Zrcadlení vody uprostřed zahrady

Jezírka jsou dnes víc než okrasným prvkem v zahradě. Jsou zásobárnou vody, ale i útočištěm vodních živočichů a dokážou příznivě ovlivnit okolní klima.

Pokud máte optimální prostorové podmínky i finance, můžete si pořídit i větší jezírko na koupání. Pro jeho vybudování si lze vybrat z různých materiálů.

VOLBA MATERIÁLU

Nejjednodušší formu představuje plastový výlisek, obvykle pořízený v hobby marketu. Tato varianta je nejméně nákladná, avšak tvar a velikost jsou pevně dané, kvůli menší hloubce se v nich může voda snáze přehřívat a kazit, proto vyžadují důkladnou filtraci. Dalšími možnostmi je jezírko železobetonové s kvalitní hydroizolací nebo vyskládané z kamenů, případně vytvořené pomocí bazénové fólie, kterou lze položit do předem připraveného výkopu s odstupňovanou hloubkou. Fóliová jezírka patří k nejběžnějším typům. Síla fólie by měla být nejméně 0,8 mm nebo lépe 2 mm, aby byla dostatečně odolná a dobře se svářela. Spojovat ji lze i chemicky – rozleptáním obou spojovaných částí, přičemž fólie musí být suchá, zbavená prachu a obě části by se měly překrývat o pět až sedm centimetrů.

Zahradní jezírko s vhodně vybranými vodními rostlinami a přirozeným začleněním do terénu se může stát centrem i ozdobou okrasné části zahrady.

TVORBA JEZÍRKA

Nechcete-li raději svěřit celý proces specializované firmě, měli byste pro vybudování jezírka zvolit správný postup, jak radí odborník na tuto problematiku ze společnosti Hornbach DAVID BENDA:

„Nejprve si určete polohu a obrys jezírka a vyznačte ho pomocí provázku, hadice nebo písku. Naplánujte si také různé zóny jezírka (bažina do 10 cm, mělká voda 20–40 cm a hluboká voda 60–150 cm). Spád mezi zónami by neměl být větší než 30°, aby se štěrk a koše s rostlinami nezačaly sesouvat. Jednotlivé přechody mohou být pozvolné a plynulé, není proto třeba zakládat žádné terasy.

  • Jámu pro zahradní jezírko kopejte zvenku dovnitř. Musí být celkově o 20 až 25 cm hlubší, než bude pozdější hladina vody. Vymodelujte při tom různé hloubkové zóny a vytvořte kolem okraje jezírka příkop hluboký 15 cm jako bariéru proti kapilární vzlínavosti.
  • Důležité je, aby vnější okraje jezírka ležely v rovině. Vyberte jedno místo, kde okraj o něco snížíte, aby mohla voda při velkém dešti řízeně odtékat.
  • Po odstranění všech kamenů, zbytků kořenů a jiných špičatých předmětů pokryjte vyhloubenou jámu vrstvou písku silnou 10 cm, pevně ji upěchujte a pak ji vyložte netkanou textilií. Písek a netkaná textilie ochrání před poškozením a zabrání pozdějšímu úniku vody.
  • Poté rozprostřete jezírkovou fólii, přetáhněte ji přes koryto jezírka, aby přes jámu přesahovala asi o 0,5 m, a snažte se ji pokládat s co nejmenším množstvím skladů. S fólií raději pracujte za teplého počasí, bude poddajnější.
  • Na dno nasypte tenkou vrstvu štěrku a opatrně ji zalévejte vodou, dokud se nenaplní hloubková zóna. Použijete-li chlorovanou vodu z vodovodu, musíte ji nechat v jezírku před sázením rostlin minimálně týden odstát a teprve pak můžete začít rostliny sázet.
  • Podle typu zóny použijte koše nebo speciální tašky, které se naplní rostlinami a upevní pomocí háků do země pod okrajem jezírka. Dno jezírka a rostlinné zóny můžete upravit třeba použitím kořenů nebo oblázků. Odpovídají-li rostliny vaší představě, můžete jezírko naplnit vodou. Na defi nitivní přizpůsobení tvaru koryta potřebuje fólie ještě několik dnů.
  • Okraj jezírka dostatečně zpevněte například pomocí obrubníků nebo dřevěných planěk, aby při vstupu na břeh nedošlo k jeho stržení. Zpevněný okraj musí zasahovat hlouběji pod vlastní okraj jezírka, aby mohla voda kontrolovaně přetékat. Voda může přetékat i přes okraj jezírka tak, že stoupne mezi fóliovými sklady a podél rostlin (knotový či kapilární efekt). Abyste tomuto jevu zabránili, vytvořte bariéru proti vzlínavosti. Okraj fólie svisle zvedněte a odřízněte ho kousek nad zemí. Horní okraj fólie musí přesahovat nejvyšší možnou hladinu vody.
  • Jezírková čerpadla umožňují vodě, aby proudila, čímž zajišťují potřebný přívod kyslíku. Čerpadlo musí umět přečerpávat vodu s drobnými nečistotami např. z odumřelých zbytků rostlin. Tím udržuje spolu s fi ltrací a další technikou vodu v jezírku čistou. Jezírkové čerpadlo musí být uloženo pod úrovní hladiny vody. Pro pohodlnou údržbu čerpadla spojte sací a tlakovou hadici s čerpadlem a zaveďte je do jezírka.

TEXT: DITA FINGERLANDOVÁ
FOTO: ARCHIV FIREM A SHUTTERSTOCK

 

Datum vydání: 9. 9. 2020

Edit: