Jak stavět v roce 2020?

Již za pár měsíců začíná i pro rodinné domy platit Evropská směrnice o energetické náročnosti budov, která zavádí povinnost stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Znamená to pro ty, kdo se chystají stavět, zásadní změnu?

Není třeba se obávat, byť se na první pohled zdá, že se jedná o veliké zpřísnění současných požadavků. Pokud se seznámíme s definicí domů s téměř nulovou spotřebou energie, vypadá skutečnost jinak a nechává stavebníkům dostatečnou volnost. A to, že by dům měl být šetrný k životnímu prostředí a přispět alespoň svým malým dílem ke snížení spotřeby energie, je jistě v zájmu všech. Podle údajů Evropské komise totiž připadá zhruba 40 % z celkové produkce oxidu uhličitého právě na provoz budov.

Téměř nulová spotřeba

Domy s téměř nulovou spotřebou energie označované jako NZEB (nearly zero energy building) jsou ve stavebním zákoně definovány takto: „Budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Metodika pro výpočty parametrů je dána vyhláškou o energetické náročnosti budov. Ta stanovuje hodnocení budov pomocí takzvané referenční budovy. Postupem výpočtu se nebudeme zabývat, to náleží energetickým specialistům, jen si představte, že se porovnává váš nový dům s budovou, která se s ním tvarem i orientací ke světovým stranám shoduje, jen má pevně stanoveny požadované parametry obálky budovy a technických systémů. Od roku 2020 nebude stačit, aby váš dům tyto požadavky splnil, ale je dáno, o kolik procent je musí předčit – průměrný součinitel prostupu tepla obálkou by měl být o 30 % nižší, spotřeba neobnovitelné primární energie by měla být snížena o 25 %.
Vzhledem k výchozí úrovni se však není třeba lekat. Je potřeba si uvědomit, že obdobná metodika se využívá i při zpracování průkazů energetické náročnosti budov, které musí povinně mít každá novostavba. V současné době stačilo postavit dům v kategorii C, úsporné, ale přesto se běžně stavějí domy kategorie B – velmi úsporné a rychle přibývá i domů nízkoenergetických a pasivních, které naše legislativa přímo nedefinuje, ale svými parametry spadají do kategorie A – domů mimořádně úsporných. Tedy menší i dokonce velké zpřísnění již na sebe stavebníci berou dobrovolně, protože jsou si vědomi výhod, které kvalitní, energeticky úsporný dům přináší, stejně jako využívání obnovitelných zdrojů energie.

Snížit podíl neobnovitelné primární energie lze využitím tepelného čerpadla, které získává energii ze vzduchu, vody či země. Čerpadlo Daikin Altherma vzduch-voda slouží k vytápění a ohřevu vody, využívá 75 % obnovitelné energie čerpané ze vzduchu a 25 % elektrické energie. daikin.cz

Využití obnovitelných zdrojů

Přestože je v nařízení Evropské unie kladen důraz na využití obnovitelných zdrojů, současná vyhláška 78/2013 Sb. neklade přímý požadavek na jejich instalaci, ale je dán jen nepřímo pomocí požadovaných nízkých hodnot spotřeby neobnovitelné primární energie.
Vyhláška vyžaduje snížit hodnotu neobnovitelné primární energie v rozpětí 10 až 25 % (podle druhu referenční budovy). Toho lze dosáhnout „jen“ využitím účinnějších zdrojů. Roční spotřeba neobnovitelné primární energie může v České republice podle současných předpisů dosahovat výše 100 až 160 kWh/m2, dokonce i více. Přitom většina členských států usiluje o spotřebu nepřesahující 50 kWh/m2 za rok, v mnohých i mnohem méně – například v Dánsku činí požadavek na maximální spotřebu primární energie 20  kWh/m2 za rok.

Co se tedy změní?

Parametry téměř nulové budovy tak, jak si je Česká republika nastavila, jsou v případě rodinných domů velmi mírné, neprogresivní a dalece se liší od původního záměru stavět skutečně maximálně úsporné budovy. Z toho důvodu lze předpokládat po roce 2020 úpravu legislativních parametrů téměř nulové budovy tak, aby budovy tomuto pojmu více odpovídaly.
„Téměř nulová“ budova může být v ČR jen trochu lepší ,obyčejný´ dům, s účinným vytápěním. Při dobrém návrhu se může docela dobře obejít i bez obnovitelných zdrojů, například běžně zateplený rodinný dům s trojskly a plynový kondenzačním kotlem,“ říká Karel Srdečný z poradenské společnosti EkoWATT. „Přitom se běžně setkáme s názorem, že po roce 2020 se budou smět stavět jen pasivní domy s velkým solárním systémem na střeše, což není vůbec pravda. Jde jen o jednu z cest, jak požadavky na téměř nulovou budovu splnit.“
A zároveň dodává, že „v ČR existují dodavatelé a projektanti, kteří umí navrhnout a postavit kvalitní dům, je ale také mnoho těch, kteří raději přesvědčí zákazníka, že legislativní požadavky jsou hromada nesmyslů a postaví mu mizerný dům za stejné peníze, jako by stál dům kvalitní. Je totiž důležité si uvědomit, že splnění požadavků na téměř nulovou budovu se prokazuje jen na papíře, Průkazem energetické náročnosti budovy. Dá se tedy čekat, že zpracovatelé budou s čísly různě kouzlit, protože vědí, že stavební úřad nebude jejich výsledky přepočítávat.“

Dřevostavba rodinného domu navržená Ing. arch. Danielem Kubišem ze studia Kubisarchitekti splňuje parametry slovenské kategorie A0. Je vybavena větráním s rekuperací tepla a inteligentní elektroinstalací. kubisarchitekti.sk

Pomozte si dotací

  • Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.
  • Výše dotace se řídí dosaženými energetickými parametry domu – měrnou potřebou tepla na vytápění, měrnou spotřebou primární neobnovitelné energie, součiniteli prostupu tepla obálkou budovy, průvzdušností…
  • Nutná je instalace systému nuceného větrání.
  • Podle toho činí jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč.

Otázka pro…

Ing. arch. Mojmíra Hudce, který se dlouhodobě specializuje na projektování energeticky úsporných domů a zabývá se popularizací nízkoenergetického a ekologického bydlení.

Myslíte, že se v blízké budoucnosti budou stavět jen domy pasivní, aby byla naplněna směrnice EU?

Nebudou, směrnice EU sice hovoří o domech s téměř nulovou spotřebou, v českém podání však budou vyžadovány domy pouze nízkoenergetické, tedy jen o něco lepší, než vyžaduje současná norma. Ale i tak je to značné zlepšení. Standard pasivního domu je dostatečný na dlouhou dobu, další přiblížení k nule enormně zvyšuje náklady na stavbu domu. Rozumnější je smysluplné použití centrálních úložišť energie různých forem a inteligentních sítí. V tomto náš stát zaostává, téměř bych řekl, že tomu brání.

Je cestou, jak se přiblížit k nule, větší využívání obnovitelných zdrojů, fotovoltaických panelů…?

V našich podmínkách má fotovoltaika velkou budoucnost. Je to vlastně jediná cesta, pokud nechceme topit dřevem nebo stavět větrné elektrárny. Doufám, že tlak Evropské unie na náš stát v tomto směru zesílí. Stát zatím rozvoj fotovoltaiky úspěšně bojkotuje. Nejde jen o podporu dotacemi, ale legislativně se ji snaží všemožně omezit, i když tvrdí opak. Ale tato technologie, vzhledem ke stále klesajícím cenám je už pro stavebníky výhodná i bez dotací. Je to ostatně vidět na velkém zájmu o tuto technologii.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 10. 10. 2019

Edit: