Když starý dům překáží novému

Atraktivních stavebních pozemků je stále méně a bývají velmi drahé, a tak investora, který chce stavět rodinný dům, logicky napadne otázka: Nevyjde levněji koupě zastavěného pozemku a následná demolice stávajícího objektu?

Napadlo to i pana Františka. Za rozumné peníze získal poměrně zajímavou parcelu, na níž stál starý a vlhký dům ve zbídačeném stavu. Jenže co dál? Shrneme pro vás úskalí, která vás na cestě mohou čekat, ale vybavíme vás praktickými radami, abyste se té cesty nemuseli bát.

POVOLENÍ K DEMOLICI

Odstranění stavby a následné terénní úpravy řeší paragraf 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále Stavební zákon). Nejobvyklejší je ohlášení pomocí předepsaného formuláře. Stavební úřad (stavební odbor obecního úřadu) však obvykle vyžaduje řadu dodatků. Proto lze doporučit jako první krok zajít na úřad a zeptat se příslušného referenta, co bude vyžadovat a jak můžete účelně postupovat. Můžete očekávat, že bude nutné doložit technický popis demolice a stávající stav objektu. Pokud neexistuje jeho dokumentace v archivu, musíte nechat provést zaměření staré stavby, což může být v zarostlém a členitém terénu investice až 25 000 Kč. Navíc musí být patrné, jakou budoucí úpravu terénu plánujete, a mělo by být doloženo rovněž stanovisko odboru životní- ho prostředí z hlediska odpadů.

DEMOLICE STARÉ KOSTKY

Zanedbaný domek v pražském Suchdole byl kompletně odstraněn za pomoci těžké strojní techniky, což ve výsledku představuje zpravidla nejlevnější variantu. MMTB Group.

POZOR NA AZBEST!

Situaci vám může zkomplikovat také přítomnost azbestu v odstraňovaném objektu. Na mnoha starých komínech jsou azbestové nástavce, na půdách bývají protipožární podložky z azbestu pod vypínači – takže přítomnost azbestu v objektu není až tak nepravděpodobná. V tom případě je třeba požádat stavební úřad o povolení k likvidaci azbestu, které bude učiněno vždy rozhodnutím. Tento proces samozřejmě vše zbrzdí a vy budete muset dokládat další stanoviska – především stanovisko příslušné hygienické stanice. K jeho získání je nutné předložit způsob likvidace azbestu, ochranu ovzduší při procesu odstraňování a místo bezpeč- ného uložení azbestu. Tyto práce není přípustné provádět svépomocí! Proto je žádoucí okamžitě oslovit odbornou firmu s oprávněním likvidace nebezpečných odpadů, která si s celou situací poradí jak administrativně, tak i technicky. Podmínky při odstraňování se obvykle monitorují, takže když cokoli ošidíte, hrozí vám mastná pokuta.

S PAMÁTKÁŘI NEJSOU ŽERTY

Stavební zákon v § 128 odst. 6 jasně stanoví, že odstraně- ní stavby, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně, je možné pouze na základě povolení stavebního úřadu. Jako podklad k rozhodnutí o odstranění stavby ovšem musíte mít závazné stanovisko příslušného správního orgánu památkové péče. Pokud je objekt samotný (byť i v dezolátním stavu) památkově chrá- něnou stavbou, odstranit ho nelze: Nejprve by musela být zrušena památková ochrana! A v to se opravdu nevyplatí doufat.

Demolice, zemní práce, ale i recyklaci starého materiálu (suť, kamenivo) nabízí společnost Pavel Švestka. www. demolice.cz

NA KOLIK TO VYJDE?

Náklady na odstranění stavby bohužel nelze paušalizovat. Cena se stanovuje podle více hledisek – například i s ohledem na podíl konstrukcí v obestavěném prostoru. Obecně ovšem platí, že demolice s využitím strojní techniky vychází výrazně levněji než ruční odstranění objektu (cenový rozdíl může být až 50 %). Obvyklá cena odstranění na klíč se může pohybovat od 300 do 500 tisíc korun. Přítomnost azbestu vám sice demolici zkomplikuje a prodlouží, ale ve výsledku ji prodraží jen o několik desítek tisíc. O ceně však často rozhoduje také lokalita (její dostupnost i atraktivita) a vzdálenost nejbližší skládky. A nezapomeňte, že stavebnímu úřadu budete muset doložit rovněž způsob likvidace odpadu na skládku. Všechny potřebné doklady vám k tomu dodá prováděcí firma.

ÚSPORNÁ PŘÍPRAVA PRO NOVOSTAVBU

Demoliční firma by se měla snažit o snížení celkových nákladů důsledným tříděním odpadu. Jak? Pálené červené tašky lze za odvoz nabídnout výrobcům antuky, řezivo si leckdo rád odveze na spá- lení. Pokud máte už v době demolice jasnou představu o svém budoucím rodinném domě, je patrně nejvý- hodnější celkovou zakázku nedělit a zadat novostavbu rodinného domu včetně odstranění stávajícího objektu. Firma, která má zájem o novostavbu, totiž bude řešit demolici maximálně účelně a úsporně. V každém případě je však důležité sjednat si předem rozsah demoličních prací (např. zda základy mohou zůstat v zemi a lze je použít pro budoucí novostavbu). Právě tyto souvislosti si dodavatel novostavby při demolici ve vlastním zájmu vyřeší a pohlídá sám, včetně odpojení původní stavby od veškerých médií, vrácení měřicích zařízení a neporušení stávajících inženýrských sítí.

Suché základy starého domu se vyplatí ponechat, pokud dispozičně vyhovují vašemu záměru. Zimní demolice rodinného domu ve Šternberku. www. kontejnery.info

HRST DOBRÝCH RAD

  • Jako první krok zajděte na stavební úřad a zeptejte se příslušného referenta, co bude vyžadovat a jak můžete účelně postupovat.
  • Při výskytu azbestu oslovte odbornou firmu s oprávněním likvidace nebezpečných odpadů, která si s celou situací poradí jak administrativně, tak i technicky.
  • V památkové zóně je odstranění objektu možné pouze na základě povolení stavebního úřadu. Pokud je stavba sama kulturní památkou, odstranit ji nelze!
  • Obvyklá cena demolice na klíč se pohybuje od 300 do 500 tisíc Kč. Zaměření původní stavby či likvidace azbestu už cenu prodraží jen o desítky tisíc.
  • Finančně nejvýhodnější bývá celkovou zakázku nedělit a zadat novostavbu rodinného domu včetně odstranění stávajícího objektu.

NÁŠ TIP TŘÍDĚNÍ

Recyklace stavebního odpadu z demolice a jeho ekologické zpracování a třídění šetří životní prostředí.

TEXT: VÍT STRAŇÁK
FOTO: ARCHIV FIREM A SHUTTERSTOCK

Datum vydání: 19. 8. 2020

Edit: