V betonu útulně i úsporně

V zástupu vhodných materiálů pro výstavbu rodinných domů samozřejmě nechybí ani beton. Postupně se zbavuje přídechu šedi a fádnosti, který mu vtiskla monotónní typizovaná výstavba. Dokazuje, že je materiálem mnoha tváří. A troufá si třeba i na pasivní domy.

Vlastnosti betonu ho pro stavebnictví přímo předurčují. Je pevný, velmi stabilní, zdravotně nezávadný, nehořlavý a trvanlivý. Charakteristickou vlastností betonu je, že se dá zformovat prakticky do každého tvaru, ve kterém pak ztuhne. Proto se tak výborně uplatňuje například na plochách a stěnách velkých budov nebo mostů či tunelů. U rodinných domů je právě klasický (štěrkopískový) beton využíván pro svou pevnost v tlaku, odolnost (i vůči vlhkosti), trvanlivost a výrobní jednoduchost a poměrnou levnost ke stavbě základů, podlah či stropů, i když samotný dům budujeme z jiných materiálů. Jeho nevýhodou je, že nemá dobré tepelně izolační vlastnosti. Abychom ho v dnešní době, kdy je trendem stavět domy energeticky nenáročné, mohli použít i pro stavbu obvodové konstrukce, je třeba ho kombinovat s tepelně izolačními materiály nebo přímo upravit samotný materiál tak, aby lépe izoloval.

4

Pórobeton se vyrábí z běžně dostupných přírodních surovin: křemenného písku, cementu, vápna, vody a přísad (sádrovec nebo anhydrit, hliníkový prášek). Pórobetonový blok se krájí pomocí tenkých drátů na výrobky požadovaných rozměrů. Díky tomuto způsobu krájení se dosahuje vysoké rozměrové přesnosti. Zdění je velmi přesné, takřka beze spár.

3

Dům autorů Milana Raka a Aleny Režné z ateliéru Archteam je vyzděn z betonových sendvičových tvárnic s vnitřním zateplením z polystyrenu tloušťky 10 cm. Tvárnice jsou lepeny na vysokopevnostní maltu. Vzhledem k tomu, že je struktura tvárnic z exteriéru a částečně i interiéru přiznaná, je konstrukce domu navržena důsledně v modulu stavebních prvků, spoje jsou pečlivě vyspárovány a povrch je opatřen penetrací na bázi skla. Foto: Filip Šlapal

PÓROBETON

Jednou z možností, jak zvýšit izolační schopnosti betonu, je vytvořit ve stavebním prvku pomocí chemické reakce v betonové směsi nepatrné vzduchové dutiny. Tak vznikl již v první polovině dvacátého století pórobeton. Vzduch jako nejlepší izolant dodává tomuto materiálu vysoký tepelný odpor. Lehké a přesné tvárnice se staly rovnocennou alternativou klasického zdění z pálených keramických materiálů. Pórobetonové tvárnice umožňují s přehledem dosáhnout u obvodových konstrukcí hodnot doporučovaných normami pro tepelně izolační vlastnosti budov, špičkové výrobky pak splňují nároky na výstavbu nízkoenergetických domů při jednovrstvém zdění, tedy bez přidání dodatečné vrstvy izolace. Součinitel prostupu tepla obvodovou neomítnutou zdí může činit až 0,16 W/m2K při tloušťce zdi 500 mm. Velkou předností pórobetonu je snadná opracovatelnost a nízká hmotnost stavebních prvků. Tvárnice se spojují tenkovrstvými maltami nebo speciálními lepidly, ve svislých spárách se spojují na principu pero drážka. Jednoduchost realizace umožňuje i výstavbu svépomocí. Nevýhodou je nasákavost pórobetonu, není ho tak možné použít tam, kde hrozí kontakt s vodou. Proto je nutné chránit ho před vzlínající vlhkostí kvalitní hydroizolací. A nesmíme zapomenout ani na ochranu pórobetonu během stavby, před deštěm i před navlhnutím uložených tvárnic zespodu.

5

Obvodové zdivo stavebního systému LIVETHERM s integrovanou vložkou z polystyrenu či neoporu dosahuje při tloušťce 400 mm součinitele prostupu tepla U = 0,19 W/m2K. BETONOVÉ STAVBY – GROUP

 

 

6

7

LIAPORBETON

Tepelně izolační vlastnosti betonu je možné zvý- šit tak, že se kamenivo v betonové směsi nahradí tepelným izolantem. Tak vzniká liaporbeton – mezerovitý beton, v němž je kamenivo nahrazeno lehkými a pevnými kulovitými zrny z expandovaného zvláštního jílu. Vyniká minimální nasákavostí a díky tomu i mrazuvzdorností. Pevnost v tlaku v poměru k jeho hmotnosti ho řadí na přední místo v zástupu stavebních materiálů, v protipožární odolnosti je úplně na špici. Vykazuje také vynikající zvukově izolační schopnost. Ve stěnách z liaporbetonových akustických tvárnic dochází ke komůrkovému útlumu zvuku v mezerách mezi zrny a k jeho absorpci. Tento efekt způsobuje, že stěny z liaporbetonu mají vyšší index vzduchové neprůzvučnosti než stěny z jiných klasických materiálů při stejné plošné hmotnosti. Naměřené hodnoty Rw (index vzduchové neprůzvučnosti) se pohybují od 51 dB do 59 dB.

8

10

Unikátní stavebnicový systém Dům jedním tahem z LiaporBetonu přináší značné snížení pracnosti při realizaci stavby a odstranění náročných řemeslných prací. Hrubá stavba se montuje z prefabrikovaných velkoplošných dílců pouhých pět dní, dům na klíč je hotov za šest měsíců. Na výběr je 20 typových domů s možností individuálních změn v projektu.

BETONOVÝ SENDVIČ

Ani běžný vibrolisovaný beton z našich stavenišť nevymizel. Je pevný a nenasákavý, proto se velmi úspěšně používá do základů budov, kde vibrolisované tvarovky fungují jako ztracené bednění. Existují však i stavební systémy z vibrolisovaného betonu určené pro stavbu nosného obvodového pláště. Díky pevnosti, jednoduchosti zdění i příznivé ceně se často využívají pro stavby, na které nemáme zvláštní tepelně izolační požadavky, garáže, dílny a podobně, protože mají nedostatečný tepelný odpor. Můžeme je však použít jako základ sendvičových konstrukcí, kterým dodají potřebnou pevnost a nosnost, o dostatečnou tepelnou izolaci se pak postará přídavná vrstva tepelné izolace. Lícovou povrchovou úpravou pak může být omítka, obklad, zavěšená odvětrávaná fasáda či přizdívka z lícových betonových cihel.

ŽELEZOBETONOVÝ SKELET

Železobeton umožňuje vyrobit subtilní prvky, které vytvoří nosný prostorový rám budoucího domu. Poskytuje mnohem větší dispoziční variabilitu oproti zděným konstrukcím dosahujícím potřebné únosnosti jen v masivní stěně. Dává tak větší svobodu architektonickému výrazu domu i potřebám uživatelů tím, že dispozice není svázána statickými podmínkami stěnových konstrukcí. Větší volnost se netýká jen dispozic uvnitř daného prostoru, ale skeletové konstrukce umožňují dodat domu členitější atypické tvary, tak, jak to u stěnových konstrukcí není možné. Díky tomu, že dům je vytvářen subtilní pevnou kostrou, mohou být výplně stěn vytvořeny z různých materiálů podle přání a potřeb uživatelů. Mohou se tak spojit výhody různých materiálů, železobetonu a dřevostavby, železobetonu a keramické výplně stěn a podobně. Ač, jak již víme, nemá beton dostatečné tepelně izolační vlastnosti, skutečnost, že umožňuje vytvořit stěny velmi malé tloušťky, z něj činí vhodný materiál pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Pevný štíhlý obvodový plášť spolu s potřebnou tloušťkou izolace dokáže zajistit dostatečnou tepelněizolační funkci při malé celkové tloušťce obvodové stěny. Tím se lépe využije zastavěný prostor. Zmenšíme-li tloušťku stěny například o deset centimetrů, znamená to u domu se zastavěnou plochou 12 x 10 m čtyři čtvereční metry užitné plochy navíc v každém patře domu.

11

13

Velkorozměrové MAXI příčkovky z pórobetonu díky své dvojnásobné výšce oproti standardním podstatně zrychlují zdění vnitřních stěn. Nezanedbatelná je také úspora lepidla. PORFIX

12

Pórobetonové tvárnice PORFIX Plus o tloušťce 500 mm jsou i bez zateplení vhodné i pro výstavbu nízkoenergetických domů. Výhodou je homogenní stěna bez vrstvy tepelné izolace, která vyžaduje každých 10–15 let údržbu a jejíž plánovaná životnost je 30 let.

SENDVIČOVÉ ZDIVO

Vlastnosti betonu a tepelného izolantu je možné spojit i v jednotlivých zdicích prvcích. Do tvárnic z pórobetonu, vibrolisovaného betonu nebo liaporbetonu se již ve výrobě integruje tepelná izolace, obvykle polystyren. Pak můžeme postavit zeď, která dosahuje výborných tepelně izolačních parametrů, i při jednovrstvém zdění. Jeho výhodou je jednodušší realizace a časová úspora při výstavbě, je však třeba dodržovat technologickou kázeň, aby méně precizním provedením nevznikaly tepelné mosty.

PREFABRIKOVANÉ PANELY

Nenechme se odradit zkušenostmi s panelovými domy socialistické výstavby. Myšlenka prefabrikace, tedy přenesení klasických stavebních prací a mokrých procesů do továrních hal není vůbec špatná. Získáme tak přesný výrobek neovlivněný umem nebo nepřesností řemeslníků na stavbě. Na místě samotném je dům rychle smontován. V současné době se s panelovou výstavbou montovaných domů setkáváme většinou u dřevostaveb, existují však i firmy, které nabízejí prefabrikované rodinné domy na bázi lehčených betonů. Stupeň prefabrikace se různí – od pouhých panelů, které se na stavbě opatří fasádním zateplovacím systémem, po panely zcela dokončené a osazené okny, které se na místě opravdu jen smontují. Nejvyšším stupněm prefabrikace je výroba celých modulů včetně zařizovacích předmětů.

 

1

2

Tvárnice Liapor SL z lehkého keramického liaporbetonu mají vynikající zvukově izolační vlastnosti, jsou staticky a požárně velmi odolné, při tloušťce zdiva 365 mm dosahují U = 0,21 W/m2K díky vyplnění dutin lehkým minerálním izolantem. LIAS VINTÍŘOV

Datum vydání: 25. 9. 2015

Edit: