A je to na beton!

Rčení, které znamená jistotu. Pevný jako beton, trvanlivý jako beton. Tedy sáhnout po betonu jako materiálu, ze kterého si postavíme dům, bude znamenat jistotu. A také tvárný jako beton. Díky tomu nabízí mnoho způsobů, jakými ho použít.

3

Obvodové zdivo stavebního systému LIVETHERM s integrovanou vložkou z polystyrenu či neoporu dosahuje při tloušťce 400 mm součinitele prostupu tepla U = 0,19 W/m2K. BETONOVÉ STAVBY – GROUP

Beton znamenal svého času revoluci ve stavebnictví, dovolil architektům vytvářet odvážná originální díla, kde stavební materiál neomezuje tvůrce v jejich rozletu. Na druhé straně může z betonu snadno stavět svépomocí i laik. Zaměřme se na to, jaké možnosti máme při stavbě rodinného domu.

Základy ano, ale stěny?

Beton se vyznačuje vlastnostmi, které ho pro stavebnictví přímo předurčují. Kromě již zmíněné pevnosti a trvanlivosti je velmi stabilní, nehořlavý, odolný vůči vlhkosti, zdravotně nezávadný. Přitažlivé je i to, že je vyroben z přírodních materiálů. Charakteristickou vlastností betonu je, že se dá zformovat prakticky do každého tvaru, ve kterém pak ztuhne. Proto se výborně uplatňuje v dopravních stavbách a velkém stavebnictví. U rodinných domů je proto beton využíván ke stavbě základů či stropů, i když samotný dům budujeme z jiných materiálů. K tomu, abychom ho mohli použít i ke stavění obvodových konstrukcí domů mu schází dnes nezbytné tepelně izolační vlastnosti. Přesto se tento vynikající materiál prosadil i v této oblasti. Vylepšení tepelně izolačních vlastností betonu se docílí jednak v kombinaci s kvalitními izolanty nebo přímo úpravou betonové směsi. A to buď záměnou písku či jiných plniv v betonové směsi za lepší tepelně izolační materiály nebo zvětšením podílu vzduchu v hotovém výrobku.

2

1

Unikátní stavebnicový systém Dům jedním tahem z liaporbetonu přináší značné snížení pracnosti při realizaci stavby a odstranění náročných řemeslných prací. Hrubá stavba se montuje z prefabrikovaných velkoplošných dílců pouhých pět dní. Na výběr je dvacet typových domů s možností individuálních změn v projektu.

Když je izolantem vzduch

A právě poslední zmiňovaný způsob dal vzniknout materiálu, pórobetonu, který se stal úspěšnou alternativou klasickému zdění z pálených keramických materiálů. Zachovává tento tradiční postup a nabízí i další benefity, zejména lehkost, tvárnost a snadnou opracovatelnost. Jak vzniká? V betonové směsi se pomocí plynotvorné přísady, která při výrobě ve směsi reaguje, vytvoří jemné uzavřené vzduchové póry. Vznikne lehká homogenní pevná hmota, z níž se vytvářejí přesné zdicí prvky. Pevnost samozřejmě nedosahuje hodnot klasického nevylehčeného betonu, pro stavbu obvodového pláště i větších domů je však naprosto postačující. Vzduch hmotu vylehčí a výrazně zvýší tepelně izolační schopnost hotového výrobku. Díky tomu, že je prostoupen vzduchovými póry rovnoměrně, má stejné tepelně izolační vlastnosti ve všech směrech, což rozšiřuje možnosti jeho využití. Pórobetonové tvárnice umožňují s přehledem dosáhnout u obvodových konstrukcí hodnot požadovaných, ale především i doporučovaných normami pro tepelně izolační vlastnosti obvodových těžkých stěn při jednovrstvém zdění, tedy bez přídavné izolace, špičkové výrobky splňují požadavky na energeticky mimořádně úsporné stavby. Pórobetonu je přisuzována vysoká nasákavost, zkušenosti a experimenty však prokazují, že nasákavost a vzlínavost pórovitého materiálu je nízká, viz odpověď odborníka na straně XX.

6

Kompletní pórobetonový stavební systém YTONG nabízí řešení pro hrubou stavbu od sklepa až po střechu. Všechny produktové formáty jsou vzájemně dokonale přizpůsobeny, zaručují rychlé a snadné zpracování. Vše zastřešuje stropní systém Ytong Ekonom a střešní systém Ytong Komfort. XELLA

Bílý, nebo šedý?

Na trhu se setkáme se dvěma druhy pórobetonu – šedým a bílým. V užitných vlastnostech mezi nimi není zásadní rozdíl, ale bílý se vyrábí čistě z přírodních surovin, písku, vápna a vody doplněných cementem, zatímco v šedém je přírodní písek nahrazen popílkem, průmyslovým odpadem vzniklým při spalování uhlí. Jeho přesné chemické složení se mění v závislosti na jeho původu a hrozí, že může obsahovat i zdraví nebezpečné látky.

Při výběru je směrodatná třída pórobetonu, vyjádřená dvěma hodnotami, kde prvním údajem je pevnost v tlaku zdícího prvku v MPa či N/mm2 (například P2, P4, P6 atd.) a druhým objemová hmotnost v kg/m3 (300, 350, 400, 500 atd.). Druhý údaj přímo souvisí s tepelně izolačními vlastnostmi – čím menší objemová hmotnost, tím lépe tvárnice či stěna izoluje. Pro snadnou opracovatelnost a nízkou hmotnost stavebních prvků je pórobeton často využíván pro svépomocné stavění. Přesné tvárnice se spojují jen tenkou vrstvou zdicí malty, čímž se vyloučí mokré stavební procesy a snižuje se na minimum účinek spár působících jako tepelné mosty. Mohou být opatřeny perem a drážkou, což umožňuje spojování ve svislém směru na sucho, tedy bez použití malty při svislé spáře. Ač je zdění z pórobetonu oproti jiným zdicím materiálům snadnější, je nutné pečlivě dodržovat technologické postupy.

5

Systém z bílého pórobetonu Ytongu nabízí možnost postavit energeticky úsporný dům i při jednovrstvém zdění bez dalšího zateplování, součinitel prostupu tepla U tvárnic Lambda o tloušťce 450 mm činí 0,190 W/m2K), tvárnice Theta+ o tloušťce 500 mm (U = 0,163 W/m2K) dosahují hranice pasivního domu. XELLA CZ

Izolant místo písku

Další možností jak zlepšit vlastnosti betonové směsi je zaměnit písek jiným plnivem, které je zároveň izolantem. Tím může být expandované keramické kamenivo, keramzit neboli liapor. Je dostatečně pevné, lehké a má výborné tepelně izolační i mechanické parametry, takže pomůže snížit hmotnost materiálu a zároveň zajistit vysoký tepelný odpor konečného výrobku. Liaporbeton navíc vyniká výbornými zvukově izolačními vlastnostmi, vysokou pevností a požární odolností. Z běžně používaných zdicích materiálů je nejméně nasákavý, tedy i vysoce mrazuvzdorný. Broušené tvarovky umožňují přesné zdění s minimálními spárami.

Prefabrikovaný sendvič

Sendvičové zdivo, tedy zdivo opatřené dodatečnou vrstvou izolace není jediným způsobem, jak kombinovat kvalitní izolant s betonem. Na trhu existuje celá řada betonových tvarovek s vlisovanou vrstvou špičkového izolantu. Nejčastěji se používá polystyren, styropor či neopor. S tímto řešením se setkáme jak u vibrolisovaných tvárnic, tak u liaporbetonových. Také tímto způsobem je možné stavět energeticky úsporné domy bez dodatečného zateplení. Izolace uvnitř betonového prvku, respektive celé stěny, je na rozdíl od vnější izolace dokonale chráněna před povětrnostními vlivy či mechanickým poškozením. Tvarovky mohou být jak v interiéru, tak v exteriéru ponechány jako pohledové zdivo.

4

Stavebnicový systém SKELETSYSTEM GOLDBECK využívá k výstavbě nosné stavební konstrukce prefabrikované subtilní železobetonové prvky. Tím nahradí nejnáročnější mokré procesy na stavbě, má volnou vnitřní dispozici a umožňuje snadno použít široká panoramatická okna. Výstavba skeletu trvá několik dní, další práce, jako například zdění stěn, je možné provádět i svépomocí. GOLDBECK PREFABETON

Bednění součástí stavby

K tvarování betonu je nutné bednění či forma, která se obvykle musí odstranit. Ponecháme-li ji jako součást stavby, mluvíme o systému ztraceného bednění. Takto mohou fungovat betonové tvarovky, které se využívají při budování základů, konstrukcích stropů a podobně. Tvarovky je však možné vyrobit i z kvalitního izolantu, který se postará o tepelně izolační schopnost zdiva. Nejčastěji se používají cementotřískové desky, ale setkáme se i s polystyrenem či neoporem. Z tvarovek nebo desek se vytvoří uzavřený vnitřní prostor, který se vyplní betonovou směsí a vznikne pevná a dobře izolovaná konstrukce, která může být ještě zpevněná ocelovou výztuží.


Ptáme se odborníka:

Ing. Martina Hajného, technika společnosti Xella CZ

Jak je to s nasákavostí pórobetonu?

Pórovitá struktura materiálu často svádí k představě, že je nasákavý, ale opak je pravdou. Uzavřené póry, které jsou pro tento materiál charakteristické, sotva vyvíjejí kapilární síly. Vodu tedy absorbuje velice pomalu. Tento fakt potvrzuje i zkouška podle normy EN 772-11, která simuluje působení vody na nechráněné zdivo. Pro tvárnice Ytong P2-400 jsou deklarované hodnoty nasákavosti po deseti minutách maximálně 40 g.dm-2, po třiceti minutách maximálně 55 g.dm-2, po devadesáti maximálně 75 g.dm-2. Tyto hodnoty jsou v porovnání s jinými zdicími materiály velmi dobré.

Ztrácí pórobeton svou pevnost při nasáknutí vodou, například při povodních?

V odborné literatuře o stavebních materiálech najdeme i údaj o maximálním nasycení materiálu vodou, které se udává v procentech. Tento údaj vyjadřuje poměr mezi hmotností vody obsažené v pórech materiálu a hmotností suchého materiálu. Pro pórobetony je to poměrně vysoká hodnota, protože mají vysoký obsah pórů a nízkou vlastní objemovou hmotnost. V praxi je však tento stav téměř nedosažitelný. Na to, aby voda vyplnila všechny póry v materiálu Ytong, který ji sám nenasává, musí být dovnitř doslova vtlačena. To je možné, jen když je stěna domu ponořená pod hladinou vody a působí na ni hydrostatický tlak. Zkušenosti ukázaly, že při povodni trvá až dva až tři dny, než se stěna z tvárnic Ytong nasytí vodou. Zkoušky pevnosti zcela nasáknutých pórobetonových tvárnic potvrzují, že jejich pevnost mírně poklesne, ale vzhledem na navrhování zdiva s trojnásobným stupněm bezpečnosti takovýto pokles pevnosti není nebezpečný pro statiku domu. Po vyschnutí se pevnost navíc vrátí na původní hodnotu. Tepelněizolační vlastnosti materiálu Ytong po vyschnutí stěny dosáhnou rovněž bez jakéhokoliv zhoršení původních hodnot.

Datum vydání: 9. 6. 2015

Edit: