Vhodný čas na zateplení

Postarat se o to, aby z domu neunikalo zbytečně teplo, je dobré rozhodnutí kdykoliv. Teď však můžete zateplovat výhodněji díky dotacím z programu Nová zelená úsporám. Oproti tomu předchozímu je zaměřen na komplexnější řešení.

Program Nová zelená úsporám se v srpnu rozběhl naplno pro rodinné domy. Příští rok jsou na řadě domy bytové. Zbystřit by měli majitelé nemovitostí postavených před rokem 2007, kteří spotřebovávají příliš mnoho energie na vytápění. A to jsou starší domy téměř bez výjimky. Program je v oblasti A zaměřen na podporu opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti rodinných domů.

4

Systémy Ceresit Ceretherm ETICS zajišťují vysoce kvalitní tepelnou izolaci. Z hlediska fyzikálních a chemických vlastností jsou parametry materiálů navzájem kompatibilní. HENKEL

 

2

3

Střešní okna nad zatepleným podkrovím musí mít odpovídající tepelně izolační vlastnosti, aby se nestala slabým článkem řetězu zateplení pláště budovy. Střešní okna FAKRO FTT dosahují součinitele prostupu tepla Uw až 0,58 W/m2K. Úniku tepla kolem okna zamezí těsnicí lemování.

ČÍM DŮKLADNĚJI, TÍM LÉPE 
Energetickou náročnost, tedy to, kolik energie spotřebujeme k provozu domu, je možné snížit v prvé řadě zateplením obvodových či vnitřních konstrukcí a výměnou oken, popřípadě i dveří. Čím nižší bude po realizaci opatření, tím lépe. Nejen proto, že v budoucnu ušetříte na provozních nákladech, ale i proto, že získáte vyšší podporu z programu Nová zelená úsporám. Kritérii hodnocení jsou měrná spotřeba tepla a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy. Jejich hodnoty jsou přesně vyčísleny v programu. Kromě dosažení těchto stanovených hodnot je třeba snížit měrnou roční potřebu tepla na vytápění oproti původnímu stavu o určitý počet procent.

1

Dům rekonstruovaný podle návrhu Ing. arch. Karla Spáčila, foto Martin Zeman

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY?
Nejnižší podpora činí 30 % ze způsobilých výdajů, nejvyšší 55 %. K získání třicetiprocentní podpory potřebujete snížit průměrnou roční spotřebu tepla na vytápění o 40 %. K tomu budete nejspíš muset komplexně zateplit rodinný dům na úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Tedy zateplit obvodové stěny, vyměnit okna, zateplit strop nejvyššího podlaží nebo střechu a nejspíš i podlahy. Měrná roční potřeba tepla na vytápění nebude smět přesáhnout 70 kWh/m2. Abyste dosáhli na čtyřicetiprocentní dotaci, musíte snížit potřebu tepla na vytápění o 50 % a nepřekročit hranici 55 kWh/m2 u měrné roční potřeby tepla. Bude to vyžadovat ještě důkladnější zateplení – silnější nebo účinnější vrstvou izolace a možná i instalaci nuceného větrání s rekuperací. K získání nejvyšší dotace již bude větrání s rekuperací nejspíš nutností, jinak se asi nepodaří snížit energetickou náročnost domu o 60 % a roční měrnou potřebu tepla stlačit pod 35 kWh/m2. Zvláštní ustanovení platí pro památkově chráněné budovy, kde je kritériem dosažení dané hodnoty součinitelů prostupu tepla všech měněných konstrukcí.

5

6

Systémy pro clima® – „inteligentní“ membrány pro interiérové i exteriérové použití, lepidla, lepicí pásky a speciální příslušenství pro spolehlivá systémová řešení pro dokonale těsné opláštění staveb znamenají neustálou ochranu domu před poškozením konstrukce a izolace vlivy vlhkosti, zároveň zvyšují tepelně-akustické účinky izolace. Umožňují jednoduchou a spolehlivou sanaci jednotlivých částí domu. CIUR

7

8

Izolační desky Isover EPS GreyWall jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji, a tak zvyšují izolační účinek. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy ETICS. ISOVER

DALŠÍ PODMÍNKY 
Program stanoví i maximální výši výdajů na zateplení, například pro fasády či střechy je to 1300 Kč na metr čtvereční, pro okna 6000 Kč. Pokud jste dosud topili v kotli na tuhá nebo v programu vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je pro získání dotace nutné pořídit si nový zdroj, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1. Na tuto výměnu můžete také čerpat podporu. Realizovat opatření musíte nejdéle do dvanácti měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. Při realizaci jste povinni zajistit si technický dozor nad prováděním stavby. Podmínky programu musíte zachovat deset let.

9

10

Systém LDS pro zateplení podkroví obsahuje všechny komponenty potřebné k dokonalému zateplení. Umožňuje zateplení mezi, pod i nad krokvemi. Kontaktní polypropylenová difuzní fólie LDS 0,04 chrání střechu před zatékáním vody do konstrukce, umožňuje odvětrání střechy do vnějšího prostředí. Skelná minerální izolace UNIFIT díky svým vlastnostem sama drží mezi krokvemi a dokonale vyplní všechny dutiny střešní konstrukce. Vyrobena je pomocí ECOSE Technology, a neobsahuje tedy formaldehyd, fenoly ani akryláty. Parozábrana LDS 100, parobrzda LDS 2 Silk a těsnící pásky LDS vytvářejí na interiérové straně střechy vzduchotěsné vrstvy. KNAUF INSULATION

SAMI TO NEZVLÁDNETE 
K tomu, abyste mohli podat žádost, potřebujete odborný posudek, jehož součástí je projektová dokumentace a energetický posudek, který mimo jiné obsahuje průkaz energetické náročnosti budovy pro navrhovaný stav, a řadu dalších dokladů. Tyto přílohy k žádosti mohou vyhotovit pouze osoby s příslušnou odborností, projektanti a energetičtí specialisté, na jejichž služby můžete také získat dotaci. Podmínky pro její získání jsou popsány v Programu v oblasti D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření. Poskytuje se na zpracování odborného posudku a jeho příloh a činí maximálně 10 000 Kč. Stejně tak můžete žádat o podporu na technický dozor při realizaci – do výše 5000 Kč. Tyto podpory mají formu přímé dotace a jsou podmíněny přiznáním podpory z oblasti A.

11

12

Systém plastových okenních profilů Eforte s vestavnou hloubkou 84 mm, standardní ocelovou výztuhou a bez přídavných izolačních prvků dosahuje jedinečné hodnoty součinitele prostupu tepla rámem Uf = 0,95 W/m2K. Snadno tak splňuje aktuální požadavky předpisů týkajících se energetické úspornosti i hodnoty předpisů pro nízkoenergetické bydlení. INOUTIC

13

14

Kontaktní tepelně izolační systém UdiRECO® s inteligentním vyrovnáním podkladu spoří náročné vyrovnávací práce na fasádách starších staveb a masivních dřevostaveb. Základem je 40mm nosná deska v kombinaci s flexibilní izolací z dřevěných vláken na straně, kterou se izolace přikládá na zeď. Systém přilne vzduchotěsně na podklad, vyrovná nerovnosti ± 2 cm a důsledně zamezí proudění vzduchu za obkladem, které může vést ke vzniku kondenzátu. CIUR

PROČ ZATEPLOVAT? 
Samozřejmě proto, abychom snížili provozní náklady na vytápění domu. Ale není to jediný důvod, kvalitní tepelná izolace má význam i v létě, chrání dům před přehřátím v horkých dnech. A stále rozmarnější počasí těmto důvodům jen nahrává. Dalším důvodem může být i zlepšení akustiky domu či požární odolnosti. Podle toho, co od izolace čekáme, musíme volit druh a způsob použití. Nejvíce pozornosti bychom měli věnovat zateplení fasády, včetně výměny oken, a zateplení střechy. Aby však byl účinek co nejlepší, neměli bychom podcenit ani podlahy či různé detaily. Program se proto stanovením celkové měrné potřeby tepla a jejím procentuálním snížením snaží působit na komplexnost zateplení. A protože se na konečném výsledku podstatnou měrou podepisuje kvalita realizace, program předepisuje nutnost technického dozoru. Výběru toho, kdo bude dohlížet na pečlivost prováděných prací a dodržování technologického postupu, věnujte maximální pozornost, jinak hrozí, že investujete do náročného zateplení domu, a výsledek nebude odpovídat kvalitě použitých materiálů.

Je možné získat dotaci z programu NZÚ na výměnu oken? 
Dotaci v principu nelze získat pouze na výměnu oken, jak tomu bylo často v programu Zelená úsporám. Výměna oken musí být součástí komplexního zateplení obálky domu. Nicméně program klade specifické požadavky na každou ze součástí obálky budovy, tzn. také na okna. V případě rekonstrukce je požadavek stanoven jako 0,95násobek doporučené hodnoty podle ČSN 73 0540-2 (U = 1,2), tj. po propočtu vychází U ≤ 1,1 W/m²K. Dále jsou specifikovány další požadavky na konkrétní součásti okna. 
Odpověď poskytl Jaroslav Sochor ze společnosti Inoutic, výrobce PVC okenních profilů a terasových systémů.

15

16

Zateplení střechy pod krokvemi snižuje výšku místností v podkroví. Tuto nevýhodu odstraňuje izolace umístěná zvenku – nad krokvemi. Nadkrokevní izolace ISOTEC® řeší systémově celou potřebnou skladbu zatepleného střešního pláště v jediné pracovní operaci a v jednom stavebním prvku, a to včetně laťování pro následnou montáž střešní krytiny. Díky perforaci integrovaného laťování je zajištěno kvalitní spodní odvětrání střešní krytiny. STUDIO CONTI

JAK MOC ZATEPLOVAT? 
Úroveň zateplení musí samozřejmě odpovídat současně platným normám a předpisům. Je na nás, zda se rozhodneme těmto hodnotám pouze vyhovět nebo zda zateplíme dům důkladněji. Druhá možnost je samozřejmě prozíravější, neboť nám přinese nejen větší finanční úspory za vytápění a případně i chlazení domu, ale náš dům získá na hodnotě v případě, že bychom ho například prodávali. A také si zajistíme, že vyhoví předpisům o energetické náročnosti budov i v budoucnosti po jejich zpřísnění. A jak již víme, na kvalitnější zateplení získáme i větší příspěvek z programu Nová zelená úsporám.

17

Fasádní desky s kolmým vláknem Isover NF 333 jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Menší rozměry desek a struktura z kolmého vlákna umožňují přizpůsobit se zakřivenému podkladu. ISOVER

JAK ZATEPLOVAT? 
Jak vybrat vhodný izolační materiál pro zateplení staršího domu, je otázka pro odborníka. Musíme si uvědomit, že zateplením dojde ke změně vlhkostních poměrů jak v konstrukci domu, tak v samotném interiéru. Dům, který byl léta zvyklý na svůj režim, dostane teplý, a třeba i neprodyšný kabát. Jen odborník může posoudit, jaký způsob zateplení zvolit, aby se nestalo, že vlhkost, která dosud snadno z domu unikala, začne škodit. Kondenzuje uvnitř stěn i na nich a působí destrukčně, vytváří vhodné prostředí pro vznik plísní a podobně. Z tohoto hlediska je pro rekonstrukce, pro dodatečné zateplování domů, většinou jistější volit bezkontaktní způsob zateplení, tedy tak zvanou provětrávanou nebo také předsazenou fasádu. Při tomto způsobu zateplení se tepelně izolační materiál nespojuje pevně se stěnou domu jako u kontaktních systémů, ale je vkládán do připravených roštů. Ty zajišťují, aby mezi tepelnou izolací a vlastní fasádou vznikla vzduchová mezera, kterou proudí vzduch a s ním odchází i vlhkost z obvodové konstrukce. O kvalitě zateplení nevypovídá jen tloušťka zvolené izolace, ale především součinitel tepelné vodivosti λ zvoleného materiálu. Čím nižší, tím materiál lépe izoluje, a můžeme ho proto aplikovat v menší tloušťce. V současnosti jsou nejpoužívanějšími materiály minerální vlna – čedičová nebo skelná, a expandovaný nebo extrudovaný polystyren. Izolace z polystyrenu jsou zpravidla finančně méně nákladné. Minerální vlny se vyznačují lepšími hodnotami tepelné vodivosti λ, vyšší protipožární odolností, a zejména lepšími akustickými vlastnostmi a prodyšností. Tepelně izolační schopnosti minerálních vln lépe konkuruje šedý polystyren, u něhož je díky přídavku grafitové směsi dosaženo o 20 % lepších tepelně izolačních vlastností. Konkrétní vlastnosti izolačních materiálů se dále upravují podle toho, k jakému účelu je izolant používán, zda k zateplení fasády či střechy, kde bude posílena především tepelně izolační schopnost, či podlah, kde bude důležitá i pevnost a podobně. S výběrem pomáhají návody i počítačové programy výrobců, nicméně znovu zdůrazňujeme, že bychom měli projekt zateplení svěřit kvalifikovanému a zkušenému odborníkovi.

18

19

Foukaná tepelná izolace Magmarelax zajišťuje dodatečné izolace stropních konstrukcí, zejména duté stropy, volné plochy, ploché duté pultové střechy, ale také duté stěny. Díky moderní technologii je dům zateplen velmi rychle, za tři hodiny. IP POLNÁ

Datum vydání: 3. 8. 2015

Edit: