Stavební systémy: co vše se nabízí

Trh na stavebníka volá ze všech stran: „Náš výrobek je ten nejlepší pro váš dům!“ Ano, na trhu jsou nejrozličnější druhy materiálů, z nichž lze postavit obvodové stěny domu. Ano, trh nabízí mnoho materiálů, které vyhovují předpisům. Ano, není snadné si vybrat.

Materiálů, ze kterých můžeme postavit nový dům, respektive nosné stěny, je skutečně velmi široká nabídka – od klasických až po úplné nováčky, jako například polystyren. Ať se jedná o kterýkoli z nich, aby se vůbec mohl prodávat, musí odpovídat normám, tedy splňovat nezbytné požadavky na  pevnost, požární odolnost, zdravotní nezávadnost a další stavebně-technické parametry. Dobrá zpráva je, že v podstatě nemůžeme prohloupit, měli bychom vždy nakoupit normám odpovídající certifikovaný materiál. Záleží proto zejména na osobních preferencích. Přitom jsou na dům v současné době kladeny tak vysoké nároky, že nezáleží na materiálu samotném, ale na jeho správném použití a  součinnosti s  ostatními materiály, aby dům dobře fungoval.

2

Cihla POROTHERM 42,5 T Profi dosahuje U = 0,16 W/m2K. Používá se spolu s unikátní fólií – POROTHERM ZIP s integrovanou geotextilií, která jednoduše a snadno řeší hydroizolaci zdí na základové desce i okenních parapetech, ochranu proti radonu i nepřízni počasí během výstavby. WIENERBERGER Cihlářský průmysl

1

Ten umí to a ten zas tohle

Přestože jsou požadavky na  stavební materiály upraveny normami a  musejí splňovat stanovené limity, mohou se výrazně lišit, splňovat podmínky pouze na spodní hranici nebo limit výrazně překročit. Můžeme stejně dobře postavit dům z oceli jako například z pórobetonu, i když se řádově liší v základní vlastnosti nosného materiálu, pevnosti. Záleží na tom, jakým způsobem je použijeme, ocel jako skelet, pórobeton dodá stavbě potřebnou pevnost jen jako masivní zdivo. Takto bychom mohli pokračovat u všech dalších vlastností. Přitom víme, že požadavky na výstavbu se stále zpřísňují, v současné době se zvyšují zejména nároky na tepelnou izolaci budov. Jak už pozorný čtenář Pěkného bydlení ví, do roku 2020 se podle nové směrnice Evropské unie mají stavět domy s téměř nulovou potřebou energie. Vzhledem k přísným požadavkům dnes již (nebo ještě?) neexistuje materiál, který by byl dostatečně pevný a zároveň tak dobrý izolant, aby splnil takto přísné nároky. Tyto vlastnosti si totiž protiřečí, pevnost klesá s izolační schopností materiálu, je-li materiál pevný, nebývá lehký a podobně. Řešením je spojit síly dohromady, tedy kombinovat materiály tak, aby se využilo mistrovství každého z nich. V zásadě jde v prvé řadě o to, jak skloubit pevnost a potřebný tepelný odpor.

3

4

5

Termopasivní stěna domů OKAL o tloušťce 30,5 cm s minerální omítkou dosahuje U = 0,14 W/m2K. Stěna o tloušťce 34,6 cm vykazuje U = 0,12 W/m2K.

Společně, nebo každý zvlášť?

Spojit vlastnosti materiálů můžeme dvěma způsoby. Buď můžeme poskládat ve  stěně několik vrstev z různých materiálů, které jí dodají potřebné vlastnosti, nebo vyrobit stavební prvek, který integruje dva či více druhů materiálů. V  prvním případě hovoříme o tak zvaných sendvičových konstrukcích, tedy stěnách, jejichž nosnou část tvoří pevný a levný materiál a tepelné vlastnosti jim dodá vrstva izolace. Ve druhém se jedná o zdicí prvky z keramiky nebo betonu vyplněné izolantem. Výhodou sendvičových konstrukcí je možnost dávkovat přesně jakoby podle receptu potřebné vlastnosti volbou jak jednotlivých materiálů, tak jejich množství – tloušťky. Nosný materiál a  izolant bývá doplněn o  další vrstvy, většinou fólie, které mají ochrannou funkci před pronikáním vlhkosti, větru a podobně. Sendvičové konstrukce jsou obzvláště citlivé na precizní provedení. Zdicí prvky s integrovaným izolantem si zachovávají možnost snadné realizace „klasickou“ cestou, výhodou je jednoduchá masivní stěna. Třetí možností, jak spojit vlastnosti dvou materiálů, jsou systémy tak zvaného ztraceného bednění. Formy, tvarovky z izolantu – desek na bázi dřeva a  nově z  polystyrenu – jsou na  stavbě vyplněny pevným materiálem – betonem. Vyplněním betonovou směsí vzniká monolitické betonové jádro bez přerušení a  bez vzniku tepelných mostů v konstrukci.

7

Difuzně otevřená stěna – sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm, izolovaná technická mezera tl. 40 mm, sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm, nosná zaizolovaná konstrukce – izolace na bázi celulózy tl. 120–160 mm fasádní izolace na bázi dřevité vlny tl. 60 mm, finální štuková omítka

8

Difuzně uzavřená stěna – sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm, izolovaná technická mezera tl. 40 mm, reflexní parotěsná fólie, nosná zaizolovaná konstrukce – izolace na bázi minerálů tl. 120 mm, OSB deska tl. 12 mm, fasádní izolace na bázi minerálů tl. 200 mm, finální štuková omítka

V čem se mohou různit?

Stavební materiály se mohou zásadně lišit ve  schopnosti akumulovat teplo. Na  to, zda je dobře, aby stěna dokázala udržet teplo, se názory různí. Bude lépe, když se dům rychle vyhřeje, ale brzy vychladne, jako například u dřevostaveb, nebo když delší dobu trvá, než se prohřejí stěny, ale ty si pak teplo po delší dobu zachovají? Odpověď není jednoznačná, záleží na subjektivních pocitech, preferencích, způsobu života i zvoleném způsobu vytápění. Navíc je možné najít kompromis – do stavby s malou tepelnou jímavostí obvodového pláště, povětšinou dřevostavby, můžeme dodat akumulační prvky – vnitřní stěnu, schodiště, podlahy, obezdění krbu, abychom získali pocit přijímání sálavého tepla z ohřátých stěn, známý z  tradičních masivních obytných domů. Dalším hlediskem je otázka průvzdušnosti, tedy zda stěna dokáže propouštět vodní páry. Téměř dokonale utěsněné domy se potýkají se vzdušnou vlhkostí, se kterou musí počítat projektant v návrhu obvodového pláště. Mluvíme o difuzně otevřených nebo uzavřených konstrukcích. V  prvním případě musí být vlhkosti umožněno uniknout z konstrukce směrem ven, v druhém případě se vstupu vlhkosti do konstrukce musí zabránit. Různé materiály, respektive systémy, se liší v tloušťce stěny, která je nutná k dosažení potřebných tepelně izolačních parametrů. S tenčí stěnou 108 získáme více užitného obytného prostoru. Při zastavěné ploše cca 100 m2 (půdorys 9 m x 11 m) znamená rozdíl deseti centimetrů zisk čtyř metrů čtverečních užitné obytné plochy. Dalším, někdy velmi důležitým rozdílem je rychlost výstavby. Existují varianty, například montované dřevostavby, kdy můžete mít dům hotový doslova za pár dní. Ale i klasické způsoby výstavby se značně urychlují, s  novými technologiemi přesného zdění klesá podíl časově náročných mokrých procesů, a i zděnou stavbu můžete mít dřív než za jednu stavební sezonu pod střechou.

9

10

11

Cihla HELUZ FAMILY 50 2in1 spojuje broušený keramický blok s expandovaným polystyrenem. Součinitel prostupu tepla je U = 0,11 W/m2K. I když je expandovaný polystyren pevně zafixovaný v dutinách cihel, je paropropustný, a nedochází tak k žádnému hromadění zkondenzované vodní páry. HELUZ

Sendvičové stěnové systémy

Jak jsme již řekli, ještě nebyl nalezen ani vyroben materiál, jenž by měl špičkové hodnoty všech vlastností, které má mít obvodový plášť moderního rodinného domu počátku tohoto století. Proto se do obvodových stěn jako do sendviče vkládají vrstvy z různých druhů materiálů, aby tam každý z nich plnil svou speciální funkci, ve které vyniká nad ostatními. Na stavbě vzniká sendvičový typ konstrukce přiložením vrstvy výborně izolující hmoty na  již zhotovenou monolitickou nosnou stěnu nebo na zdivo z kvádrů ať cihelných, vápenopískových či z betonu – od toho běžného štěrpískového přes různé lehčené betony až po pevnější druhy pórobetonu. Zateplení je jen jednou, avšak nejčastější kombinací různých materiálů. Domovní plášť se obvykle musí opatřit ještě dalšími, přinejmenším finálními lícovými vrstvami, popř. i fóliemi s různým difuzním odporem. Rozhodují konkrétní vlastností jednotlivých materiálů stejně jako jejich řazení v hotovém sendviči. Typickými představiteli sendvičových konstrukcí jsou dřevostavby, kdy základem jsou nosný dřevěný rámový či sloupkový skelet a  desková konstrukce vyplněná izolantem překrytým speciálními fóliemi plnícími funkci parozábrany nebo parobrzdy. Tyto konstrukce se vytvářejí buď přímo na místě, nebo se na stavbě montují již hotové prefabrikované díly, jejichž nespornou předností je přesné složení a precizní provedení. Jedná se o  jednoduchou montáž, nehrozí tedy chyby z nekvalitní řemeslné práce. Samotná výstavba je navíc velmi rychlá.

12

13

Základem systému LIVETHERM je liaporbetonové obvodové tepelně izolační zdivo s vloženou vložkou z polystyrenu či neoporu. Při tloušťce zdiva 400 mm dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,19 W/m2K. Betonové stavby

Dva v jednom

Klasické zdicí materiály, jak keramické cihelné bloky, tak pórobetonové tvárnice i jiné zdicí materiály, jsou dnes již ve výrobě spojovány s izolantem. Spojují se velmi tenkou vrstvou malty nebo lepidlem, tím se zvyšuje pevnost zdi a zároveň snižuje na  minimum vznik tepelných mostů. Výhodou přesného zdění je i minimalizace mokrých procesů. Nejpokročilejší výrobky dokáží i při jednovrstvém zdění dosáhnout parametrů pasivních domů. 110 Špičkové keramické termobloky snižují součinitel prostupu tepla pod U = 0,15 W/m2K při tloušťce zdi 50 cm, pórobetonové tvárnice s integrovaným pěnovým izolantem dosahují U = 0,12 při síle neomítnuté zdi jen 42,5 cm.

15

Nízkoenergetický systém MEDMAX využívá technologii ztraceného bednění. Tvarovky jsou z pěnového polystyrenu, který je vynikajícím odolným tepelným izolantem. Nosné jádro vytváří betonová směs. Výhodou je jednoduchost výstavby a vhodnost pro záplavové oblasti. FORTING

16

Potřebné tepelně izolační vlastnosti dodají nosnému zdivu fasádní desky s podélným vláknem ISOVER TF PROFI, které se mohou použít v odvětrávané konstrukci nebo se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. ISOVER

Cenové rozdíly

A  samozřejmě nakonec – peníze až na  prvním místě. Uvědomme si, že materiál na hrubou stavbu činí zhruba čtvrtinu nákladů na cenu domu, materiál pro obvodové zdi ještě mnohem méně. Cenové relace materiálů by musely být velmi rozdílné, aby se markantně projevily na konečné ceně domu. Je obtížné získat srovnatelné nabídky z různých stavebních systémů, obecně platí, že z obchodního hlediska je pro výrobce výhodné příliš se nelišit od konkurence v poměru cena / užitná hodnota. Proto volba cenově méně výhodného systému není zdaleka tak velkou finanční ztrátou, jakými mohou být zásadní chyby při realizaci. A proto opět zdůrazněme důležitost kvalitního projektu, dnešní domy musejí být velmi sofistikované, a vlastně již s výběrem materiálu bychom měli vědět, jakým způsobem budou vytápěny a jak bude řešeno větrání.

 

Odborná spolupráce: Ing. Jiří Domlátil

Foto: archiv firem

Uložit

Uložit

Uložit

Datum vydání: 24. 4. 2016

Edit: