Kam s odpadní vodou: jímka, septik, domovní čistírny

Jak naložíme s odpadními vodami, pokud k našemu domu nebo rekreačnímu objektu nedosahuje kanalizace? Nejčastější řešení má podobu jímky, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod. Kterou z těchto alternativ zvolit?

Jednoznačná odpověď na otázku, který způsob likvidace odpadních vod je nejvhodnější, neexistuje, neboť záleží na celé řadě faktorů. Rozhoduje, zda je dům trvale obydlen či využíván jen jako rekreační objekt, jaké jsou možnosti pozemku a jaké má zadavatel nároky na obsluhu zařízení, zda je v blízkosti vodní tok, do kterého lze přečištěnou vodu vypouštět, a na dalších podmínkách. Nejrozumnější je pozvat si přímo na místo odborníka a nechat si poradit.

3

Příprava instalace domovní čistírny odpadních vod Microclar. USBF TECHNOLOGY

1

Vícekomorový biologický septik Herkules sestavený řetězením více nádrží za sebou. Používá se v kombinaci s dalším čistícím stupněm – s pískovým či zemním filtrem nebo vegetační ČOV. GLYNWED

JÍMKA NEBOLI ŽUMPA

Na pohled nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu. Ke stavbě jímky potřebujeme povolení stavebního úřadu a počítá se s tím, že bude vyvážena do čistírny odpadních vod, takže nemusíme žádat o povolení k vypouštění odpadních vod. Když si uvědomíme, že každý z nás denně vyprodukuje 100 litrů odpadních vod a za vyvezení jímky zaplatíme přibližně 1000 Kč (ceny se různí), je zřejmé, že jde o řešení vhodné spíše pro rekreační objekty než pro ty celoročně obývané. Náklady na pořízení žumpy se většinou podle objemu pohybují v rozmezí 10 000 až 30 000 Kč. Při výběru bychom měli mít na paměti, že čím větší obsah, tím méně často bude nutné nechat žumpu vyvážet.

4

5

Trh dnes nabízí nejen domovní čistírny vyrobené z plastu, ale i nerezové oceli. METAL-MANAGEMENT

6

7

Instalace domovní čistírny odpadních vod Euroclar a retenční nádrže na přečištěnou vodu. USBF TECHNOLOGY

8

Septik Twin – dvoukomorový septik s výškově stavitelným poklopem. Je stoprocentně nepropustný a odolný vůči korozi. Dostupný v objemu 3200 a 5200 l. GLYNWED

SEPTIKY S ODPADNÍMI FILTRY

Dokonalejší způsob likvidace odpadních vod zajišťuje septik, který na rozdíl od jímky odpadní vodu pouze neshromažďuje, ale zároveň i předčisťuje. Odpadní vody se v něm, nejčastěji ve třech komorách, postupně zbavují kalu. Takto vyčištěnou vodu však již – na rozdíl od minulosti – nelze vypouštět do půdy bez dočištění odpadním filtrem, který se zařazuje za septik jako mechanická dočišťovací jednotka. U větších septiků lze zařadit i více filtrů za sebou. Co se týče provedení filtru, většinou jde o celoplastový kontejner, který se před uvedením do provozu naplní hrubším pískem se štěrkem nebo s koksem. Horní, přibližně deseticentimetrovou vrstvu tvoří vypraný písek, který je za provozu třeba občas vyměnit. Je opatřen větracím potrubím a musí být od okolního prostředí vodotěsně oddělený. Náklady spojené s pořízením septiku jsou stejné jako u jímky, cena zemního filtru vychází z jeho objemu, přičemž jeden kubík přijde přibližně na 5000 Kč. V případě dobře usazeného filtru celý čisticí provoz probíhá bez pomoci elektrické energie. Kal, který zůstává v septiku, stačí vyvézt jednou za rok, v některých případech i méně často. Ke stavbě septiku i osazení filtru potřebujete stavební povolení. K vypouštění vod je pak třeba souhlas příslušného vodoprávního úřadu.

10

Domovní čistírna Seda. ALBIXON

12

Jímka Columbus XL na odpadní vodu je dostupná v objemech 8500 a 10000 l. GLYNWED

11

13

Čistírna odpadních vod Microclar v provozu. USBF TECHNOLOGY

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektů představují domovní čistírny odpadních vod. Co se týče principu jejich činnosti, je v zásadě stejný jako u velkých klasických čistíren. Odpadní vody se čistí aerobně biologickým způsobem, při němž je organická hmota rozkládána směsí mikroorganismů potřebujících ke svému životu kyslík ze vzduchu. Celý proces čištění probíhá obvykle ve třech fázích. V první části se provádí hrubé předčištění, v jehož průběhu se oddělí od odpadní vody hrubé nečistoty. Poté následuje druhá fáze čištění, takzvaný aerobní stupeň, kdy dochází k vlastnímu biologickému čištění s následným oddělením kalu, který je produktem čištění, od vyčištěné vody. Posledním stupněm čisticího procesu je pak přenos produktů čištění (kalu a vyčištěné vody) do prostor určených pro jejich skladování a jejich následné další zpracování. Domovní čistírny se dělí na kontinuální (s nepřerušovaným průtokem), u nichž jsou splašky čištěny průběžně, a diskontinuální (s přerušovaným průtokem), u kterých se odpadní vody čistí v aktivační nádrži při jejím plnění, po vyčištění se provzdušňování zastaví a po sedimentaci se čistá voda odčerpá. Pro správný výběr je důležité, zda se jedná o čistírnu k trvale obydlenému nebo k rekreačnímu objektu. Vzhledem k tomu, že její zřízení patří do kategorie vodní dílo, povolení k pořízení uděluje příslušný odbor životního prostředí u pověřených stavebních úřadů. Často však není snadné vyřešit problém, kam s vyčištěnou vodou. Jestliže máme v blízkosti čistírny potok, řeku nebo rybník, likvidace vyčištěných odpadních vod se řeší tak, že ji do nich vypustíme. Pokud bychom chtěli předčištěné odpadní vody svést drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba projekt doplnit o hydrogeologické vyjádření, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod. Obvykle je požadován vyšší stupeň čištění než při vypouštění do povrchových vod a domovní čistírnu je nezbytné doplnit na odtoku ještě pískovým filtrem, případně lze volit i variantu s vestavěným pískovým filtrem. V případě zamítnutí žádosti se likvidace domovních odpadních vod řeší pomocí kombinace čistírny odpadových vod a zásobní nádrže na odpadovou vodu. Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody – obvykle k zálivce. Důležitý však je stupeň vyčištění. Některé čistírny dokážou vodu vyčistit tak, že ji lze použít jako užitkovou vodu i v domácnosti. K rodinnému domu, který obývá klasická rodina, si dnes pořídíte kvalitní čistírnu odpadních vod již od 50 000 Kč, k nimž je třeba připočítat cenu za osazení a provozní náklady, které tvoří především cena spotřebované elektřiny. Ta by se měla vejít do částky 2000 Kč ročně.

16

Čistírny odpadních vod nenarušují vzhled okolí domu. Poklopy mají malou velikost a vyrábějí se v různých barvách. USBF TECHNOLOGY

17

18

K instalaci domovních čistíren odpadních vod lze dobře využít prostory po septiku – odpadnou náročné výkopové práce. Na snímku instalace čistírny odpadních vod Microclar AT-6. USBF TECHNOLOGY


Více informací se nachází v srpnovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.


img.php

Datum vydání: 18. 2. 2016

Edit: