Role obalu není jen ochranná, je i nositelem informací. Co vše nám napoví?

Známé logo, název produktu, složení výrobku, návod k použití, varování a další. Na obalu nebo etiketě dnes najdeme celou řadu informací. Užitečná sdělení a rady, které jsou „ukryty“ pod pro nás neznámými symboly, ale zpravidla přehlížíme. Pojďme tedy všechny ty šifry na obalech rozklíčovat a zjistit, co nám chtějí říct.

Povinné údaje

    • Název výrobku

 

    • Označení výrobce/dovozce

 

    • Údaj o množství/hmotnosti výrobku

 

    • Označení použitého materiálu

 

    • Informace o nakládání s obalem/produktem

 

 

Tímto nepovinným symbolem říkají výrobci spotřebiteli vlastně jen to, že by neměl znečišťovat životní prostředí – nic nového se tedy nedozvíme. Někteří výrobci tak od umisťování tohoto panáčka na obaly svého zboží už celkem logicky upustili. Jiná situace byla do roku 2007, kdy musel být spotřebitel informován o způsobu nakládání s použitým obalem. Symbol měl tehdy přenesený význam: „Odložte obal na místo určené obcí k ukládání odpadu“.

Trojúhelník s plnými šipkami informuje o tom, že obal je určen k recyklaci. O jaký materiál se pak přímo jedná, nám pak řekne číselná nebo písmenná zkratka nebo jejich kombinace, kterou bývá tento symbol doplněn. Podle toho pak zjistíme, do jakého kontejneru obal správně vytřídit. Seznam zkratek a další užitečné informace o třídění odpadu naleznete na www.jaktridit.cz.

Trojúhelník s obrysovými šipkami nám, stejně jako v předchozím případě, říká, že obal je určen k recyklaci. Navíc nám ale říká i to, že obal, který držíme v ruce, je vyroben z již recyklovaného materiálu. O jaký materiál se pak přímo jedná, zjistíme z číselné nebo písmenné zkratky nebo jejich kombinace, kterou bývá tento symbol doplněn.

Zelený bod je ochranná známka, která nám říká, že za tento obal byl už zaplacen finanční příspěvek na jeho zpětný odběr a recyklaci. Symbol může být v černobílé nebo barevné variantě.

Symbol přeškrtnuté popelnice nás upozorňuje, že jde o výrobek, který po použití nemůžeme vyhodit do kontejneru se směsným odpadem. Musíme ho odevzdat u prodejce nebo k ekologické likvidaci v rámci obce.

Pohárek s vidličkou nám dává informaci, že jde o materiál, který je určený pro styk s potravinami. Není tedy zdravotně závadný, musí splňovat hygienické parametry.

Komerční prezentace

Edit: