Přeprava nebezpečných látek ADR vyžaduje speciálního dopravce

Potřebujete přepravit nebezpečné látky označované zkratkou ADR? Na jejich transport se vztahují speciální předpisy. Pomůže vám specializovaný český přepravní systém FOFR.


Nebezpečné zboží se označuje zkratkou ADR  (Accord europeén au transport international des marchandises par route) a na jeho přepravu se vztahuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných látek i zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhláška. Nebezpečné látky se dělí do několika tříd. Jde především o výbušné látky a předměty, plyny (nezápalné a nejedovaté, jedovaté), hořlavé látky (kapaliny, tuhé látky), samozápalné látky, dále o látky měnící se ve spojení s vodou na hořlavé plyny, látky podporující hoření, organické peroxidy, toxické látky, infekční látky, radioaktivní látky a žíravé látky.

Předpisy se snaží co nejvíce zamezit možným nehodám a haváriím při přepravě, manipulaci i uložení nebezpečného zboží. Z toho důvodu jsou kladeny přísné požadavky na jejich přepravu, obaly, značení i na doklady, které musí zásilku doprovázet.

Přeprava ADR na klíč

Společnost FOFR je přepravcem, který vám přepravu ADR zásilek zajistí a současně k zásilce vyřídí veškerou potřebnou dokumentaci v podobě bezpečnostního listu. (Firma nepřepravuje pouze zásilky v třídě 1 – Výbušné látky a předměty a v třídě 7 – Radioaktivní látky.) Každé středisko firmy spolupracuje s certifikovaným ADR poradcem. Veškeré potřebné informace získáte na webových stránkách www.fofrcz.cz.

Nechte si udělat kalkulaci přepravy

Chcete vědět, kolik vás bude přeprava ADR u FOFR stát? Nechte si udělat kalkulaci. Firma od vás pro její sestavení, ale i pro následné vyhotovení dokumentů o přepravě, bude potřebovat číslo UN, oficiální pojmenování zboží podle pravidel ADR, další ADR údaje (třída ADR, obalová skupina, kód klasifikace), podrobnosti o balení zásilky a její brutto i netto hmotnost.

 

 

Komerční prezentace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 27. 3. 2019

Edit: