Energetický průkaz, prosím!

Stavíte nový rodinný dům? Pak se neobejdete bez průkazu energetické náročnosti budovy. To jistě ví každý, kdo postavil dům po roce 2009. Od ledna letošního roku by se o tento dokument měli navíc zajímat všichni ti, kteří chtějí dům pronajmout nebo prodat.

Ještě přesněji: povinnost prokazovat splnění požadavků na energetickou náročnost budovy vstoupila v platnost již 1. 7. 2006 zákonem 177/2006 Sb. Posouzení však nemuselo mít formu průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Od roku 2009 je PENB povinnou součástí stavební dokumentace k žádosti o stavební povolení. Tato povinnost se týká i rozsáhlejších rekonstrukcí, které ovlivňují energetickou náročnost budovy (zateplování, výměna oken, rekonstrukce otopné soustavy). Od letošního roku se změnou zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií (označenou jako 318/2012 Sb.), tato povinnost dále rozšiřuje i na stavební ohlášení a domy či byty prodávané nebo pronajímané. Průkaz má informovat kupujícího či nového nájemníka o energetických parametrech dané nemovitosti, musí být zájemci předložen před uzavřením kupní smlouvy či nájemní smlouvy. Majitelé stávajících domů průkaz nepotřebují, pouze pokud by se rozhodli pro rozsáhlejší rekonstrukci, a jak již bylo řečeno, v případě prodeje nebo pronájmu. PENB nevyžadují ani objekty určené k rekreaci a budovy s celkovou energeticky vztažnou (podlahovou) plochou menší než 50 m2 a některé další výjimky. PENB dále není potřeba v případech, kdy je dům převáděn na jiného vlastníka jako dar nebo z důvodu dědictví. Nejedná se totiž o vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se společný byt převádí jen na jednoho z manželů.

2

Plastová okna Oknotherm z nového profilového systému Softline 82 Plus v kombinaci s patentovaným termoizolačním profilem optimalizují energetickou bilanci každé stavby. OKNOTHERM LEPŠÍ VÝHLED

1

Nízkoenergetické dřevostavby OKAL snižují svou energetickou náročnost nejen díky použité stavební technologii, ale také díky použití úsporných způsobů vytápění a ohřevu vody – kotlů na biomasu, tepelných čerpadel či solárních kolektorů. OKAL CZ

JAK VYPADÁ PRŮKAZ?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je certifikát, kterým se prokazuje energetická náročnost budovy. Hodnotí budovu nejen z hlediska kvality tepelných izolací, ale z hlediska spotřeby energií, které do ní vstupují, a to nejen na vytápění, ale i na ohřev teplé vody a osvětlení, případně chlazení, větrání a úpravu vlhkosti vzduchu, energie. Jeho obsah a podoba je dána vyhláškou č. 148/2007 Sb. Povinnou součástí PENB je grafické znázornění energetické náročnosti budovy, které bývá nesprávně označováno jako energetický štítek. Energetický štítek obálky budovy je odlišný technický dokument, který dokládá splnění požadavků na prostup tepla obvodovým pláštěm. Na rozdíl od komplexnějšího PENB se nezabývá celkovou energetickou náročností budovy. Může být jedním z podkladů pro zpracování PENB, ale nenahrazuje ho. Z průkazu ENB vyčteme jednak, zda a jak jsou splněny normové požadavky na tepelně-technické vlastnosti budovy, a jednak hodnocení energetické náročnosti provozu budovy. Podíly dodané energie připadající na dílčí spotřeby (vytápění, příprava teplé vody, osvětlení atd.) jsou vyjádřeny v procentech z celkové dodané energie do budovy. Závěrem je určení třídy energetické náročnosti hodnocené budovy A – G. Mimořádně úsporná je A, kde roční spotřeba energie je menší než 51 kWh na m2 užitné plochy, naopak mimořádně nehospodárné budovy spadají do kategorie G. Nově postavené a rekonstruované budovy musí mít energetickou třídu A – mimořádně úsporná, B – úsporná či C – vyhovující s maximální možnou hranicí energetické náročnosti 142 kWh na m2. U stávajících budov zpracovatel průkazu doporučí možná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy.

 

4

5

Vliv na energetickou náročnost domu má i kvalita rámů oken a dveří. Systém INOUTIC Eforte dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla rámem Uf = 0,95 W/m2K. Standardu u plastových oken pro pasivní dům (součinitel prostupu tepla oknem Uw 0,8 W/m2K) tak lze docílit za velmi příznivou cenu s obvyklým trojitým zasklením plastových oken.

6

Ekonomické stavby nabízejí nízkoenergetický dům postavený zděnými technologiemi. Energetická spotřeba budovy je snížena použitím vhodné skladby zdiva doplněné zateplovací fasádou. Každý nízkoenergetický dům má zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budov.

KDO HO VYPRACUJE?

Průkazy energetické náročnosti budovy mohou vypracovávat pouze zákonem definované osoby, energetičtí specialisté, které jsou držiteli příslušného oprávnění vydaného ministerstvem průmyslu a obchodu. To také seznam těchto osob eviduje. Cena za zpracování PENB není stanovena, je věcí individuální dohody a závisí na velikosti a složitosti budovy. Ceny začínají zhruba na 3000 Kč, ale pokud od něj očekáváte skutečnou vypovídací hodnotu a obrátíte se na kvalitního specialistu, počítejte pro rodinný domek kolem šesti až sedmi tisíc korun. PENB se zhotovuje na základě stavební dokumentace (alespoň půdorysy podlaží, řez budovou, skladba obvodových konstrukcí, informace o způsobu vytápění, chlazení, větrání a osvětlení budovy). Raději však požadujte, aby specialista posoudil váš dům přímo na místě, aby porovnal podklady se skutečností. Pouze tehdy může zpracovat energetický průkaz objektivně a správně. Vyhnete se tak případným problémům, které mohou vzniknout na základě neúplnosti dodání informací o nemovitosti ze strany vlastníka. Cena je závislá na velikosti a složitosti budovy. Pokud nemáte dostatečné podklady, nezoufejte. Zhotovitel potřebné informace doplní při osobní návštěvě domu, cena však samozřejmě vzroste. Průkaz energetické náročnosti budovy má platnost 10 let. V případě, že budete chtít svou povinnost obejít a průkaz si nepořídíte, hrozí vám od dubna tohoto roku pokuta do 100 000 Kč. Možná máme tendenci dívat se na pořizování průkazů energetické náročnosti jako na nepříjemnost, nutné zlo. Uvědomme si, že na počátku je snaha o snížení škodlivin v ovzduší, kterou formulovala směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a která zavazuje členské země k promítnutí jejích ustanovení do národních právních norem. Je to pro nás sice jedna povinnost navíc, má však příznivý dopad i na domácí rozpočet. Například rozdíl mezi domem energetické třídy C a G může znamenat úsporu desítek tisíc na ročních nákladech za energie. A při koupi domu či pronájmu díky nim nekupujeme zajíce v pytli. Stejně jako u automobilu tak máme možnost znát jeho „spotřebu“.

7

8

Součástí Průkazu energetické náročnosti budovy je i grafické znázornění jak výsledného hodnocení energetické náročnosti budovy, tak dílčích hodnocení obálky budovy, vytápění, chlazení, odvlhčování vzduchu, ohřev teplé vody a osvětlení.

Datum vydání: 14. 10. 2015

Edit: