Nemáte kanalizaci? Pořiďte si čističku!

Pokud není váš dům napojen na kanalizaci, máte několik možností, jak situaci vyřešit. Buď si pořídíte jímku, kterou budete pravidelně vyvážet, nebo si odpadní vodu budete čistit ve vlastní čističce.

Nejjednodušší způsob, jak se zbavit odpadních vod z domácnosti, je napojit se na kanalizaci, nicméně existuje mnoho míst, kde kanalizace zkrátka není. Buď si tedy pořídíte žumpu, nebo domácí čističku odpadních vod, ale existuje ještě jedna možnost, jak se vypořádat se splašky, a to vypouštěním předčištěné odpadní vody do vod povrchových (rybník, potok, vodní nádrž) nebo průsakem do vod podzemních. Je pochopitelné, že se jedná o řešení výjimečné, závisející na konkrétní místní situaci, které navíc podléhá přísným předpisům a povolovacím řízením.

2

V místech, kde se nepočítá s výstavbou obecní kanalizace, je domácí čistička odpadních vod tím nejlepším a nejekonomičtějším řešením.

STARÁ DOBRÁ ŽUMPA 
Pojmem žumpa lidově označujeme jímku pro shromažďování a pravidelné vyvážení odpadních vod. Obvykle se jedná o zakopanou nádrž z plastu, betonu či kovu s minimálně jedním kontrolním otvorem o rozměrech 600 x 600 mm. Důležité je vybrat si žumpu o dostatečném objemu, který se počítá podle počtu osob, které dům obývají. Vzhledem k tomu, že jsou dnešní domácnosti vybaveny vodovodní přípojkou, WC a koupelnou, je třeba počítat se 130 až 150 l na osobu a den, což pro čtyřčlennou rodinu při četnosti vyvážení dvakrát do měsíce představuje žumpu o objemu 10 m3. Obvyklý objem cisterny fekálního vozu je 5 či 10 m3, ale vzhledem k ceně jednoho vyčerpání žumpy ( 3000 až 6000 Kč), je ideální pro dům s čtyřčlennou rodinou vybudovat žumpu o objemu 20 m3. Například už z toho důvodu, že v zimě se kvůli sněhu nemusí fekální vůz k domu vůbec dostat. Jinak pořizovací cena žumpy není nijak vysoká (10 000 až 30 000 Kč), mnohem horší je to však s náklady na její provoz. V tomto ohledu je z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější domovní čistička odpadních vod. V některých lokalitách se ale do budoucna s výstavbou kanalizace počítá, proto je zbudování žumpy jako dočasného řešení odpadních vod přesto výhodné.

1

Čističky plně nahrazují překonané septiky a žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a umožňují čistit odpadní vodu ze sociálního zařízení, koupelen, kuchyní, ale také z automatické pračky nebo myčky nádobí…

3

Při pravidelném používání BIO GOLEMU S se v ošetřovaných systémech kultivují mikroorganismy rozkládající organické látky, čímž dochází k podpoře samočištění septiků, jímek a ČOV. Rozklad pevných odpadů bakteriemi zabraňuje hromadění kalů, snižuje potřebu odčerpávání a usnadňuje vyprazdňování systémů. Zároveň omezuje vznik nepříjemných zápachů. DRUCHEMA

A CO SEPTIK? 
Na rozdíl od žumpy, kde se odpadní vody pouze shromažďují, představuje septik pokročilejší zařízení, protože zde dochází k předčištění a odkalení tekutého odpadu. Jedná se o průtočnou nádrž, která je rozdělena na dvě nebo tři komory, kde dochází k postupnému oddělování a usazování pevných částic odpadu, navíc zde probíhá i částečný rozklad splašků. Septik má však poměrně malou účinnost, proto se obvykle kombinuje se zemním pískovým filtrem nebo kořenovou čistírnou. Zemní pískový filtr obsahuje horní rozváděcí drenáž, filtrační lože a dolní sběrnou drenáž. Filtrační lože sestává z vrstvy tříděného písku s velikostí zrn 2 až 4 mm, rozvodné potrubí celého zařízení musí být uloženo ve štěrkovém obsypu. Sběrná drenáž musí být odvětrána potrubím s vyústěním nejméně 50 cm nad terén, těleso zemního filtru se odděluje od okolního terénu vodotěsnou fólií.

4

Vyčištěná odpadní voda z domovní čističky dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku.

5

Domovní čističky se osazují do připraveného výkopu na vodorovnou základovou betonovou desku tloušťky asi 15 až 20 cm tak, aby horní hrana nádrže vyčnívala 5 až 10 cm nad okolní terén. Čistírna MICROCLAR řady AT, nabízí USBF TECHNOLOGY

DOBRÉ DOČASNÉ ŘEŠENÍ
Septik je vhodný pro domy bez teplé vody či rekreační objekty nebo jako dočasné řešení pro domy, které budou v budoucnosti napojeny na centrální čistírnu odpadních vod. Finanční náklady na pořízení septiku jsou podobné jako u jímky, u zemního filtru se cena odvíjí od jeho objemu (1m3 vyjde asi na 5000 Kč). Ze septiku je nutné vyvážet kalové usazeniny, ale není to tak dramatické jako u žumpy, četnost vyvážení se pohybuje přibližně jedenkrát za rok, v některých případech i méně často. Počítejte však s tím, že stavba septiku i osazení zemního filtru se neobejde bez stavebního povolení a že vypouštění vod vyžaduje povolení příslušného vodoprávního úřadu.

6

Čistička odpadních vod, typ SOLIDO, funguje na bázi čištění systémem SBR řízeného mikroprocesorem. Výhoda oproti klasickým ČOV je právě v možnosti řízení celého procesu čištění a tím i možnosti nastavení kapacity průtoku. Lze nastavit i prázdninový provoz, kdy je potřeba čištění minimální nebo žádná. Výrobce REWATEC, nabízí www.lafit.cz.

7

Doplňkem k čističce odpadních vod může být polypropylenová retenční nádrž pro jímání přečištěné vody.

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
V případě, že obec v místě vašeho domu nebo rekreačního objektu s kanalizací nepočítá, vyplatí se zřídit domácí čističku odpadních vod. Porovnáme- li čističku s žumpou nebo septikem, jedná se z dlouhodobého hlediska o bezesporu nejvýhodnější způsob, jak se s odpadní vodou vypořádat. Domovní čistírny, podobně jako velké městské či obecní čističky, využívají schopnosti mikroorganismů rozkládat pomocí kyslíku organickou hmotu, a to vše v kombinaci s mechanickými metodami čištění. Čištění zde probíhá v několika stupních; nejprve se oddělí hrubé nečistoty a odpad se tzv. předčistí, potom následuje druhý stupeň, tzv. aerobní, kdy dojde biologickými procesy k rozkladu odpadní vody a dalšímu oddělení kalů. Nakonec ve třetí fázi dochází ke konečné separaci vyčištěné vody od nežádoucích příměsí.

KALOJEM A KOMPRESOR 
Většina čistíren má místo, kde se ukládá kal (kalojem), a každá má někde zabudované dmychadlo (kompresor), které do nádrže vhání vzduch s tolik potřebným kyslíkem. Podle způsobu čištění dělíme domovní čistírny na tzv. kontinuální, kde se odpadní vody čistí průběžně, a čističky s přerušovaným průtokem (tzv. diskontinuální), ve kterých se zjednodušeně řečeno splašky nejprve provzdušňují, pak se vzduchové dmychadlo zastaví a teprve po následném usazení pevných částic se čistá voda odčerpá. V místech podléhajících přísnějšímu režimu ochrany přírody je třeba zvolit čistírnu, která není připojena na elektrický proud a kde je provzdušňování zajištěno například samospádem a komínovým efektem. O čistírny domovních odpadů je třeba pečovat a pravidelně odsávat a odvážet kal. Ten buď skončí v obecní čistírně odpadních vod, nebo ho můžete vynést na kompost a následně s ním pohnojit zahradu.

CHATY A CHALUPY 
Pro trvale neobydlené rekreační objekty je třeba zvolit čistírnu odpadních vod, která nevyžaduje stálý přísun splašků. Aby mikroorganismy plnily své čisticí funkce, musí mít zajištěn stálý přísun čerstvé potravy, což se v případě rekreačních objektů řeší dokrmováním kalem z kalojemu. Díky tomu může taková čistírna pracovat i tři měsíce bez přítoku splašků a užitečné bakterie nezahynou.

8

Pokud to okolnosti dovolí, můžete pro čističku využít bývalý septik – ušetříte tak za výkopové práce.

9

Biologická čistička MICROCLAR řady AT umístěná do prostoru bývalého septiku. USBF TECHNOLOGY

NENECHTE SE NAPÁLIT 
Čističku odpadních vod k rodinnému domu dnes pořídíte za 30 až 50 tisíc korun bez DPH. Vyplatí se ale sledovat různé akční nabídky firem, což vám může ušetřit nemalé peníze. V každém případě se však vyvarujte podezřele nízkých cenových nabídek od tzv. garážových výrobců, u kterých není záruka kvalitního výrobku ani servisu. Mějte na paměti, že čistírna odpadních vod je zařízení, které se instaluje do země minimálně na 15 až 20 let, a jedná se tedy o dlouhodobou investici.

CENA ZA PROVOZ? 
Provozní náklady u domovních čistíren jsou spojeny se spotřebou elektrické energie. Nejnižší spotřebu mají čističky biologické, používající aerobního procesu čištění, kde nejsou žádné dodatečné mechanické rotory, míchadla nebo biodisky. K provozu čistírny je zapotřebí pouze malé dmychadlo, které nemá velkou spotřebu. Náklady na provoz se tak pohybují v řádu 100 až 200 korun za měsíc podle typu dmychadla. Výhodou je, pokud dodavatel nabízí možnost řízení chodu čistírny v závislosti na aktuálním zatížení nějakou vhodnou řídicí jednotkou. Většina dodavatelů používá jednoduché mechanické spínací hodiny, které však nejsou ideální. Mnohem vhodnější a komfortnější je systém řízení čističky mikroprocesorovou jednotkou.

10

Z biologické čističky instalované před bytovým domem je vidět jen malý poklop. Model EUROCLAR, na výběr z několika barevných provedení. USBF TECHNOLOGY

MONTÁŽ SVÉPOMOCÍ 
Pokud si vyberete čističku kompaktních rozměrů a nízké hmotnosti, můžete ji ve dvou až třech lidech osadit sami; ušetříte tak na pořizovacích nákladech. Pokud to konkrétní situace dovolí, je možno čističku instalovat do prostor po původním septiku. Montáž svépomocí dnes volí velká řada stavebníků, protože se jedná o skutečně snadnou operaci. V tomto případě vám zároveň doporučujeme vybrat takovou čističku, která má samonosnou nádrž, bez nutnosti obetonování. Pokud je však v místě instalace vysoká hladina spodní vody, pak se bez alespoň částečného obetonování neobejdete.

OHLAŠOVACÍ PROCES 
Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je podle české legislativy vodním dílem, a proto její povolení vydávají vodoprávní úřady. Vodoprávními úřady jsou například obecní úřady, krajské úřady nebo ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad. Konkrétní vodoprávní úřad je nutné zvolit podle místa, kde hodláte domovní čističku stavět. Předtím, než podáte žádost u vodoprávního úřadu, je zapotřebí mít vyřešené tzv. umístění stavby podle stavebního zákona. V praxi to znamená, že musíte absolvovat územní řízení o umístění stavby domovní ČOV. To je nutné absolvovat u místně příslušného stavebního úřadu a postupuje se podle stavebního zákona. Toto řízení může být i součástí územního řízení o umístění novostavby rodinného domu, u kterého bude domovní ČOV postavena. Jestliže vodoprávní úřad s provedením domovní ČOV souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami, tedy vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

11

Biologické čističky EUROCLAR je možno řídit pomocí mikroprocesorové řídicí jednotky OXI control, která umožňuje čistírně pracovat v deseti režimech podle aktuálního zatížení (např. víkendový provoz, dovolená). USBF TECHNOLOGY

Edit: