Peníze… kde je vzít a nekrást?

3

Postavit dům, zasadit strom, zplodit syna… známá trojice „povinností“. Zastavme se ale hned u té první – postavit dům. Vlastní dům, respektive vlastní bydlení, je snem mnoha lidí, ovšem ne všichni mají to štěstí a dostatek financí na to, aby si koupili pozemek a rovnou na něm nechali svůj „hrad“ vystavět. Přesto není třeba se svého snu vzdávat. Existuje hned několik možností, jak se k vlastnímu bydlení dopracovat.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR 
Neboli hypotéka, heslo dnešní doby. Je jednou z nejvyužívanějších možností, jak financovat vlastní bydlení, a reklamy na hypoteční produkty na nás volají pomalu z každého rohu. Hypotékou můžete financovat koupi vlastního domu, bytu i stavební parcely, někdy i rekreační chaty či chalupy. Vždy zpravidla až do výše 75-80 % z ceny nemovitosti, některé banky nabízejí i 90 % nebo 100 % hypotéky, ale mají pro ně značně zpřísněné podmínky. Hypoteční produkty nabízejí v současné době téměř všechny větší bankovní domy a je tedy z čeho vybírat. A je potřeba vybírat pečlivě, protože podmínky jednotlivých finančních ústavů se mohou velmi lišit. Všímejte si nejen výše úrokových sazeb, ale i dalších poplatků a podmínek, za nichž můžete hypotéku v případě potřeby přerušit nebo splatit dříve. Reklamy se tváří, jako by uzavření hypotéky bylo stejně jednoduché jako koupit si chleba, je však potřeba si uvědomit, že hypotéka ovlivní vaši finanční situaci na dalších 15 až 30 let. Po celou tu dobu bude pravidelným nemalým finančním závazkem a tak je potřeba vzít v úvahu stabilitu našich financí do budoucna.

TIP:
Pokud máte na stavbu domu hypotéku, nechte každou větší změnu – dokončenou fázi stavby – zanést do katastru, aby sloužila jako zástava na další práce až do doby, kdy je dům hotový.

PŘEDHYPOTEČNÍ ÚVĚR 
Předhypoteční úvěr využijete v případě výstavby zcela nové nemovitosti. Zatímco v případě již postavené nemovitosti čerpáte prostředky jednorázově přímo od banky, je-li váš vysněný dům zatím pouze v podobě obrysů nakreslených na papíře, je vše jinak. Čerpání prostředků probíhá postupně, na základě faktur, podle toho, jak roste samotná stavba. Při výběru předhypotečního úvěru je velmi důležité vědět, zda jej banka umožňuje čerpat bez předkládání dokladů. To totiž rozhoduje o tom, zda dostanete peníze na svůj účet, a můžete pak nakupovat a platit hotově. Tím můžete výrazně ušetřit oproti situaci, v níž banka vyžaduje předložení dokladů o pořízení stavebního materiálu, aby mohla výdaje proplatit zpětně na váš účet nebo v některých případech dokonce přímo na účet dodavatelů. Předhypoteční úvěr se od hypotečního liší tím, že není ze strany klienta nijak zajištěn a není tedy k němu vázáno zástavní právo. Sjednává se zároveň s hypotečním úvěrem, který na něj navazuje a který je následně určen k jeho uhrazení. Ve chvíli, kdy je nemovitost zkolaudována a zapsána do katastru nemovitostí, vložíte do katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch banky a ta následně splatí předhypoteční úvěr úvěrem hypotečním, čímž předhypoteční úvěr zanikne. Zní to komplikovaně, ale pro banky je to standardizovaný proces a není s tím o moc víc práce než se sjednáním klasické hypotéky. Jen pozor, předhypoteční úvěr bývá ve výsledku dražší – splácíte jen úroky do doby, kdy je úvěr jednorázově splacen poskytnutou hypotékou a začíná standardní splácení úroků a jistiny. Pokud máte k dispozici nějakou jinou nemovitost, kterou můžete zastavit, je lepší vzít si běžnou hypotéku a ručit onou nemovitostí.

1

ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 
Další možností jak financovat své bydlení je úvěr ze stavebního spoření. Ten se vám vyplatí zejména v případě, kdy máte na stavebním spoření již nějakou slušnou částku naspořenou. Je také často voleným způsobem financování pro větší rekonstrukce. Dobrým řešením je i pro koupi družstevního bytu pro ty, kdo nemají k dispozici jinou nemovitost, kterou by mohli zastavit. V případě, že nedosáhnete na řádný úvěr ze stavebního spoření, třeba proto, že nespoříte nezbytně nutnou dobu, může vám stavební spořitelna poskytnout tzv. překlenovací úvěr, který slouží k rychlému získání finančních prostředků a k překonání doby mezi uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření.

Dokumenty potřebné k žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám:
◗ podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný z informačního systému)
◗ krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou
◗ list vlastnictví, který není starší než 90 dní
◗ souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě, že má váš rodinný dům více vlastníků – předkládá se i v případě společného jmění manželů)
◗ odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou
◗ doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 
Teoreticky lze vlastní bydlení financovat i prostřednictvím spotřebitelského úvěru. Jeho využití je však na zváženou, protože úroková sazba bývá ve většině případů nesrovnatelně vyšší než u účelových úvěrů na bydlení. Zatímco u hypoték se úrok aktuálně pohybuje okolo 3,5 – 4 %, u spotřebitelských úvěrů je standardně dvojnásobný i vyšší. Pokud si ale z nějakého důvodu nemůžete vzít hypotéku ani úvěr ze stavebního spoření, je dobrým řešením. Jeho výhodou je velmi rychlé vyřízení a fakt, že nemusíte dokládat, na co jste peníze ve skutečnosti použili. Zpravidla u něj banky také nevyžadují žádnou zástavu jinou nemovitostí, stačí potvrzení o pravidelných příjmech.

2

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 
Finance na bydlení můžete získat také od státu. Státní fond rozvoje bydlení (SFRZ) každoročně otevírá několik programů, díky kterým se můžete dopracovat k úvěru na bydlení za velmi výhodných podmínek. V současné době lze peníze (respektive úvěry s velmi nízkým úrokem) ze Státního fondu rozvoje bydlení využít zejména na rekonstrukci a obnovu svého stávajícího bydlení nebo na výstavbu nájemních bytů. Programy jsou určené pro investory, obce i samotné vlastníky bytů, domů či bytových domů. Velmi zajímavým, bohužel ale málo známým, je Program 150, který umožňuje získat úvěr ve výši 150.000 Kč při úrokové sazbě 2 %. Je určen pro mladé do 36 let, kteří danou částku mohou využít na opravy domů a bytů v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Příjem žádostí byl otevřen v polovině ledna a rozpočet pro rok 2014 je stanoven na 300 milionů, přičemž v současné době SFRB eviduje žádosti na necelých 20 milionů. Pro vlastníky bytových domů je zajímavý program Panel 2013+ nabízející nízkoúročené úvěry na komplexní opravy a modernizace bytových domů. SFRZ aktuálně nabízí i další programy: program na rekonstrukce a modernizace bytových domů, úvěr na výstavbu nájemních bytů, úvěr na opravy a modernizace domů a úvěr na modernizaci bytů pro obce. Poslední jmenovaný může být zajímavý i pro běžné majitele bytů a domů, kteří chtějí svou nemovitost rekonstruovat, neboť obec je povinna minimálně 20 % prostředků poskytnutých z tohoto programu dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení, tedy svým občanům. SFRZ nabízí i programy lidem zasaženými povodněmi.

POZOR! 
Nový občanský zákoník účinný od počátku letošního roku zásadně mění dosavadní chápání staveb. Ty jsou nově součástí pozemku, na kterém stojí, a do katastru se tak již nezapisují samostatně. Pozemek i stavba se sloučí do nové nemovitosti. Stavět na cizím pozemku je tak nově možné jen na základě práva stavby, které udělí majitel pozemku.

ZELENÁ ÚSPORÁM 
Dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) jsou v posledních několika letech hojně zmiňované a diskutované. Lze je použít nejen na výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností, ale i na rekonstrukce, které vedou ke snižování energetické náročnosti budov. Žadateli o podporu mohou být fyzické i právnické osoby. Směrnice a text výzvy NZÚ, stejně jako návody, jak o dotaci požádat, jsou průběžně aktualizovány na webu www. nzu2013.cz. A přestože se program jmenuje Nová zelená úsporám 2013, přijímání žádostí bude spuštěno i pro rok 2014 a to konkrétně pro oblast rodinných domů od 1. dubna. Získání dotace z Programu Zelená úsporám však není zrovna jednoduché. Každý sice občas používáme oblíbené rčení, že návody se čtou až tehdy, když vše ostatní selže, v případě žádosti o dotace je však opravdu lepší seznámit se s podmínkami programu předem a to dost důkladně. První věc, na kterou nesmíte zapomenout, je, že splnění podmínek programu je nutné doložit odbornými posudky – posudkem projektové dokumentace a energetickým posudkem. Ty mohou zpracovat pouze oprávněné osoby, jejichž specifikace i seznam najdete na internetových stránkách NZU a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotliví specialisté se v pravidlech udělování dotací z programu Nová zelená úsporám zpravidla orientují, pro jistotu si však nezapomeňte zkontrolovat, že odborné posudky splňují stanovený rozsah. Druhá věc, na kterou nesmíte zapomenout, je projednat váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem. Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz provedených opatření. Příjem žádostí vždy probíhá ve stanoveném termínu a trvá zpravidla do vyčerpání prostředků. Žádost o podporu se vyplňuje elektronicky a k vyplnění budete potřebovat údaje z odborného posudku, které jsou zapsané v krycím listu technických parametrů. Aktuální stav vyčerpanosti prostředků pro danou Výzvu k podávání žádostí sleduje průběžně informační systém, který vás v případě, že dojde k vyčerpání prostředků, upozorní, že žádost o podporu již nelze podat. Raději neváhejte, zkušenosti z minulých let ukazují, že o program je zájem a prostředky určené pro další rok jsou vždy rychle vyčerpány. Podáním žádostí však vaše povinnosti nekončí. Pokud vám bude podpora přiznána, bude stavba spolufinancována z veřejných prostředků a z toho vyplývá vaše povinnost zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. A nejen to. Při stavbě pak musíte dodržet použití konkrétních materiálů, výrobků a jejich dodavatelů odpovídající odborným posudkům a uvedeným v Seznamu výrobků a technologií nebo Seznamu odborných dodavatelů. Ty také najdete na internetových stránkách programu. Pozor, nezapomeňte, že stavbu musíte nejdříve realizovat a finanční prostředky z dotace vám budou poskytnuty až poté, co předložíte Fondu dokumentaci k řádnému ukončení stavby.

Edit: