Vlastní studna? K nezaplacení!

Mít vlastní zdroj vody – ať už pitné, nebo užitkové – to byla, je a bude velká výhoda. Vlastní studna nabízí mnoho možností využití, ale… Pořídit si novou studnu není jen tak!

Kdysi byla studna povinnou součástí domu. Dnes tomu tak není, ale mít vlastní zdroj vody je zvláště v současné době doslova dar z nebes. Pokud máte studnu, vodu z ní můžete bez rozpaků použít jako užitkovou v domácnosti nebo na zalévání zahrady. A jestliže rozbor vody potvrdí její nezávadnost, rozšiřuje se oblast použití také na pití. Tak s chutí, dostatkem informací a peněz do toho!

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

Vykopat si studnu vlastními silami? Proč ne, ale… Bez patřičného povolení smíte kopat pouze do hloubky tří metrů – což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. Proto bude rozumnější, když si necháte studnu postavit profesionálními studnaři takzvaně na klíč. Většina firem vám nabídne komplexní službu od pořízení příslušné dokumentace a povolení přes vyhledání vhodného místa pro studnu a instalaci čerpací techniky až po kolaudaci hotové studny.

VÝBĚR FIRMY

Studna znamená spolehlivý zdroj pitné vody, díky kterému můžete snížit výdaje za zásobování vodou. Aby se však stala výhodnou investicí, musíte si studnařskou firmu vybrat opravdu pečlivě. Více než kdy jindy je nutno nahlédnout do její historie a zjistit reference a počet vybudovaných studní. Protože i v tomto podnikatelském segmentu bohužel platí, že není studnař jako studnař…

JAK SE DOSTAT K VODĚ V ZEMI?

Nejprve je zapotřebí hydrogeologický průzkum provedený odborníkem, který zdroj vody lokalizuje pomocí přístrojů, anebo si můžete zjednat proutkaře. Tato varianta je sice méně spolehlivá, ale ušetří vám část formalit (viz rámeček). Potom nastává etapa realizace studny, která se může provádět narážením, vrtáním nebo kopáním.

VNITŘNÍ PROSTOR STUDNY

PRŮZKUMNÝ VRT

Průzkumné vrty slouží k prozkoumání geologické stavby terénu a ověření údajů o podzemní vodě za účelem výstavby studní. Provádí se pomocí moderní technologie jádrového vrtání a v souladu s veškerou platnou legislativou. Výsledkem průzkumných vrtů je vyhotovení závěrečné zprávy.

JAK DLOUHO TRVÁ REALIZACE?

Zkušenosti jsou různé. Realizace vrtané studny na základě stavebního povolení prý může trvat 12–20 měsíců. Přitom veškerá administrativa spojená s povolením vybudování studny by měla zabrat (v závislosti na rychlosti příslušného úřadu) 2–3 měsíce. Samotné zhotovení vrtu trvá jen 2–3 dny a osazení čerpadla 1–2 dny. Matematické součty zjevně selhávají…

VRTANÁ, NEBO KOPANÁ?

Kopání je finančně náročnější a zdlouhavější, získáte však vydatnější zdroj vody. Vrtaná studna bere podzemní vodu, která je kvalitnější. Vrtání studny je poměrně rychlé. Kopat studnu svépomocí je dovoleno pouze do hloubky tří metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. Vhodný způsob hloubení by měl doporučit hydrogeolog. O tom, zda vrtat či kopat, rozhoduje více faktorů.

STUDNY VRTANÉ

Budují se v místech, kde je voda hluboko, například více než 30 metrů. Podle skladby zeminy je nutno měnit technologie vrtání. Průměr vrtu studny se pohybuje mezi 150 až 260 mm v závislosti na průměru trubky (podle požadovaného množství čerpané vody). Do země se mohou používat trubky z PVC či PE nebo také dražší trubky z nerezové oceli. Okolo trubky se sype vodárenský písek, který funguje jako filtr. Do studny nesmí prosakovat nečistoty ze srážkové vody. Proto musí být půda u studny ve spádu nejméně 2 % směrem od studny a krycí vrstva z nepropustného jílu by měla mít výšku nejméně tři metry.

Tryská! Úspěšné naražení mohutného pramene spodní vody. Vodovrty.

KOLIK TO STOJÍ?

Odhad ceny vrtané studny se velice těžko stanovuje. Ve hře je několik faktorů – průměr vrtu, průměr vystrojení. Dá se říci, že jeden metr hloubky vás bude stát mezi 800 až 2 000 Kč, ale klidně i více. Do všeho pak ještě vstupuje typ podloží a dostupnost lokality. Některé firmy avizují, že pokud se jim nepodaří navrtat vodu, je vrt proveden zdarma.

MONTÁŽ ČERPADLA DO VRTANÉ STUDNY

Čerpací technika pro vrtané studny zajistí její spolehlivý chod. Podle hloubky vrtu a požadavků na vydatnost studny se navrhne optimální čerpací technika, odpovídající vašim potřebám a možnostem. Čerpadlo se odborně nainstaluje a po provedení čerpací zkoušky se uvede vrtaná studna do provozu. Cena standardního čerpadla tuzemské výroby se pohybuje okolo 10–12 tisíc korun.

KOPANÁ STUDNA

Kopaná studna je nejnáročnější způsob výstavby, proto je také nejdražší. Je třeba zajistit odvoz vykopané zeminy a vyztužit stěny studny betonovými skružemi – nejčastěji o průměru jeden metr. Studny se pak překrývají plastovým nebo betonovým poklopem. Studny kopané ve skále výztuž nepotřebují, ale překrytí ano. Překrytí nejen zabraňuje pádu osob do studny, ale chrání ji před nečistotami. I když si studnu i dnes můžete vykopat svépomocí, pohodlnější a rychlejší je hloubení pomocí bagru s drapákem. Studny hlubší než dvacet metrů je místo skruží třeba postupně betonovat. Kopané studny se doporučuje provádět v místech, kde je dostatečné množství nezávadné mělké podzemní vody a vysoká propustnost hornin (např. písky, štěrky, jílovce). Výhodou kopaných studní je především jejich velká akumulační schopnost a snadná údržba. Velice jednoduše lze provádět průběžné kontroly jejich stavu a také případné čištění či renovaci.

Technicky pozoruhodná hradní studna ze 2. poloviny 14. století je vytesána ve skále až do hloubky 34 m, kde do ní tektonickou poruchou mezi dvěma druhy hornin proudí spodní voda. Studna má dvě odlišné úrovně: Svrchní patro tvoří rozměrná čtvercová šachta (3,85 x 3,88 m), která v hloubce 11,8 m přechází do kruhového půdorysu o průměru 2,5 m. Nasucho kladené žulové kvádry mají vnitřní stranu obloukovitě přitesánu, aby ve studni vytvářely dokonalý kruh.

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ

Nechceme malovat čerta na zeď, ale studniční voda bývá často znečištěna choroboplodnými zárodky a mechanickými nečistotami. Studna vyžaduje pravidelnou údržbu, čištění a kontrolu kvality vody. Kontrola kvality vody by měla být každoroční. Doporučená doba pro odborné čištění studní je nejméně jednou za deset, ale raději za pět let.

DEZINFEKCE VODY VE STUDNI

Vodu ve studni lze dezinfikovat roztokem chlorových preparátů (např. Chloramin B, chlornan sodný, Savo atd.), které působí několik týdnů. Voda je chráněna jen tehdy, pokud obsahuje aktivní chlor, který z vody v závislosti na různých podmínkách mizí (samovolný rozklad, ředění při odběru vody aj.). Silně chlorovanou vodu ovšem lze použít k přípravě pokrmů a k pití jen po předchozí dechloraci (např. převaření). Další možností je dezinfekce vody Sagenem – prostředkem na bázi koloidního stříbra. Sagen působí ve vodě několik měsíců, než se stříbro vyplaví. Tento přípravek je vhodné používat maximálně dvakrát do roka a respektovat pokyny v návodu.

PRŮZKUMNÝ HYDROGEOLOGICKÝ VRT – předpisy a dokumentace

 • § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., průzkumné práce projektované
  v ochranných pásmech zdrojů podzemní vody a zátopových územích: Pro realizaci
  v ochranném režimu musí být vydáno písemné povolení vodoprávního úřadu.
 • § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb. (platnost od 1. 1. 2019):
  Průzkumné práce nejsou projektovány v ochranném režimu podzemních vod ani
  zátopových území, nevztahuje se na ně povolovací řízení dle § 14 zák. č. 254/2001 Sb.,
  pro realizaci však musí být vydán formou rozhodnutí souhlas vodoprávního úřadu.
 • Časová náročnost: Vyřízení trvá cca 4–6 měsíců, pokud se žádný z dotčených
  orgánů neodvolá.
  ZDROJ: STUDNAŘSTVÍ PETR KLIKAR

VYPLATÍ SE VRTANÁ STUDNA?

Vyplatí. Počítejte, že běžný rodinný dům spotřebuje ročně 250 m3 vody. Při ceně vodného a stočného 60 Kč/m3 je to 15 000 Kč. Pokud zaléváte zahradu pitnou vodou, je spotřeba samozřejmě vyšší. Je jasné, že voda se bude zdražovat, stejně jako ostatní přírodní zdroje. Cena vrtané nebo kopané studny se dnes pohybuje podle hloubky, podloží a průměru od 30 000 Kč. Prostá návratnost investice je tedy výborná. Jedná se o jistou a spolehlivou úsporu fi nancí.
ZDROJ: VRTANÉ STUDNY ALT-V

TEXT: LUBOŠ CHOTT
FOTO: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 19. 5. 2020

Edit: