Otazníky kolem komínů

Nejspíš všichni víme, že správně navržený a postavený komín je předpokladem toho, že bude dobře fungovat plynový kotel či vesele praskat oheň v krbu. Možná si však neuvědomujeme, že se musíme postarat i o dostatečný a trvalý přísun vzduchu pro spalování. Nebo že se výměnou oken můžeme připravit o dobrý tah komínu a ohrozit své zdraví.

O tom, co je důležité při výběru nového komínu, i o tom, co nesmíme opominout při rekonstrukci domu v souvislosti s komínem, jsme si povídali s inženýrem Jiřím Vrbou, vedoucím technického oddělení společnosti Schiedel.

2

1

Dvousložkový komínový systém ABSOLUT je vhodný i pro pasivní domy díky své vysoké těsnosti a tomu, že vedle komínového průduchu pro odvod spalin je v konstrukci umístěna přidružená tepelně izolovaná šachta, která přivádí do spotřebiče čerstvý vzduch zvenčí, avšak již předehřátý spalinami. SCHIEDEL

V současné době najdeme na trhu tak široký výběr komínových systémů, že se laik obtížně orientuje. Co by pro nás mělo být vodítkem? 
Prvním rozhodnutím by měla být volba systémového komínu, které jako ucelené komplety nabízí mnoho výrobců. Tedy nepouštět se do stavby individuálního komínu, pokud k tomu samozřejmě není nějaký specifický důvod. Systémové komíny jsou promyšlené i odzkoušené tak, aby dobře fungovaly, musí splňovat celou řadu přísných kvalitativních a bezpečnostních kritérií. Není tedy třeba vymýšlet vymyšlené, komínové systémy jsou propracovány tak, aby bezpečně odváděly spaliny a zajistily jejich rozptyl. Jsou do detailů promyšlené, včetně připojování spotřebičů či řešení částí nad střechou. Je tedy dobré zaměřit se při výběru konkrétního systému na certifikace, na to, jaké poskytuje firma garance a jaký servis.

I tak však zůstává nabídka široká jak co se týče technologií, tak výrobců. 
Vybírat správný typ komínu je třeba včas, nejlépe ve fázi projektu a s ohledem na spotřebič, který k němu chceme připojit. Tedy nepostavit komín a pak teprve řešit, čím a jak budeme topit. Řada lidí si neuvědomuje, že komín je jediný motor, který pohání spotřebič, že bez komínu s potřebným tahem by dobře nefungoval krb ani atmosférický plynový kotel. Proto bychom měli v prvé řadě vědět, jaký druh spotřebiče bude ke komínu připojen, na jaké bude palivo. Dále jaký bude jeho výkon, podle toho musí být komín dimenzován. Záleží i na charakteru objektu a technologii výstavby. Ve zděných stavbách není problém uplatnit podobné technologie jako u celého domu, tedy tvárnice spojované maltou, v dřevostavbách nejsou mokré procesy příliš vítány, většinou zde volíme lehké komíny, které se montují suchou cestou. Samotnou funkci komínu pak ovlivní jeho průměr a výška. Výška je víceméně dána výškou domu, podle ní se pak dopočítává průměr průduchu.

3

Nadstřešní část komínového tělesa HELUZ je možné omítnout, obložit cihelnými pásky, obezdít lícovými cihlami, případně vyzdít z betonových prstenců GRAND, které nahrazují komínovou tvarovku a zároveň imitují lícové zdivo nebo obklad z břidlice.

 

5

4

Komínový systém HELUZ IZOSTAT je vhodný pro všechny druhy paliv a všechny typy spotřebičů. Komínové vložky jsou opatřeny hrdlem zajišťujícím pevnost a těsnost spojení, komínové těleso umožňuje odvod spalin a zároveň přívod vzduchu ke spotřebiči. Tenkostěnné izostatické vložky se vyznačují velmi malou akumulací tepla, díky tomu se spalinová cesta rychle ohřeje a rychle se překlene rosný bod spalin

V současné době stavíme domy s nízkou tepelnou ztrátou a velmi dobře utěsněné. Jak to ovlivňuje volbu komínu? 
Ve dvou zásadních směrech. Jednak je nutné zajistit dostatek vzduchu pro spalovací proces a jednak je třeba postarat se, aby z domu, který jsme pečlivě zateplili a utěsnili, neunikal vzduch právě komínem a netěsnostmi kolem něho. Totiž v okamžiku, kdy nastoupily spotřebiče s nižší teplotou spalin a v komíně dochází ke kondenzaci, bylo nutné nahradit klasické jednovrstvé cihlové komíny vícevrstvými. V nich je mezi pláštěm a vložkou minerální izolace, která musí být odvětrávaná. Kanálky, které k tomu slouží, tak otevírají vnitřní prostor do vnějšího prostředí a dochází k tepelným ztrátám. Řešením jsou systémy bez tohoto zadního odvětrávání, které mají tepelnou izolaci integrovanou do konstrukce komínové tvárnice a zároveň detailně řeší prostupy střechou a stropy tak, aby byly co nejtěsnější a nevznikaly zde tepelné ztráty. Druhým problémem nízkoenergetických domů je větrání a přísun vzduchu. V utěsněných domech je obtížné používat spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti, protože nedochází k jeho dostatečné přirozené výměně. Je třeba používat spotřebiče s nezávislým přívodem vzduchu, plynové spotřebiče typu C a kamna či krby, které mají kromě spalinového hrdla ještě hrdlo pro přívod externího vzduchu. O přívod vzduchu se může postarat průduch v komínovém tělese, vznikne tak zvaná vzduchospalinová cesta.

Jak se zachovat v případě, kdy při rekonstrukci vyměníme okna? Nenastane obdobná situace? Musíme upravit komín, vyměnit spotřebič? 
Je pravděpodobné, že výměna oken a zateplení domu naruší dosavadní situaci v domě. Stává se, že se na nás obrátí zákazník, že mu přestal „najednou“ fungovat krb, že špatně táhne komín. A ukáže se, že nedávno vyměnili okna. Problém tedy není v krbu ani v komíně, ale v tom, že se snížila infiltrace vzduchu do domu. Dostáváme se tak do paradoxní situace, kdy bychom museli otevřít okna, abychom si mohli zatopit. Jediným řešením je postarat se o externí přívod vzduchu zvenku. Při rekonstrukcích asi nebudeme měnit nebo upravovat komín, ale přivedeme vzduch například podlahou či přes obvodovou stěnu, jak to daná situace dovolí. A pokud to dovolí spotřebič. S velkou pravděpodobností nebude na přívod externího vzduchu připraven a budeme ho muset vyměnit za nový, který takový provoz umožňuje.

6

Nerezové fasádní komíny se uplatní dobře jak u rodinného domu, tak u velkých objektů i bytových domů. Provoz komínu může být podtlakový nebo přetlakový. VK VACOVSKÝ

7

Každé těleso by mělo mít svůj vlastní komín, respektive vlastní průduch v komínovém tělese. Dvouprůduchový komín umožňuje připojení jak krbové vložky, tak plynového kotle. HELUZ

8

Betonové lehčené komíny BLK s korozivzdornou výstrojí pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva, lehké oleje, dřevo a plynná paliva. Vyznačují se vysokou odolností proti vyhoření komínu, vložky z korozivzdorné oceli nepraskají. VK VACOVSKÝ

Na koho se máme obrátit, aby posoudil situaci po zateplení domu a výměně oken?
Nebo máme počkat, až jak kamna potáhnou? Řešit větrání a dostatečný přísun vzduchu bychom měli při takové rekonstrukci vždy. Nejedná se jen o vzduch potřebný pro spalovací proces, ale především o dostatek čerstvého vzduchu k dýchání. Ukazuje se, že nestačí pouhá mikroventilace, možná bude třeba zajistit i nucené větrání a podobně. I to však musí fungovat v součinnosti s komínovým systémem. Tah komínu může narušit i nově zabudovaná silnější digestoř. Je tedy vhodné obrátit se na revizního technika komínů, který dokáže posoudit, zda je zajištěn řádný přívod vzduchu pro daný spotřebič s přihlédnutím ke kubatuře prostoru a dalším okolnostem. Je to dokonce jeho povinnost daná osnovou revizní zprávy.

A nemůže být řešením zajistit potřebný tah komínu spalinovým ventilátorem, regulátorem tahu nebo jiným zařízením? 
V rodinných domech vystačíme v 99 procentech případů s přirozeným tahem. Má to spoustu praktických výhod, protože v okamžiku, kdy začneme pracovat s tahovým ventilátorem, ztratíme výhodu nezávislosti na elektrické energii. Proto jak u nových, tak rekonstruovaných komínů je dobré řešit tah dimenzí průměru v závislosti na výšce. Navíc technické zařízení se prodraží, životnost ventilátoru je v agresivní spalinové cestě omezená. Pokud má komín účinnou výšku alespoň pět metrů a spotřebič v rodinném domě výkon do 15 kW, vystačíme s přirozeným tahem komínu.

9

10

11

Komínové těleso prefabrikovaného komínového systému Plewa Prefa je smontováno z liaprobetonových tvárnic ve výrobě a na je stavbu dodáno v hotových dílech s univerzálním patentovým spojem, který zajišťuje jednoduchou a rychlou montáž. BETONOVÉ STAVBY

V zateplených domech jsou však výkony spotřebičů mnohem nižší. Nebude pak po rekonstrukci průduch komínu předimenzován? 
Do jisté míry průduch předimenzován být může, v žádném případě však nesmí být poddimenzovaný. Pokud by bylo nutné průřez komínu zásadně zmenšit, je to možné řešit vložkou odpovídajícího průměru.

Jak předejít zklamání ze špatně vybudovaného komínu?
Jak jsem již naznačil, největší jistotu nabídne osvědčený certifikovaný systém. Je ho však třeba instalovat přesně podle pokynů výrobce. Ze statistik vyplývá, že nejčastější chybou při montáži komínu je improvizace a náhrada originálních komponent komínového systému jinými materiály. Možná to plyne z podcenění procesů, které v komínu probíhají. Je třeba si uvědomit, jak je komín namáhán a jak záleží na každém detailu. Je proto nutné si zvolit spolehlivou realizační firmu, případně si ji i pohlídat tak, aby nic neošidila. V praxi jsme zachytili i případy, kdy neseriózní firma dokáže zakamuflovat prasklou vložku, nahradit originální součástku levnější a podobně. Naopak velmi dobré zkušenosti máme s poučenými laiky, kteří si přesně prostudují montážní návod, a pokud si v něčem nejsou jisti, volají na technickou podporu a poradí se.

12

13

Komínovým tělesem se odvádějí spaliny, můžeme jím však přivádět i vzduch potřebný ke spalování paliva. Spotřebič se připojí pomocí adaptéru k větrací šachtě komínového tělesa. SCHIEDEL

14

Třísložkové nerezové komíny jsou plnohodnotné komíny vhodné pro všechny typy spotřebičů. Tvoří je vnitřní vložka a vnější plášť z nerezového plechu. Prostor mezi nimi je vyplněn tepelnou izolací. Výhodou je i relativně snadná stavba. Jednotlivé díly se do sebe jednoduše zasouvají a zajišťují páskami. KOMINY PECHLAT

15

Keramické komínové systémy SKC lze použít ke všem zdrojům tepla včetně nízkoteplotních kotlů s teplotou spalin od 40 °C. Změna druhu paliva nevyžaduje další úpravy komínu. Vynikající termoizolační vlastnosti (λ = 0,055 – 0,08 W/mK). Tvárnice o nízké hmotnosti se vyznačuje vysokou pevností. CJ BLOK

Datum vydání: 14. 9. 2015

Edit: