Výměna oken – základ rekonstrukce paneláku

Původní dřevěná okna panelových domů nevyhovují současným tepelně technickým normám, nehledě na to, že jsou obvykle v žalostném stavu. Bohužel po výměně často volají i plastová okna vyměněná před deseti patnácti lety. Na vině je nejen nedostatečná kvalita původních oken, ale i nesprávná montáž.

To samé bychom mohli říci i o oknech, kterými budou ta stará nahrazena. Jak dobře budou sloužit a jak dlouho vydrží záleží na správném výběru okna, na jeho správné realizaci a následné údržbě.

1

2

Víceúčelový rám REHAU 115-4K je vhodný pro sanace panelových domů, protože spolehlivě vyhoví celému souboru požadavků, jejichž souběžné splnění běžné systémy neumožňují. Systém infiltrace – automatická výměna vzduchu větracím kanálem – má evropský patent a je certifikován pro ČR. Z klimaboxu vystupuje vzduch s příznivou teplotou i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Stálá výměna vzduchu je zajištěna s minimálním vlivem lidského faktoru, uživatel si může pouze nastavit množství přiváděného vzduchu o objemu 40 nebo 100 %.

SPOLU A PODLE PROJEKTU

Výměnu oken je nejvhodnější zajistit pro celý dům najednou tak, aby následovalo zateplení fasády. Pokud bychom nejprve vyměnili okna, hrozí kondenzace vodní páry na chladných stěnách, při instalaci oken až po zateplení fasády, se obtížně provádí napojení rámů na fasádu a hrozí poškození izolace. Navíc se postupnou realizací zvyšují náklady, neboť některé části konstrukce je nutné udělat vždy nové ? například oplechování parapetů, opravy ostění a podobně. To jsme ale nezačali dobře, bohužel však tak, jak to obvykle bývá na domovních schůzích vlastníků jednotek. Všichni vědí, že jsou okna ve špatném stavu a dům je třeba zateplit, protože jsou příliš vysoké účty za vytápění. Tak se začne na schůzi řešit, která okna jsou nejlepší, co dřív, zda zateplit nebo vyměnit okna a tak dále. A rozhoduje o tom zubař vedle prodavačky, úředník vedle knihovnice… Přitom o tom, zda vytrhnout zub nebo plombovat, bychom se těžko rozhodovali sami. Je tedy nasnadě, že tak závažný problém, který bude rozhodovat jak o naší úrovni bydlení, tak o našich účtech, je nutné svěřit odborníkovi. Ideální je vyhledat projektanta, architekta, který zhodnotí stav domu a vypracuje celkový projekt rekonstrukce, který může rozdělit do dílčích etap. Panelový dům je dnes možné zateplit i v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu, a míře zateplení musí odpovídat i tepelněizolační vlastnosti oken.

3

4

Plastová okna DAFE PLAST jsou vyráběna ze špičkových a prověřených profilů REHAU a osazena kováním ROTO pro bezproblémovou funkčnost po dlouhá desetiletí. Ekonomicky výhodný systém SILVER DESIGN je oblíbený při výměně oken v panelových domech.

VÝBĚR DODAVATELSKÉ FIRMY

Projekt by měl dobře posloužit i k výběru dodavatelské firmy, na jeho základě můžete oslovit více firem a nabídky porovnat. Možná více než jen o cenu byste se měli zajímat o podmínky dodávky, zejména reference, poskytování záruk, servisu. Nabízeným výrobkům nesmí chybět potřebné certifikace – prohlášení o shodě a protokoly provedených zkoušek v některé státem akreditované zkušebně. Prověřte i všechny technické vlastnosti nabízených oken, jako je tepelná a zvuková izolace nebo odolnost proti vloupání. Pro kvalitu dodávky i případné snadnější vyřizování reklamací je vhodnější, provádí-li montáž výrobce oken, případně svěří montáž spolupracující firmě, která je vyškolena a prověřena výrobcem profilů. Vždy se vyplatí najmout si pro kontrolu stavebních prací nezávislý stavební dozor, který ohlídá i kvalitu montáže oken.

5

Po demontáži starých oken se pomocí rychle tvrdnoucí malty vyrovnají nerovnosti v ostění. Před osazením nového okna do otvoru je třeba zkontrolovat všechny spoje rámu a geometrickou přesnost rámu přeměřením úhlopříček a vnějších rozměrů. Na obvod rámu se nalepí vhodná vnitřní parotěsná fólie.

6

Jakmile je nové okno společně s rozšiřovacím profilem vloženo do stavebního otvoru, je nutné jej vyrovnat ve všech osách pomocí dřevěných podložek nebo vzduchových klínů, které usnadní proces vyrovnání okna (vzduchové klíny se dají přifukovat či vyfukovat a lépe se tak reguluje vyrovnání). Klíny se umísťují i po stranách okna.

7

8

Usazení okna tak, aby bylo dokonale horizontálně i vertikálně vyrovnané, vyžaduje vysokou míru přesnosti. Přesným vyrovnáním se předejde případným budoucím estetickým, ale zejména funkčním komplikacím. Ke kontrole spolehlivě poslouží vodováha.

9

Okno se upevní do zdi kotvicími turbošrouby nebo kotvami.

10

11

Po ukotvení okna se přiléhající zeď zvlhčí vodou. Montážní těsnicí pěna se tak snadněji aplikuje a rychleji expanduje, protože reaguje se vzdušnou vlhkostí. Přebytek pěny se po zaschnutí opatrně seřízne tak, aby se rám okna nepoškrábal a nepoškodila se parotěsná fólie. Následně se nalepí přesahující parotěsná fólie na rovné, čisté a suché ostění. Vnější vodotěsný uzávěr připojovací spáry se provede podle způsobu zabudování, tvaru ostění a napojení dodatečného zateplení. Zdroj: INOUTIC

KVALITNÍ MONTÁŽ

Bohužel montáž je stále slabým článkem při realizaci oken. Často ji provádějí nekvalifikovaní a nepoučení pracovníci. Přitom sebekvalitnější okno je degradováno lajdáckou či neprofesionální montáží, protože bezprostřední okolí okna se stane tepelným mostem. Podmínkou pro správné osazení okna je, aby bylo pevně přikotveno do stavebního otvoru, kotvami nebo turbošrouby. Nestačí pouhé vlepení montážní pěnou. S tím se setkáme spíše u rodinných domů, ale je častou praxí bohužel i u panelových domů utěsnit montážní pěnou připojovací spáru bez toho, aby se zamezilo vnikání vlhkosti do těsnicího materiálu, tedy bez toho aby byla zajištěna její parotěsnost. Připojovací spára je prostor mezi okenním rámem a zdí domu. Pokud je zde polyuretanová pěna jen omítnuta, neustále zvyšuje svou vlhkost buď tím, že do ní vniknou vodní páry z interiéru nebo zevně dešťová voda. Kondenzací par v pěně dochází k její postupné degradaci, postupně ztrácí svou izolační schopnost, a vytvářejí se podmínky pro vznik plísní. Je proto nutné již ve smlouvě trvat na parotěsném provedení utěsňovací spáry. Zamezit tomu, aby kolem rámu nevznikal tepelný most a do připojovací spáry nevnikala vlhkost, je možné tím, že se po usazení okna spára vyplní izolační pěnou a z vnitřní strany se přelepí parotěsnou páskou, z vnější páskou paropropustnou. Jinou možností je utěsnit mezery mezi zdí a oknem tak zvanou komprimační páskou. Ve smlouvě trvejte na přesném definování způsobu montáže, ukotvení a osazení okna v ostění, nadpraží i parapetní části s doložením detailu, pokud chybí v projektu. Nespokojte se s tím, že je ve smlouvě jen zmínka, jako například parotěsné provedení spáry nebo jako RAL montáž či systém i3. Vzhledem k tomu, že se i u panelových domů zvyšuje tloušťka tepelné izolace, je možné setkat s tak zvanou předsazenou montáží, tedy vsazováním oken přímo do izolace pomocí speciálních kotvicích systémů.

Pečujte i o plastová okna
Při výměnách oken panelových domů převládají plastové profily. Ač je plast materiálem nenáročným na údržbu, musíme se i o plastová okna starat, aby nám dlouho a dobře sloužila.
◗ Z výroby jsou okna opatřena fólií, která slouží na ochranu profilů při přepravě, manipulaci a montáži. Po instalaci je ji potřeba včas odtrhnout. Vlivem slunečního záření by mohla k profilům přilnout a odstraňování by mohlo působit potíže. Folie nemusí okno ochránit před zbytky malty. Tu je třeba opatrně odstranit pomocí dostatečného množství vody, nikdy ne nasucho. Přitom je třeba dbát na to, aby tuhé částečky nepoškodily plast, těsnění ani kování.
◗ Pro standardní údržbu stačí plast občas umýt běžným saponátem bez rozpouštědel, ale je ho třeba chránit před hrubými nečistotami. Nikdy proto nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Čisté je třeba udržovat i části okna, které nejsou při zavření přístupné.
◗ Zvláštní péči vyžaduje kování, které je potřeba alespoň jednou za rok zkontrolovat a promazat, aby nezatuhlo a třením na sucho se nepoškodilo. Stačí kápnout několik kapek k tomu určeného oleje do mazacích otvorů na kování. Jednou až dvakrát ročně dotáhněte uvolněné kličky a upevňovací šrouby jednotlivých částí kování, křídla je třeba seřídit, aby nedrhla. Vyplatí se nechat si čas od času okna seřídit odbornou firmou v rámci pozáručního servisu.
◗ Životnost těsnění prodloužíte tím, že je jednou za rok ošetříte speciálním olejem, aby zůstalo pružné.
◗ A nezapomeňte udržovat průchodné odtokové otvory umístěné ve spodní vnitřní části rámu.

NEZAPOMÍNAT NA ČERSTVÝ VZDUCH

Instalací nových oken se výrazně sníží přirozená výměna vzduchu netěsnostmi – nová dobře těsnící a dobře instalovaná okna mohou snížit přísun čerstvého vzduchu třeba desetkrát. I když si necháváme běžně vyměnit stará netěsnící okna za nová třeba v celém panelovém domě, často nás nikdo na změnu, která tím nastane, neupozorní, nikdo nás nevaruje. Stavební úřad nemusí takovou výměnu ani schvalovat, většinou ji stačí

jen ohlásit. Přitom nejde jen o dýchání, ale s nedostatečnou výměnou vzduchu se zvyšuje vlhkost v bytě, hrozí vznik plísní. Velmi nebezpečný může být nedostatek spalovacího vzduchu tam, kde používáme plynové sporáky. Musíme se proto naučit častěji a intenzivněji větrat. To možná děláme přes den, ale často si neuvědomujeme, že nám při zavřeném okně schází čerstvý vzduch i v noci. Jedna spící osoba potřebuje vyměnit celý objem vzduchu v místnosti jednou za dvě hodiny, dvě spící osoby samozřejmě častěji. Kdo však v noci vstává, na pět minut otevře okno a jde si zase lehnout? Nechávat na noc otevřenou ventilaci znamená plýtvání teplem a zvyšování účtů za vytápění.

POMOCNÉ VĚTRACÍ SYSTÉMY

Nová okna jsou sice ve většině případů vybavena funkcí mikroventilace, ale ta sama o sobě nestačí, navíc mikroventilační mezerou proniká do místnosti i hluk zvenčí a okno není zabezpečeno proti vloupání. Plastové profily mají oproti dřevěným tu výhodu,

že jimi může procházet vzduch, což využívají pomocné větrací systémy. Profily mohou být vybaveny větracími klapkami, které fungují na principu rozdílného tlaku venku a uvnitř domu. V případě, že na klapku začne působit proud vzduchu způsobený vyšší rychlostí větru, klapka změní svou polohu a uzavře průchod vzduchu směrem do místnosti. Tím je zamezena možnost vzniku průvanu. V okamžiku, kdy vítr ustane, klapka se vrátí samočinně do výchozí polohy a bezprůvanové větrání opět funguje. Některé systémy dokáží vést vzduch profilem a snížit tak jeho teplotu, nebo dokonce dokáží v rekuperátoru tepla předat teplo odcházejícího vzduchu čerstvému příchozímu. Ani tyto důmyslné systémy však zcela nenahradí klasické větrání.

Uložit

Edit: