Co s odpadní vodou?

Není třeba vysvětlovat, proč je potřeba se naučit lépe hospodařit s vodou, a to ve všech oblastech našeho života. Tedy i s vodou odpadní. Jaké máme možnosti?

Použitou vodu z koupelen, kuchyní a záchodů musíme nějakým způsobem opět z domu vypustit. Standardní postup je vypuštění do veřejné kanalizace, což někdy nebývá nejlevnější variantou, ale stát tuto variantu podporuje i legislativně. Obce dokonce mohou majitelům nemovitostí napojení na veřejnou kanalizaci nařídit. Tam, kde kanalizace chybí, si musíme s odpadní vodou poradit sami. Nejlépe instalací vlastní čističky.
Klasické žumpy nebo septiky nejsou vhodným řešením pro novostavbu. Provoz žumpy – bezodtokové jímky je drahý a nepohodlný, navíc od ledna letošního roku platí novela vodního zákona, která zpřísňuje pravidla pro použití odpadní vody i pro likvidaci odpadní vody ze žump. Klasický tříkomorový septik je vlastně zastaralý předchůdce čističky. V současné době musí být doplněn odpadním filtrem, abyste získali povolení k jeho provozu. Umí se však vyrovnat s nepravidelným provozem, proto je vhodným řešením pro nepravidelně využívané rekreační objekty.

Domovní čističky

V dnešní době se nejčastěji řeší problém s odpadními vodami pomocí domovních čističek odpadních vod, založených na principu biologického čištění. Jedná se o plastové nádrže zabudované v zemi, v nichž se po mechanickém předčištění rozkládají nebezpečné látky odpadních vod na zdravotně nezávadné pomocí mikroorganismů. Technologie jednotlivých výrobců se mohou lišit, podle toho bude více či méně náročná obsluha čističky.
Obecně se u čističky pravidelně kontroluje správný chod a množství aktivního kalu – užitečných mikroorganismů. Kal se musí po překročení určité koncentrace odčerpat… Výhodou je, že se může použít například na kompost. Čističku je třeba vybírat podle velikosti domácnosti a možností nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. Kritéria a podmínky pro jednotlivé způsoby vypouštění se liší, pro vypouštění do podzemních vod jsou kritéria přísnější než do povrchových, a ne každá čistička je dokáže splnit. V současné době by nás měly zajímat zejména ty čističky, které umožní další využití pročištěné vody, některé dokáží recyklovat veškerou odpadní vodu z domácnosti tak, že je možné ji znovu využít na zalévání či splachování.

Systém AS–GW/AQUALOOP zajistí využití šedých vod. Odpadní voda je mechanicky
předčištěna, poté čištěna biologicky a přes membránový modul čerpána do nádrže
vyčištěné vody. Technologie je velice nenáročná na spotřebu energie a nezávislá
na klimatických podmínkách, systém lze doplnit o rekuperaci tepla z odpadní vody. asio.cz

Kořenové čističky

Na stejných principech jako přirozené mokřady, v nichž probíhají samočisticí procesy, fungují přírodní – kořenové čističky. Jejich základním principem je průtok předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Ten je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie zajišťující čisticí proces. Na něm jsou vysázené bahenní rostliny, které plní více funkcí – částečně odsávají živiny, dodávají kyslík, i na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě působí jako tepelná izolace. A v neposlední řadě plní i funkci estetickou.
Na rozdíl od domovních čističek není jejich provoz závislý na elektrické energii a nabízejí i možnost přerušovaného provozu, jsou tedy vhodné i pro rekreační objekty. Oproti klasickým čističkám je potřeba počítat s větší plochou, zhruba 5 m2 na jednoho obyvatele domu plus 5 m2 pro septik a 3 m2 pro regulační šachtu a zásak. Potřebnou plochu však můžeme najít třeba na střeše domu.

Recyklace vody

Nejvíce vody spotřebujeme v domácnosti na sprchování a koupání, přitom ji nijak výrazně neznečistíme. Takto málo znečištěnou, takzvanou šedou vodu je proto možné po úpravě opakovaně použít ke splachování či zalévání. O něco obtížněji je možné využít i vodu z praček, myček či dřezů. Nejenže tím usnadníme provoz čistírně odpadních vod, navíc ušetříme i polovinu celkové spotřeby pitné vody.

Bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků a čistíren odpadních vod AS-GEOFLOW je určen pro podpovrchovou kapkovou závlahu vegetačně aktivních ploch. Systém je založen na rozptýlení běžné odpadní vody z domácností v biologicky aktivní vrstvě zeminy, která odpadní vodu efektivně zpracuje. asio.cz

Čističky a úřady

Čistírny odpadních vod jsou vodním dílem, které je možné provozovat jen v souladu s vodním zákonem. Je proto nutné získat od stavebního úřadu souhlas s umístěním stavby. O povolení k provozu rozhoduje vodoprávní úřad na ohlášení nebo na základě řízení o povolení stavby.

  • Ohlášení – rychlejší způsob získání povolení, je však třeba dodat více dokladů. Čistička musí být certifikovaná a označená CE. U takto schválené čističky je povinnost jednou za dva roky nechat provést revizi oprávněnou osobou.
  • Vodoprávní řízení – slučuje územní řízení a povolení k vypouštění odpadních vod. Po uvedení do provozu je nutné dodat příslušnému úřadu dvakrát ročně rozbor vzorku odpadní vody.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 16. 9. 2019

Edit: