelné. I když jsme se zmínili o výměně okna za okno, je možné při rekonstrukci panelového domu provést výraznější zásah, změnit členění oken, dokonce i velikost. Je třeba řešit i obnovu meziokenních vložek, pokud existují. Vzhled domu se tedy při výměně oken může radikálně změnit. To a samozřejmě základní parametry nových oken by měl určit zmíněný projekt rekonstrukce.

7

8

9

10

NEJDŘÍV OKNA, PAK ZATEPLENÍ 
Výměna oken by měla předcházet zateplení obvodového pláště domu. Ideální je, pokud se tyto úkony provedou bezprostředně po sobě. To však nebývá vždy možné, většinou z finančních důvodů. Pokud vyměníme okna a následně nezateplíme fasádu, je velmi pravděpodobné, že bude docházet ke kondenzaci vodních par na sklech oken i na stěnách, k výskytu plísní a podobně. Proč tomu tak je? Po výměně starých oken za kvalitnější a těsnější nedochází k dostatečné výměně vzduchu, postačí méně tepla na vytopení, stěny zůstávají chladnější, v interiéru stoupá vlhkost, která na nich kondenzuje… Navíc je nutné dočasně utěsnit připojovací spáry kolem okenních otvorů, pokud zůstanou po delší dobu nezakryté izolací. Přesto však v žádném případě není dobře nejprve zateplit a pak teprve vyměňovat okna. Většinou se nepodaří dobře provést napojení na zateplovací systém a kolem oken vznikají tepelné mosty se všemi nepříjemnými důsledky. Podívejme se nyní na to, co je třeba při výběru oken sledovat.

JAK SI PORADÍ S TEPLEM 
Tepelně izolační vlastnosti by měly odpovídat míře celkového zateplení. V současné době již není problém zateplit dům v nízkoenergetickém standardu, dokonce ani pasivní panelák již není utopií. O tom, jak dobře okna tepelně izolují, vypovídá součinitel prostupu tepla oknem Uw. Čím nižší, tím okno propouští méně tepla, tedy lépe izoluje. Vztahuje se k celému oknu a ovlivňuje ho jak kvalita zasklení (Ug), tak rámu (Uf). Zasklením může být dvojsklo či trojsklo, případně vyplněné inertním plynem. Rámy se u panelových domů užívají především plastové. Tepelně izolační vlastnosti plastu jsou vylepšovány konstrukčním řešením profilů, vyrábějí se jako vícekomorové, někdy vyplněné izolantem. Konstrukce rámů se u jednotlivých výrobců liší stejně jako způsob a kvalita zasklení. Pro uživatele je proto důležitý výsledný součinitel prostupu tepla. U oken, která vyměňujeme, se součinitel prostupu tepla Uw pohybuje okolo 2,7 W/m2K. Nová okna by měla mít tuto hodnotu maximálně 1,1 W/m2K.

SVĚTLO A ZVUK 
Zasklení má vliv nejen na tepelně izolační vlastnosti okna, ale i na propustnost slunečního záření. Míra propustnosti se označuje koeficientem g, který nabývá hodnot od 0 do 1. Čím vyšší, tím více slunečního záření se dostane do místnosti. Velmi obecně řečeno, tato hodnota bývá vyšší u dvojskel, trojskla zase lépe izolují. Ale propustí méně slunečního záření, interiér tedy využije méně solárních zisků, což ale může být v případě panelového domu dobře. Na druhou stranu však mají za následek, že do interiéru přichází méně světla. To ve spojení s tím, že nová okna mají větší pohledovou šířku rámu, může mít nevhodný dopad na přirozené osvětlení interiéru. V hlučnějších lokalitách může být důležitý další parametr oken – vzduchová neprůzvučnost. Okna s vysokou neprůzvučností jsou finančně náročná, avšak pokud je dům blízko rušné komunikace a podobně, je tato zvýšená investice určitě prospěšná. Na akustické vlastnosti okenního otvoru má velký vliv nejen samotné okno, ale i způsob provedení připojovací spáry. Nevhodná montáž, tedy nedostatečné těsnění připojovací spáry, může podstatně snížit celkovou hodnotu zvukového útlumu.

POSTUP PŘI VÝMĚNĚ OKEN V PANELOVÉM DOMĚ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

1) odstranění starých oken
2)
proměření a příprava osazení
3)
nalepení parozábrany
4)
lepení pásků parozábran na rám okna
5)
usazení a vyrovnávání rámu
6)
upevnění okna
7)
izolace spáry
8)
montáž vnitřního parapetu
9)
montáž vnějšího parapetu
10)
osazení okenních křídel
11)
zednické začištění

VEKRANEPODCENIT MONTÁŽ 
Tím jsme se dostali k tomu, co je stejně důležité jako výběr okna. Nesprávnou montáží se i to sebelepší okno stane nekvalitním. Bohužel vedle špičkových firem odvádějících vynikající práci existuje řada těch, které jsou schopny dopustit se i základních chyb. Ať už z neznalosti, nedbalosti či úmyslné snahy na odváděných pracích co nejvíce ušetřit. Jak se ochránit před nesprávnou montáží? V prvé řadě již zmíněným podrobným projektem, druhým stupněm ochrany je smlouva a třetím stavební dozor – tedy kontrola. Ve smlouvě by měl být definován způsob montáže, ukotvení a osazení okna v ostění, nadpraží i parapetní části s doložením detailu. Toto však nebývá zvykem, často bývá o montáži jen stručná zmínka. Podmínkou pro správné osazení okna je, aby byl prostor mezi okenním rámem a zdí domu, tak zvaná připojovací spára, proveden parotěsně. Spára musí být vyplněna tepelným izolantem, nejčastěji montážní pěnou a zvenku i zevnitř uzavřena speciálními parotěsnými a paropropustnými fóliemi. Tento způsob instalace oken může být ve smlouvě označen jako parotěsné provedení spáry nebo jako RAL montáž či systém i3. Přestože je správné provedení parotěsné spáry dané normou, stále se najdou firmy, které utěsňují okna pouze montážní pěnou nebo si vymiňují ve smlouvě souhlas s parotěsným připojením spáry. A odrazují od něho zákazníka navýšením ceny. Nabízejí pouze zapěnění spáry polyuretanovou pěnou a zednické začištění. V tom případě raději vyhledejte jinou, solidní firmu. Proč je parotěsné provedení spáry tak důležité? Jen omítnutá polyuretanová pěna stále zvyšuje svou vlhkost buď tím, že do ní vnikne dešťová voda, nebo vodní páry z interiéru. Kondenzací par v pěně dochází k její postupné degradaci, stále více ztrácí svou izolační schopnost, a navíc zde mohou vznikat plísně.

NEZAPOMENOUT NA VĚTRÁNÍ 
S novými okny se přibližně dvacetkrát sníží přirozená výměna vzduchu, což má za následek zvyšování koncentrace CO2 a množství vlhkosti. Kvalita vzduchu se tak po výměně výrazně zhorší, pokud se nepostaráme o přísun čerstvého vzduchu jiným způsobem. Okna jsou běžně nabízena s funkcí mikroventilace, ta však sama nestačí, kromě toho je třeba pravidelně a intenzivně větrat. Tím však ztrácíme drahé teplo. Okenní profily proto bývají vybaveny sofistikovanějšími způsoby přívodu vzduchu do místnosti, například větracími klapkami. Ani ty však potřebnou výměnu vzduchu nezaručí. Měli bychom správně vstát a vyvětrat v ložnici i v noci, jinak se v lepším případě budeme probouzet s bolestí hlavy, v horším si přivodíme závažnější zdravotní problémy. Řešením je nainstalovat systém nuceného větrání buď decentralizovaně pro každý byt zvlášť, nebo centrálně pro celý dům. Tím jsme se dostali k úvodu tohoto článku, tedy k tomu, že před výměnou oken je nutná koncepce a projekt rekonstrukce domu. Jinak nás místo radosti z nových oken mohou čekat nepříjemnosti, které bude obtížné řešit, a náprava bude stát možná více, než kolik bychom zaplatili za kvalitní přípravu.

Datum vydání: 1. 8. 2015

Edit: