Není třeba vzdávat se tradice

11

Přestože se pálené cihle snaží konkurovat stále více stavebních materiálů, patří nadále k těm nejoblíbenějším. A není to jen proto, že jsme si na ni za stovky let zvykli, ale fakt, že má stále co nabídnout, zdokonaluje se a zvládá stále náročnější požadavky.

V českých zemích bohatých na stavební kámen se cihla dostala výrazněji ke slovu v 17. století, ovšem většinou jako nepálená vepřovice. Pálená cihla byla příliš drahá, objevuje se proto u výstavnějších domů, a to často jen jako fasádní vrstva. Ale postupně se zabydlela, plná a později lehčená dutinová, která je základním prvkem cihlových systémů dodnes.

1

Technologie POROTHERM DRYFIX.SYSTEM představuje systém suchého zdění, při němž nedochází k žádnému přenášení vlhkosti z pojiva do zdiva. Po dokončení stavby mohou ihned následovat další práce. Ve srovnání s klasickým zděním se pracnost výstavby snižuje až o 50 %. S pomocí polyuretanové pěny je možné zdít až do teploty -5 °C.

2

3

Broušené cihly POROTHERM 24 Profi DRYFIX lze použít pro vnitřní nosnou část sendvičového zdiva, tedy v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část vrstveného zdiva. Cihly o tloušťce 24 cm dodají zdi potřebnou pevnost, zateplovací systém pak potřebnou termoizolační schopnost.

4

5

6

Pro stavbu domu Iveta s přistavěnou garáží postaveného podle typového projektu ateliéru THERMO-PLUS byly použity cihly plněné minerální vatou POROTHERM T Profi o tloušťce 42,5 cm. Spolu s 3cm vrstvou termoizolační omítky dosahuje obvodové zdivo součinitele prostupu U = 0,16 W/m2K, splňuje tak parametry nízkoenergetického domu.

 

OD PLNÉ K TEPELNĚIZOLAČNÍM 
Jak jsme naznačili, klasickou plnou cihlu vystřídaly ve snaze snížit hmotnost zdicích prvků a zlepšit jejich tepelně izolační vlastnosti lehčené dutinové tvarovky. Dnes se pro obvodové zdivo využívají přesné broušené bloky, které se spojují velmi tenkou vrstvou tepelně izolační malty nebo lepidlem, ve svislém směru pak systémem perodrážka. Vzniká tak zdivo s naprostým minimem slabých míst – tepelných mostů. Mřížoví dutin je velmi jemné a důmyslné, v samotném střepu se při výrobě vytvářejí mikropóry a díky tomu dosahují cihelné bloky velmi vysokého tepelného odporu. Tepelným izolantem je zde vzduch. Hitem posledních let jsou tvarovky, jejichž dutiny jsou vyplněny izolační hmotou – minerální vlnou nebo polystyrenem. Tvarovky pro obvodové zdivo doplňují další konstrukční prvky – od vnitřního zdiva přes keramické tvarovky pro překlady, stropy, komíny až po fasádní cihly či obkladové pásky, a řeší tak všechny typické detaily stavební konstrukce, například vazby zdiva rohů, ostění otvorů, parapety či obezdění věnce.

9

Cihelné překlady POROTHERM KP 7 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. Vyrábějí se z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Překlad má stejnou výšku jako cihly POROTHERM, u obvodových stěn je vhodné kombinovat je s tepelným izolantem.

PŘEDNOSTI CIHEL 
Cihelné zdivo díky schopnosti akumulace zabraňuje rychlým změnám vnitřní teploty, a tím prochladnutí či naopak přehřívání místností v závislosti na změnách vnější teploty. Díky postupnému přijímání a uvolňování tepla má příznivý vliv na tepelnou pohodu v obytné místnosti i na její tepelné ztráty. Schopnost cihelného materiálu přijímat a uvolňovat vlhkost zvládá kolísání vlhkosti vzduchu v obytné místnosti, snižuje možnost vzniku plísní a zabraňuje vzniku poruch konstrukce vlivem kondenzace vodních par uvnitř konstrukce. Cihly dobře tlumí hluk, navíc se vyrábějí i speciální akustické cihly pro zvýšenou ochranu proti hluku. Keramický materiál je nehořlavý, k výrobě cihel se nepoužívají chemické přísady. Při minimálních nárocích na údržbu má zdivo téměř neomezenou životnost, nehnije a nenapadají ho škůdci.

10

11

Typový rodinný dům Milan ateliéru THERMO-PLUS je navržen z kompletního cihelného systému Porotherm, včetně keramobetonových nosníků a stropu. Podle přání zákazníka je možné volit řešení v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.

12

Obkladové cihelné pásky HELUZ je možné použít jako konečnou vrstvu zateplovacího systému fasády. Je možné je kombinovat s jinými materiály, jako jsou dřevo, kámen, jemná keramika apod. Poskytují ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy, vlhkostí, plísněmi, kyselými dešti a mrazem.

 

14

15

16

Vyplněním dutin cihel HELUZ Family polystyrenem došlo ke 40 % navýšení jejich tepelně izolačních vlastností. Bloky s integrovanou izolací HELUZ Family 2in1 šířky 380, 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro nízkoenergetické a pasivní domy. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva šířky 500 mm s venkovní tepelně izolační omítkou je 0,11 W/m2K.

JEDNOVRSTVĚ, NEBO SENDVIČ? 
V současné době nemůže uspět žádný stavební systém, který by neumožnil výstavbu domů podle normovaných a ekonomických požadavků. Pro obvodové zdivo to znamená dosáhnout součinitele prostupu tepla doporučeného normou, tedy U = 0,25 W/m2K. Sortiment cihelných výrobků nám dává možnost dosáhnout jak „pouze“ normovaných hodnot, tak parametrů nízkoenergetických i pasivních domů. A v současné době máme také na vybranou jednu ze dvou cest, chceme- li si postavit cihlový dům. Buď pevné zdivo opatřit vrstvou tepelné izolace, nebo zvolit cihelné pórovité bloky s velkým tepelným odporem, které nebude třeba dále zateplovat. Výrobci cihel dávají přednost jednovrstvému zdění před kontaktním zateplením cihlové zdi. Kontaktním zateplením obzvlášť polystyrenem se cihle odnímá jedna z jejích předností, že cihelná zeď takzvaně dýchá, to znamená, že bez problémů odvádí vlhkost zevnitř konstrukce do venkovního prostředí. Fasádní polystyren má totiž podstatně horší difuzní propustnost pro vodní páru než cihla. Vhodnější je proto použít minerální vatu nebo ještě lépe bezkontaktní způsob zateplení s provětrávanou fasádou. Vnější zateplení však není pro cihlové zdivo ideální ani z hlediska akumulační schopnosti. Když mluvíme o akumulaci tepla, máme na mysli především nasátí vnitřního tepla do stěny. Zapomínáme však na to, že se stěny zahřívají i zvenčí slunečními paprsky. Teplo takto nasbírané přes den se večer postupně uvolňuje do interiéru. Zvláště v přechodných obdobích, kdy bychom si večer museli přitopit, to v nezatepleném cihlovém domě není nutné. Pro jednovrstvé zdění hovoří i menší počet použitých materiálů, a tím menší riziko chyb v provedení či větší pevnost povrchových vrstev a jejich snadné opravy. Zároveň vnější omítkový systém je méně náchylný na rychlé změny teplot a vlhkosti, které na fasádách zateplovacích systémů v důsledku často se opakující krátkodobé kondenzace vodní páry způsobují růst zelených řas a rychlejší špinění fasády. A v neposlední řadě větší vylehčené cihelné tvarovky umožnují rychlejší zdění. Jak jsme zmínili, i při jednovrstvém zdění je možné z keramického páleného materiálu postavit pasivní dům. Jak víme, pasivní dům netvoří jen kvalitní obálka domu, ale jedná se o celý komplex řešení a fi lozofi i bydlení. Výhodou sendvičového zdiva je zpravidla subtilnější konstrukce. Zateplovací systém dokáže skrýt chyby v provedení zdiva a špatného návrhu detailů, které ale mohou postupem času znehodnocovat vlastnosti zateplovacího systému nebo samotného zdiva. Provedení detailů je však obtížnější vzhledem k složitější skladbě konstrukce.

13

17

Cihly POROTHERM T Profi spojují výhody dvou tradičních materiálů pálené cihly a minerální vaty. Při tloušťce stěny 36,5 a 42,5 cm umožní stavbu nízkoenergetických a pasivních domů (obvodové zdivo 42,5 cm s omítkami Porotherm dosahuje součinitel U = 0,16 W/m2K). Zdivo z cihel POROTHERM 30 T Profi s 3 cm omítky z tepelně izolační malty dosahuje U = 0,22 W/(m2K), vyhovuje tak legislativním požadavkům i při velmi subtilní stěně.

Základní hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihelný střep. Různé zbarvení cihel je způsobeno různým obsahem oxidů železa, barva cihel nemá vliv na mechanické parametry. Broušené cihelné bloky jsou přesně zabroušeny na určitou výšku, dokonale na sebe dosedají a k jejich spojování je potřeba pouze 1 mm ložné vrstvy. Systém je rozšířen o doplňkové formáty, jako jsou rohovky, překlady, cihly koncové a koncové poloviční se speciální kapsou pro vložení izolantu. Při kvalitní realizaci takto komplexního systému vzniká jednolitá konstrukce bez nežádoucích tepelných mostů.

A CO CENA? 
Abychom mohli srovnávat cenu jednotlivých řešení, musíme ji porovnávat v závislosti na dosaženém součiniteli prostupu tepla obvodové zdi, a vzít v úvahu i úspory, kterých dosáhneme při provozu domu při lepších tepelně izolačních parametrech zdi. Špičkové produkty s integrovanou izolací jsou sice nejdražší, co se týče základní produktové ceny, avšak v součtu zdiva, tepelné izolace a vyšší pracnosti realizace není rozdíl zdaleka takový, jak by se mohlo zdát na první pohled. Můžeme se rozhodnout i pro jednovrstvé zdění z cihlových bloků bez integrované tepelné izolace. I s nimi je možné realizovat energeticky velmi účinné domy. A uvědomme si, že náklady na obvodové zdivo tvoří poměrně malou položku v celkové stavbě domu, z hrubé stavby asi do 15 %. Cihlový dům je tedy stále vynikající a cenově dosažitelnou volbou.

 

19

Datum vydání: 29. 6. 2015

Edit: