Jarní zurčení vody

Voda na zahradě je aktivní, pohyblivý prvek. Od pouhého vlnění hladiny jezírka ve větru až k vodopádům, kaskádám či vodotryskům, kde je pohyb vody nejmarkantnější. Mezi oběma póly stojí voda proudící potůčkem.

Voda protékající potůčkem nenadělá tolik šumu, jako umělý vodopád, který někdy majitele až obtěžuje. Její pohyb není do očí bijící jako vodotrysk, proudění potoční vody si nejlépe vychutnáme zblízka. Na rozdíl od bodových oživujících prvků je potok záležitost liniová, stejně jako třeba cestičky nebo zídky. A stejně jako ony může plynout jako podle pravítka nebo meandrovat. Tuto linii můžete ještě zvýraznit nebo naopak rozbít díky břehovým výsadbám.

Okolí skutečného potoka: majitel zpevnil břeh kameny a vysadil sem keřovitou vrbu, blatouchy a nízké prvosenky.

Co roste u potoka

Některé zahrady protíná skutečný potok. Jeho břehy můžete ponechat tak, jak jsou, což nebývá zrovna zdobné. Naše povrchové vody bývají v různé míře eutrofizované (přesycené živinami), tudíž na jejich březích rostou leda tak devětsily, kopřivy a na jaře tu a tam blatouchy.
Pokud však váš uměle zbudovaný potůček protéká místem, které na zahradě leží v centru pozornosti, můžete jeho břehy zkrášlit nepůvodními, ale malebnými okrasnými rostlinami. Budou se tu vyjímat zejména japonské primule, kejklířky, kultivary blatouchů, vachta trojlistá, plazivé vrby, devětsil japonský, kapsovce nebo rdesna.
Jestliže upřednostníte přirozený ráz potoka, můžete postupným pletím odstranit plevelné rostliny, očistit břehy a zatravnit je, nebo místy zpevnit pomocí kamenů. Nezaškodí k potoku vysadit křovinatou vrbu, například ušatou, červenou nebo jívu. Poskytnete tím hnízdní příležitost drobným pěvcům. Hlavatá vrba bílá nebo olše k potoku také patří. Zpevňují břeh svými kořeny a odčerpávají z půdy nadbytečnou spodní vodu.

Kamenité dno mělkého potůčku usnadňuje okysličování vody.

Zahradníkův potok

Proč si na zahradě vybudovat vlastní potůček? Někdy jsou předmětem zájmu tvůrce bahenní a vodní rostliny, nebo alespoň mikroklima pro druhy milující vlhkost půdy a vzduchu.
Častěji ale potůček vtéká do jezírka a slouží hlavně k okysličení a pročištění vody. Bývá to výtvor s uzavřeným koloběhem vody z jezírka pod zemí k „prameništi“ a po povrchu zase zpátky.
Před založením vlastní vodoteče je zapotřebí se důkladně zamyslet. Můžete zvolit směr, spád, délku, průtok vody i míru meandrování, přičemž každá z kombinací uvedených vlastností přináší trochu jiný výsledek.
Prudký spád, třeba i s kamennými prahy a menšími vodopády, umožní vydatné prokysličení vody, a vede také ke zvlhčení vzduchu v nejbližším okolí. Pomalé protékání vody četnými meandry, zejména v kombinaci s bahenními rostlinami, vodu prohřeje a důkladně vyčistí.
V obou případech pak ještě zvažte, jestli koryto potůčku chcete zcela izolovat od okolí, nebo zda vodě povolíte, aby se do podloží vsakovala. Druhá volba povede ke vzniku unikátního biotopu vhodného pro vlhkomilné rostliny, ovšem něco za něco: do takového oběhu musíte neustále vodu doplňovat.

Jarní kapsovce americké milují vlhko.

Osazujeme břehy potůčku

Potůček, který má sloužit hlavně jako kořenová čistička pro jezírko, může v okrasných výsadbách i docela zmizet. Dá se tak vytvořit i kvetoucí džungle, která druhovým složením ani nenaznačuje, že v sobě ukrývá vodoteč. Vhodné jsou denivky, kosatce, kejklířky, vrbiny nebo vrbice.
Vhodnější je ale přiznat, že tudy teče voda, a osázet břehy typickými vodomilnými rostlinami. Jako kořenová čistička poslouží vlhkomilné prvosenky, vrbice, okrasné kultivary blatouchů a hlavně rdesna, kejklířky nebo sítiny a prustky. Alespoň malý úsek toku ponechte bez výsadeb, aby se uplatnil pohled na proudící vodu. Tady váš potůček ocení i žízniví ptáci nebo hmyz.
Tam, kde vodě umělého potůčku dovolíte vsakovat se do okolí, můžete získat místo ideální pro pěstování kapsovců, jarmanek, pomněnek, suchopýrů, ocúnů, vstavačů, poléhavých vrb a podobných zajímavostí. Hodí se sem jako dominanta i trs bambusů nebo chrastice, ale vysoké vlhkomilné traviny musíte hlídat, aby se příliš nerozrůstaly.

Krokusy u potoka

Probouzení potůčků

Na jaře bývalo hezkým zvykem „otevírání studánek“. Lidé ze studánky vybrali spadané listí a další nečistoty, upravili její bezprostřední okolí. Totéž lze dělat i se zahradními vodotečemi.
Umělým potůčkům vyčistěte veškeré technické zařízení a odstraňte případné nánosy na dně. Přirozený potok zbavte naplavených větévek a listí, zejména v zátočinách a u kamenů. Bahno na dně vybírejte na těch místech, kde už příliš snižuje hloubku vody, nebo kde zahnívá. Nikdy ne úplně – je to prostředí k životu spousty miniaturních živočichů.
A teď už jen najít si čas k posezení u zurčící vody za bzučení prvních jarních čmeláků a zpěvu sýkorek.

Text: Radka Borovičková
Foto: Zdeněk Roller

Datum vydání: 20. 3. 2018

Edit: