K čemu je zahradní architekt?

6

U návrhu zahrady je důležité jednotné ladění celku, zásadní význam však mají detaily. Vždy je nutno pamatovat na náročnost budoucí údržby.

 

Pokud nemáte přesnou představu o tom, co můžete očekávat od profesionálního návrhu zahrady a jestli jej vlastně vůbec potřebujete, můžete najít vysvětlení v následujícím textu.

V tvorbě zahrad lidé nacházejí smysl už odpradávna: rajská zahrada, Eden, libosady a zahrádky lásky. Lidové sady a veřejné parky, zahradní města, zahrádkářské hnutí. Ani dnes tato činnost neztrácí nic ze svého půvabu a přitažlivosti, spíše naopak. Významný švýcarský zahradní architekt Dieter Kienast kdysi napsal: „Zahrada je poslední luxus našich dnů, protože vyžaduje to, co je v naší společnosti nejvzácnější a nejcennější: čas, pozornost a prostor.“

ZAHRADA BEZ ÚDRŽBY?
Zatímco v minulosti byly okrasné zahrady výsadou bohatých, dnes si je může dovolit téměř každý. Zato vlastního zahradníka si drží málokdo. Proto je potřeba volit takové zahradní úpravy, jejichž provoz a údržba nebudou časově a finančně vyčerpávající. Pokud se totiž zahradám nedostává dostatečné péče, vytrácí se jejich půvab, smysl a mnohdy i funkce. Zcela bezúdržbové zahrady jsou mýtem – pokud se tedy nejedná o pěkný betonový dvorek. Přesto lze zahradu naplánovat tak, aby se nutnost údržby zmenšila na přijatelnou míru, aniž by byla dotčena funkce či estetická hodnota.

1

Zásadním krokem při plánování zahrady je promyšlené rozmístění jednotlivých prvků.

 

2

 

PLÁNUJTE S ROZMYSLEM 
Investice do vybudování zahrady není v žádném případě jedinou položkou, se kterou musí majitel zahrady počítat. Nepromyšlená a mnohdy nákladná řešení mohou být v konečném výsledku zklamáním: není-li zahrada naplánována s rozmyslem a zároveň s přihlédnutím k nutnosti budoucí údržby, mohou skončit až fiaskem. Správně naplánovaná zahrada může naopak výrazně snížit budoucí výdaje i časové investice. Hlavním prvkem každé zahrady je samozřejmě zeleň. Je potřeba pečlivě zvážit podmínky na stanovišti, kvalitu půdy, orientaci ke světovým stranám, vláhové poměry a podobně. Hodně důležitým a v dnešní době i diskutovaným tématem je i životní prostředí, které můžeme prostřednictvím své zahrady nezanedbatelným způsobem ovlivnit. Plánování zahrad má samozřejmě i další rozměry než jen praktické. Rozhodující je estetické působení a vhodné sladění s domem i se širším okolím; vždyť každá zahrada je odrazem osobnosti svých majitelů. V dnešní záplavě dostupných výrobků, stylů a rostlinného materiálu je ale mnohdy obtížné sladit vše do jednotného funkčního a estetického celku.

3

„Zahrada je poslední luxus našich dnů, protože vyžaduje to, co je v naší společnosti nejvzácnější a nejcennější: čas, pozornost a prostor.“ Dieter Kienast (švýcarský zahradní architekt)

 

4

 

VYZNÁTE SE V POJMECH?
zahradní architekt – odborník zabývající se tvorbou zahradních a parkových úprav s cílem vytvořit esteticky i funkčně hodnotné prostředí
koncept – náčrt nebo schematické znázornění prostorového, funkčního, ale i estetického ztvárnění návrhu
studie – finální výkres navrhovaného architektonického řešení zahrady
prováděcí výkresy – výkresy udávající přesné rozměry a specifikaci jednotlivých prvků návrhu, které umožní jejich přesnou realizaci
vizualizace – názorné prostorové ztvárnění navrhovaného řešení zahrady či její části
technická zpráva – důkladný popis správného postupu realizace jednotlivých plánovaných zahradních úprav
plán péče – seznam nezbytných a doporučených opatření, která je třeba dodržovat pro správný vývoj a fungování zahrady v čase
výkaz výměr – soupis jednotlivých typů navržených ploch v zahradě, použitého stavebního i rostlinného materiálu a specifikace jejich potřebného množství
autorský dozor – osobní dohled zahradního architekta na realizaci zahradních architektonických úprav podle návrhu

5

Při výběru rostlinného materiálu je důležitá představa o působení kompozice po výsadbě, ale i v následujících letech. Rozhodující není pouze barva květu, ale i čas kvetení a zejména velikost a struktura rostlin.

 

7

8

Zahradu rozzáří nejen květy rostlin, ale i vhodně zvolený zahradní nábytek a doplňky. Ty mohou spolu s rostlinami tvořit zajímavou barevnou kompozici.

 

K ČEMU ARCHITEKTA? 
Chtějí-li se vlastníci zahrady vyvarovat zbytečných omylů, měli by ji svěřit do péče někomu, komu důvěřují. A v tomto bodě je na místě oslovení odborníka – zahradního architekta. Jeho úkolem je nejen ohlídat všechna výše zmiňovaná odborná hlediska, ale hlavně a především vyjít vstříc individuálním přáním a potřebám. V čem tedy jeho práce spočívá? Způsob práce a hloubka zpracování se může v jednotlivých projekčních kancelářích výrazně lišit. Vypracování kompletního projektu by přesto mělo vždy zahrnovat některé nedílné části a postupy. Samozřejmostí je návštěva řešeného pozemku, zachycení stávajícího stavu a důkladný průzkum stanovištních podmínek i širších souvislostí daného místa. Důležitým krokem je diskuse s majiteli či uživateli pozemku, a to nad fungováním i nad estetickým výrazem vznikající zahrady. Důležité místo musejí zaujmout veškeré požadavky a myšlenky majitele, na projektantovi je pak jejich správné a logické začlenění do projektu.

9

Plány mohou být zpracovány různým způsobem, zásadní je však vždy přehlednost – nejen pro klienta, ale i pro zahradnickou firmu.

 

10

 

KROK ZA KROKEM
První vize architekta jsou zákazníkovi předloženy v jedné či několika variantách, tzv. konceptech. Na základě další diskuse se zadavatelem projektant rozpracuje finální studii. Následnými fázemi jsou detailní prováděcí výkresy: vytyčení záhonů, cest, teras nebo vodních ploch, výběr materiálů a rostlin, případně mobiliáře či zahradních doplňků. Neměla by chybět ani vizualizace, například výkres perspektivy, zákres nových prvků do fotografie současného stavu nebo alespoň inspirační fotografie, které majiteli zahrady jednoduchým způsobem přiblíží zvolený architektonický záměr, a také vybrané technické prvky a druhy rostlin. Tím však práce zahradního architekta nekončí. Nezbytnou součástí každého projektu musí být technická zpráva obsahující pokyny k technologickým postupům založení zahrady, a také plán péče a budoucí údržby, se kterou je nutné počítat. Při výběru firmy pro realizaci záměru může hodně pomoci výkaz výměr, který usnadní jednoduché srovnání cenových nabídek oslovených realizátorů. Bonusem může být autorský dozor projektanta při vlastní realizaci zahrady, který může průběh realizace významným způsobem zefektivnit a zároveň dohlédnout, aby finální výsledek odpovídal architektonickému záměru.

11

Výběr rostlin do trvalkového záhonu musí počítat s celoročním působením kompozice.

 

BUĎTE TRPĚLIVÍ
Stejně jako jiné profese je i zahradní architektura oborem se širokou škálou nabízených služeb. Proto je správná volba projektanta pro finální podobu zahrady mnohdy klíčovým rozhodnutím. Práce zahradního architekta je kvalifikovaná činnost, která vyžaduje nejen odborné znalosti, ale také pochopení pro potřeby a požadavky uživatelů zahrady a nepochybně vysoké estetické cítění. Návrh zahrady se neobejde bez několika návštěv pozemku i schůzek s jeho uživateli, což vyžaduje určitý čas. Těžko lze očekávat kvalitní, originální a na míru zpracovaný projekt zcela zdarma nebo za hubičku, například jako bonus k realizaci zahrady. Investice do spolupráce se spolehlivým zahradním architektem se v konečném součtu výrazně vyplatí. I v našem rychlém a přetechnizovaném světě – anebo možná právě v něm – zůstává zahrada klidným místem pro odpočinek a pro setkávání, ale také pro naše stále vzácnější kontakty s přírodou. A můžete si být jisti – vrátí vám s úroky veškerou péči, kterou do ní vložíte.

 

IN-SITE, atelier zahradního designu
a krajinářské architektury
tel.: 607 989 125
info@in-site.cz, www.in-site.cz

Datum vydání: 22. 5. 2015

Edit: