Zelená pro tepelná čerpadla

BUDERUS Logatherm

Nový systém tepelných čerpadel značky BUDERUS Logatherm WPL AR disponuje pokročilou invertorovou technologií (regulací výkonu), díky níž je výkon tepelného čerpadla přizpůsoben okamžité potřebě topného systému. Tím je zajištěn vždy maximální tepelný komfort při zvlášť hospodárném způsobu provozu. V případě potřeby lze Logatherm WPL AR kombinovat například s plynovým nebo olejovým kotlem a také jej rozšířit o obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika nebo fototermika).

Proč neustále vzrůstá obliba tepelných čerpadel i přes jejich poměrně vysokou pořizovací cenu? Zřejmě to bude kladnými zkušenostmi těch, kteří si je pořídili a využívají je ve svých domovech k vytápění a ohřevu teplé vody. A právě teď je vhodná doba pořídit si tepelné čerpadlo výrazně levněji.

Tepelná čerpadla mají dvě základní nesporné výhody: využívají obnovitelné zdroje energie a z hlediska provozních nákladů patří k nejlevnějším způsobům vytápění a ohřevu vody. Významnými bonusy pak může být chlazení domu v letních měsících, levný ohřev vody v bazénu či větrání s rekuperací tepla. Nevýhodou je již zmíněná vysoká vstupní investice. Tu může výrazně snížit dotace z programu Nová zelená úsporám. V dubnu byly zveřejněny podmínky pro další etapu, o podporu na pořízení tepelného čerpadla je možné žádat od 15. května.

Kdo může žádat?

O podporu z Programu Nová zelená úsporám mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných domů, pokud jím nahradí neekologický zdroj tepla – kotel na fosilní paliva nedosahující parametrů pro 3. emisní třídu či zdroj na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva. Nově je možné získat dotaci na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy. Pokud je výměna neekologického hlavního zdroje doprovázena i zateplením domu, je podpora na pořízení tepelného čerpadla vyšší. U systémů čerpajících energii z vody či země činí maximálně 100 000 Kč, pokud se současně neprovádějí i další úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti domu pak 80 000 Kč. Ve druhém případě nesmí měrná roční potřeba tepla na vytápění domu přesahovat 150 kWh na m2. U čerpadel vzduch-voda je poskytováno 75 000 Kč, respektive 60 000 Kč. Celková výše podpory je poskytována do 50 % způsobilých výdajů. Systémy s tepelným čerpadlem jsou podporovány i v případě novostaveb. Pro dům s nejen nízkou spotřebu energie, ale využívající i obnovitelných zdrojů energie, je možné získat vyšší dotaci.

stiebel 2011_mil_wpf_e_1

Tepelné čerpadlo země-voda STIEBEL ELTRON WPF dosahuje topného faktoru až 5,0 (COP). Vysoký stupeň integrace přístroje zajišťuje rychlou a bezpečnou instalaci, obsahuje obě tlakové expanzní nádoby pro topení i pro stranu nemrznoucí směsi, vysoce výkonná oběhová čerpadla pro topný okruh a pro okruh nemrznoucí směsi. Je možné ho kombinovat s každým zásobníkem tepelného čerpadla z programu STIEBEL ELTRON. Ve variantě WPF cool nabízí vedle přípravy teplé vody a topení také funkci chlazení.

Ze země, z vody, ze vzduchu?

Podle toho, odkud čerpadla energii odebírají a kam ji odevzdávají, rozlišujeme čerpadla země-voda, voda-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch. Které zvolit, záleží na tom, jaké jsou možnosti pro umístění tepelného čerpadla, chcete-li jen topit nebo i levně chladit dům či ohřívat vodu, na kvalitě zateplení domu a samozřejmě na finančních možnostech. Nejúčinnějším typem čerpadel jsou typy voda-voda a země-voda z hlubinného vrtu, vyžadují však poměrně specifické podmínky, hlubinný vrt je navíc poměrně drahý. Častěji se proto využívají čerpadla typu země-voda, která odebírají teplo z půdy pomocí plošného kolektoru z plastových trubek s nemrznoucí směsí uložených v okolí domu v hloubce 1,2 až 1,5 m. Jsou však náročná na plochu, vyžadují 200 až 400 m2 volného pozemku. Pro nejnižší pořizovací cenu a snadnou instalaci se stále častěji dává přednost čerpadlům vzduch-voda. A zejména proto, že v poslední době učinila výrazný technologický pokrok.

Přesto mají tepelná čerpadla země-voda i do budoucna své místo na trhu. Stále totiž platí, že energie získávaná ze země je stabilnější a není tak závislá na výkyvech venkovní teploty. Zemní tepelná čerpadla jsou proto schopna pracovat s vyšším topným faktorem, tedy úsporněji než čerpadla vzduch-voda. Dosahují vyšších výkonů, nenarušují vzhled budovy venkovní jednotkou ani hlukem, v interiéru nezabírají příliš místa a jsou velmi tichá. Snad jedinou nevýhodou je vyšší cena vzhledem k nutnosti instalovat kolektor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Čerpadlo země-voda CTC EcoHeat je kompaktní jednotka, která obsahuje zemní tepelné čerpadlo a tepelnou centrálu, jejíž součástí je domácí kotelna – akumulační nádrž s přípravou teplé vody, bivalentní elektrický ohřev, směšovací ventil otopné vody s pohonem. Je připravena pro připojení systému pro solární ohřev vody, krb s teplovodní vložkou nebo jiný zdroj. Inteligentní regulátor je vybaven přehledným dotykovým displejem s českým intuitivním ovládáním. REGULUS

Vítězí energie ze vzduchu

Jak jsme již zmínili, učinila tepelná čerpadla, která odebírají teplo ze vzduchu, velký technologický pokrok, jak co se týče účinnosti, tak hlučnosti. Díky systémům s plynulou regulací otáček (invertorová technologie) již není tak výrazný rozdíl v účinnosti mezi typy vzduch-voda a země-voda. Podstatně se snížila hlučnost, která byla ještě před pár lety snad největší brzdou jejich rozšíření. V současné době používané scroll kompresory a moderní ultratiché ventilátory zajišťují natolik tichý chod, že můžeme vzduchová tepelná čerpadla použít i v husté zástavbě. Některé typy je možné využít v létě k chlazení interiérů. U domů s nízkou tepelnou ztrátou mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla i jako efektivní zdroj pro ohřev teplé vody po velkou část roku. Sofistikované modely tepelných čerpadel vzduch-voda mohou využívat odpadního tepla v rámci řízeného větrání budov a fungovat jako větrací rekuperační jednotka. Mohou tak zajistit vytápění, ohřev teplé vody i energeticky úsporné větrání.

Pozor na kvalitu výrobku i instalace

Je však potřeba pozorně vybírat, v této oblasti je nabídka velmi široká a vedle kvalitních produktů se můžeme setkat s pochybnými nabídkami. Zvláště tak zvané dělené – split – systémy se mohou snažit neseriozní prodejci sestavit z nevhodných komponentů, například určených pro klimatizace. Dělené systémy, tedy s vnější a vnitřní jednotkou, jsou obecně levnější, avšak jejich instalace je složitější, protože při montáži musí dojít ke správnému naplnění chladivového okruhu. Tuto činnost nemůže provádět běžný topenář, ale servisní technik chladicích zařízení. Na kvalitě provedení chladivového okruhu pak závisí i parametry tepelného čerpadla. Vzhledem k zařazení do skupiny nehermeticky uzavřených chladivových systémů vyžadují tato zařízení pravidelné roční prohlídky tohoto okruhu certifikovanými osobami. Oproti tomu tak zvaná kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda mají chladivový okruh hermeticky uzavřený – naplněný a odzkoušený z výroby a není potřeba žádný další zásah do této části. Navíc je umístěn v kompaktní jednotce, nevede proto do velkých vzdáleností a množství chladiva je výrazně nižší než u děleného čerpadla podobného výkonu. Kompaktní tepelné čerpadlo by pak mělo splňovat výrobcem uváděné parametry a jeho montáž může provádět běžný topenář. Je třeba si uvědomit, že levné čerpadlo nemůže být vybaveno kvalitními komponenty, určitě bude vybaveno nekvalitními hlučnými ventilátory a podobně. Při výběru proto dejte přednost renomovaným výrobcům a pečlivě prověřte reference. Cena by v tomto případě neměla být prvotním kritériem.

Jak srovnávat účinnost

Ač tepelné čerpadlo využívá k získávání tepla přírodních zdrojů, je třeba zdůraznit, že potřebuje ke své činnosti elektrickou energii. Její spotřeba je však nižší než získané teplo. Jaký je poměr mezi množstvím spotřebované a získané energie, udává topný faktor (COP). Vyjadřuje tak efektivitu práce čerpadla. Není veličinou stálou, závisí na teplotě prostředí, ze kterého teplo odebírá, a na požadované výstupní teplotě. Čím menší je mezi nimi rozdíl, tím je topný faktor vyšší. Proto je třeba uvádět i podmínky, za kterých tepelné čerpadlo této hodnoty dosahuje. Obvykle se topný faktor pohybuje mezi hodnotami 3 až 5. Laicky řečeno udává, kolikrát „rozmnoží“ spotřebovanou elektrickou energii – dvakrát, pětkrát… Jedná se však o teoretickou hodnotu, na skutečnou spotřebu energie, a tedy účinnost tepelného čerpadla má vliv i na spotřebu elektřiny pro elektrokotel, oběhové čerpadlo, regulaci atd., které zahrnuje sezonní topný faktor. Ten je možné určit jen na základě dlouhodobých testů v reálných podmínkách, setkáte se s ním proto jen u renomovaných výrobců.

Pomoci v orientaci by nám měla svými legislativními kroky Evropská unie, protože od 1. 9. 2015 vzniká pro výrobce a dovozce tepelných čerpadel povinnost opatřit prodávané výrobky energetickým štítkem na kterém bude muset být mimo energetické třídy (A++ až G) i tepelný výkon (kW) tepelného čerpadla a akustický výkon (dB) venkovního i vnitřního zařízení.

 

Odborná spolupráce: Regulus

Datum vydání: 22. 5. 2015

Edit: