Neplánujte vytápění bez projektanta

Dřevo, plyn, elektřina? Solární kolektor ano, nebo ne? A co tepelné čerpadlo? A mohu si k ústřednímu topení pořídit i krb? Vyplatí se to? Pokud si tyto otázky kladete v době, kdy váš dům ještě nestojí, máte šanci najít efektivní řešení. Přidejte však ještě jednu, zásadní: jak najít spolehlivého projektanta?

S výstavbou energeticky úsporných domů se změnil i přístup k tomu, čím, a hlavně jak budeme dům vytápět. Nerozhodujeme se jen o tom, jaký si pořídíme kotel k ústřednímu topení, respektive čím v něm budeme topit, ale vybíráme celý systém, který musí být správně navržen pro konkrétní dům.

2

Kotel na uhlí a dřevo Dakon DOR F splňuje přísné limity emisní třídy 3, které vstoupí v platnost v roce 2014.

1

Solární kolektory BRAMAC mohou být integrovány přímo do střešní krytiny. Jedná se o elegantní řešení, které navíc sníží spotřebu samotné krytiny. Kombinovaná solární zařízení umožňují kromě přípravy teplé vody i přitápění. K podpoře vytápění se používá pro nízkoenergetické stavby zhruba 1 – 2 m2 plochy kolektoru na 10 m2 vytápěné obytné plochy.

DOMU NA MÍRU

Klasické otopné soustavy nebo ústřední topení, chcete-li, se navrhovaly dlouhá léta víceméně obdobně podle předepsaných postupů, kde se spočítal potřebný výkon kotle a těles podle doporučených postupů a velikosti vytápěných ploch. Pro jistotu se započítala poměrně značná rezerva, aby to určitě vyšlo. Nebyl důvod šetřit, teplo nebylo drahé. Ze stavebního hlediska měly domy velmi obdobné vlastnosti, tedy zvažovat při výpočtu specifika domu nebylo nutné, nebylo co optimalizovat. Ani zdroje se výrazně nelišily v účinnosti, zaběhnutý postup tak mohl dobře zvládnout i vyučený topenář. Dnes je situace zcela jiná: Domy se výrazně odlišují tepelnými ztrátami, a tedy různým množstvím tepla potřebným na vytápění. Vedle zděných budov se schopností akumulace tepla vyrůstají lehké dřevostavby, které s teplem uvnitř domu zacházejí odlišně. Máme široký výběr možností, co se týče zdrojů, které můžeme mezi sebou vhodně kombinovat, výrazně odlišné jsou i možnosti regulace topného systému. Rozhodující není co nejvyšší výkon, ale výkon optimální. A tím nemyslíme jen konkrétní číselnou hodnotu, ale i to, jak vhodně zapadá do celkové koncepce domu. Použít jednotný metr tedy není možné, najít jednoznačnou odpověď na kteroukoliv z otázek úvodu tohoto článku také ne. Můžeme však poskytnout jednu dobrou radu: řešte způsob vytápění s první skicou vašeho nového domu.

3

Alternativou pro běžné topné systémy v případě modernizace je mikrokogenerační jednotka Vitotwin 300-W. Na rozdíl od zastaralých plynových kotlů nejenže spotřebuje výrazně méně energie, ale navíc vyrobí elektrickou energii pro vlastní potřebu. Nevyužitá elektrická energie se odvádí do veřejné sítě. Vitotwin 300-W je přesně dimenzován na požadavek při modernizování topení 225×144 a dvougeneračních rodinných domech. 8:57 Strán

5

U kompaktních stacionárních jednotek CerapurModul funguje optimalizovaný režim čerpadla ve spojení s ekvitermní regulací a elektronickou řídicí jednotkou Bosch Heatronic® 3. Optimalizovaný režim se aktivuje, jakmile dostane pokyn od ekvitermní regulace. Šetří tak náklady na energii, neboť čerpadlo se přizpůsobí hydraulickému režimu zcela automaticky – běží jen tehdy, pokud je teplo skutečně požadováno. JUNKERS

CO OVLIVŇUJE VOLBU SYSTÉMU

Proč je tak důležité přemýšlet o vytápění tak brzy, ptáte se? Protože architektonický návrh a stavební řešení ovlivňuje tepelnou ztrátu domu, která je nejdůležitějším faktorem pro rozhodování o volbě topného systému. Od ní se odvíjí potřeba energie na vytápění a od ní návrh otopné soustavy. O tom, že se architektonická koncepce domu, tvar domu a jeho orientace ke světovým stranám projevuje v energetické bilanci domu, se hovoří vždy v souvislosti s výstavbou pasivních domů. U nich je také samozřejmostí, že se od samého počátku řeší, jakým způsobem bude v domě postaráno o teplo. Přitom se už vesměs nejedná o klasický otopný systém. U domů, které se dnes staví nejvíce, úsporných a nízkoenergetických, se však v projektu často uvede jen to, že bude vytápění zajištěno například teplovodním otopným systémem s plynovým kotlem, a topenářská firma se přizve až ve fázi hrubé stavby a podobně. Přitom jedině ve fázi přípravy projektu je možné z mnoha možností, které se dnes nabízejí, vybrat tu nejvhodnější.

6

K ohřevu teplé vody slouží beztlakový solární systém HELIOSET s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. Po dosažení požadované teploty teplé vody steče solární kapalina samospádem zpět do zásobníku, kde se shromažďuje v topné spirále s velkým objemem. Již z výroby je naplněn solární kapalinou, a tak při montáži odpadá komplikované plnění celého systému včetně tlakové zkoušky.

7

Tepelné čerpadlo DAIKIN Altherma vzduch- -voda nabízí vysoký modulační rozsah, který poskytuje nejvyšší energetickou účinnost pro různé rozsahy teplot, což má za následek snížení provozních nákladů pro koncové uživatele. Čtyř- až osmikilowattové jednotky mohou poskytovat výstupní teplotu vody pro vytápění až 55 °C a 11 až 16kW jednotky dokonce až 55 °C bez potřeby záložního elektrického topení.

JAK NAJÍT SPOLEHLIVÉHO PROJEKTANTA?

Vyznat se v současné nabídce, poznat, jestli to, co nám někdo nabízí, je pro nás výhodné, se může zdát laikovi právem nemožné. Nezbývá než se svěřit do rukou odborníka, ale jak poznat, že není nadšený fanda jen jednoho systému, zda se nám nebude snažit „prodat“ maximum drahé techniky, zda sleduje poslední trendy? Důležité jsou reference, doporučení známých, často má své prověřené odborníky autor projektu domu. Požádejte o návrh více možných řešení a neváhejte o nich diskutovat. Kvalitu odborníka si prověříte tím, že je schopen vysvětlit fungování jednotlivých řešení tak, aby tomu člověk nevzdělaný v daném oboru porozuměl. Pokud mu nerozumíte nebo si s vámi o tom odmítá blíže popovídat, svěřte se do rukou jiného. Pokud se domluvíte na spolupráci, je nutností nechat si vypracovat projekt. Bez projektu se do realizace ani zdánlivě jednoduché topné soustavy nepouštějte. S reklamací typu „ono to nějak špatně topí“ byste se nikde nemohli dovolávat svého práva.

8

9

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ

Cílem návrhu topného systému je zajistit dostatečné množství tepla v domě, a to nejlépe za co nejnižší cenu. Nehledáme však vesměs řešení absolutně nejlevnější, ale také dostatečně komfortní. Při rozhodování z hlediska finančního si musíme všímat jak pořizovacích, tak provozních nákladů. Čím nižší je potřeba energie na vytápění, tedy čím je dům úspornější, tím klesá váha nákladů provozních a prodlužuje se návratnost finančních prostředků vložených do zařízení, které sice topí levněji, ale na jeho pořízení jsme museli vynaložit více peněz. Při výpočtu návratnosti finančních prostředků bychom neměli brát v úvahu jen vytápění, ale zároveň i ohřev vody. Můžeme ho řešit samostatně, nebo společně se systémem vytápění. V druhém případě může finančně náročnější systém vytápění přijít relativně levněji. Obdobně je třeba vzít v úvahu i náklady na větrání domu či chlazení. A rozhodně ne v poslední řadě je důležité i ekologické hledisko. Život v energeticky úsporném domě nemusí být jen otázkou peněz, ale může být i vyjádřením životního postoje, který můžeme podpořit volbou alternativních, k přírodě šetrných zdrojů tepla.

10

Zkapalněný plyn je řešením pro oblasti, kde není zaveden zemní plyn. Je přitom až třikrát výhřevnější, ekologicky nezávadný a nezávislý na rozvodných sítích. Pro vytápění zkapalněným plynem není zapotřebí žádná kotelna. Ukládá se v zásobníku, který je možné umístit i na odlehlém místě v zahradě a zakrýt ho zeminou. FLAGA

11

Stacionární kondenzační centrála Wolf CGS pro úsporné vytápění a efektivní ohřev vody zajišťuje dostatek teplé vody i při silném odběru, zásobník kotle na 90 litrů vody odpovídá komfortu tradičního ohřívače vody o objemu 160, resp. 200 litrů – menší objem zásobníku teplé vody zaručuje nižší ztráty tepla jeho povrchu. Varianty s modulovaným výkonem od 5,6 do 24 kW. WOLF Česká republika

Odborná spolupráce: Ing. Václav Helebrant, Stiebel-Eltron

Datum vydání: 3. 10. 2015

Edit: