Pojištění nemovitosti, domácnosti

Pokud jste si z jakéhokoli důvodu pořídili nemovitost, ať dům nebo byt, uskutečnili jste patrně tu nejvýznamnější investici svého života. Abyste nemuseli žít v permanentním strachu, že vaše investice přijde vinou špatných okolností vniveč, měla by jedna z prvních následujících cest směřovat do pojišťovny.

Přestože v okamžiku, kdy poprvé odemknete dveře domu nebo bytu vonícího novotou a překročíte jeho práh, si to možná ještě neuvědomujete, hrozí vašemu království celá škála nebezpečí. Ta mohou přijít jak v podobě nezvaných hostů, kteří dostanou chuť přivlastnit si část plodů vaší práce, tak ve formě vichřice, krupobití nebo třeba požáru. Aniž bychom podobné události chtěli přivolávat, stát se může cokoli. A jako i jindy v životě také v  tomto případě platí, že štěstí přeje připraveným – nebo aspoň pojištěným. I když bude příspěvek na nápravu škod od pojišťovny jen náplastí na celkovou újmu, která vás postihne, může pro vás znamenat relativně bezbolestný návrat k původnímu stavu.

2

Nemovitost a domácnost

I  když se definice jednoho a  druhého mohou v  různých pojišťovacích ústavech malinko lišit, všude platí, že nemovitost a  domácnost nejsou totéž. Chcete-li mít klid, musíte tedy pojistit jak nemovitost jako takovou, to znamená pevné součásti, které dělají dům domem (jako zdi, střechu, komín apod.), a  doplňky, které s  nimi 50 úzce souvisejí a  dodávají domu nebo bytu funkčnost (například okapy nebo hromosvod), tak také jeho vybavení, to znamená všechno, co ve  svém příbytku během let nashromáždíte. Je tedy třeba se zeptat v pojišťovně jak na pojištění nemovitosti, tak na pojištění domácnosti. Někde vám ho nabídnou v  jednom, což je logické, protože pojistit jedno a  nepojistit druhé vám na  klidu nepřidá. Obecně ale pojišťovny oba produkty nabízejí odděleně, můžete proto mít teoreticky dům pojištěný u  jednoho ústavu a domácnost u jiného. Takový hybrid ale může mít mnohé mouchy – za prvé se tím připravíte o  finanční zvýhodnění za  dvě pojistky (které je typické i  pro produkty, jež oboje pojištění spojují), za druhé se vystavujete riziku, že něco, co jedna pojišťovna pojišťuje v  nemovitosti, druhá považuje za součást domácnosti. Rozdíl mezi oběma typy pojištění je zřejmý. Lapka, který vás navštíví v době vaší nepřítomnosti, ale klidně i v noci, když si hovíte v ložnici nad detektivkou, zatímco on pečlivě prohledává zásuvky v obýváku (zloději jsou čím dál otrlejší), bude mít zájem zejména o věci movité, ty se totiž snadno přenášejí. Při vloupání, bude-li muset použít násilí, vám třeba poničí okno nebo dveře. Škodu na prvním pokryje pojištění domácnosti, škodu na druhém pojištění nemovitosti. Obdobné to může být i v případě vydatného deště, který způsobí záplavu. Doprovázen krupobitím může poničit tašky na  střeše (poškodí nemovitost), ale spočine-li v interiéru jako záplava a poškodí čalouněný nábytek, jedná se o škodu na vybavení.

Korunka ke korunce…

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti patří mezi škodová pojištění (pojišťujete se proti škodě z nejrůznějších příčin) a v České republice ho nabízí zhruba patnáctka pojišťoven. Díky tomu, že měsíc co měsíc (případně co čtvrtrok, nebo dokonce jen jednou ročně) platíte smluvenou částku, bere na sebe pojišťovna riziko, že pokud se s vaším majetkem přihodí to, proti čemu se pojišťujete, uhradí škodu. Zaplacené peníze tedy jako byste házeli do černé díry, protože už je nikdy neuvidíte. Ale protože škoda, kterou může způsobit například požár nebo vydatnější vichřice, může být mnohonásobně vyšší než to, co na účet pojistitele zaplatíte za celý život, jde o poměrně dobře vložené prostředky – kupujete si za ně klidný spánek. Kdybyste si peníze placené na pojistném střádali do kasičky, v případě rozsáhlejších škod rozbití prasátka nestačí. Je třeba ale myslet na to, že ke smlouvě bývají přiloženy mnohastránkové všeobecné podmínky i podmínky týkající se konkrétních pojistných produktů. Ač by se mohlo zdát, že není co řešit a nabídky pojišťoven se budou podobat jako vejce vejci, nenítomu tak. Vyplatí se vám pojistné podmínky porovnat, zvážit všechna pro a proti a rozhodnout se na základě faktů, a nikoli dojmů – v prvé řadě můžete ušetřit na pojistném, v druhé řadě na překvapení, až dojde k nejhoršímu a vy si do pojišťovny půjdete vybrat to, o čem se budete domnívat, že vám náleží.

1

Záludnosti dvojích cen

Dbejte na to, abyste se pojistili na nové ceny. Na  rozdíl od  nich se v  pojišťovací terminologii setkáte také s  cenami časovými. V  tom prvním případě vyplatí pojišťovna v případě škody takovou částku, za  kterou zničený předmět nebo jeho část (nebyl-li zničen totálně) koupíte nový, v případě druhém pojišťovna přihlédne k opotřebení, takže vám ho nikdy nezaplatí celý. Je pochopitelné, že pojištění na novou cenu stojí víc než pojištění na cenu časovou. Pozor si dejte také na  podpojištění. Odhadnete-li cenu svého domu nebo jeho vybavení špatně a  hodnota je vyšší, než jakou uvedete na pojistné smlouvě, sice nějakou tu stokorunu ušetříte, ale pojišťovna vyplacené plnění úměrně tomu zkrátí.

Tajemné slovo riziko

Oběma pojištěním je společné, že vždy se pojišťuje škoda způsobená konkrétně vyjmenovaným okruhem rizik. Právě v tom se mohou nabídky pojišťoven lišit, a to někdy i výrazně. Ptejte se, zda některá pojistná rizika (například počmárání domu sprejery) obsahuje už základní pojištění, nebo je nutné sjednat jiný, dražší produkt. Ze základních balíčků mohou být někdy vyjmuty i některé druhy vybavení, jako například peníze, ceniny, cenné papíry, šperky, umělecká díla, ale dokonce i elektronika, případně se na ně mohou vztahovat pojistné limity a v případě, že se vaše hromadění majetku soustředí hlavně na ně, bude třeba je připojistit. Okruh pojištěných předmětů se může lišit i v tom, zda zahrnuje majetek, který členové domácnosti používají, a  logicky tedy do  vybavení patří, ale máte ho třeba uskladněný někde jinde – u některých pojišťoven najdete už v základním balíčku pojištění kol nebo kočárků. A některé produkty obsahují i  pojištění vedlejších staveb, kupříkladu kůlen či garáží, pak je ale každopádně potřeba přizpůsobit tomu pojistnou hodnotu, která se ve smlouvě objeví.

3

Doplňková pojištění

Zatímco pojištění, o kterých dosud byla řeč, patří do kategorie pojištění majetkových, spolu s nimi byste měli zvážit i některá z dalších doplňkových 52 pojištění patřících do skupiny pojištění odpovědnosti. Spolu s nemovitostí vám pojišťovna patrně nabídne také pojištění odpovědnosti z vlastnictví nebo držby nemovitosti. To se vztahuje na případy, kdy uvolněná taška spadne ze střechy rovnou na hlavu náhodného kolemjdoucího – a že náklady na léčení a způsobenou újmu mohou jít do statisíců, je jasná věc. S domácností si hleďte pojistit i občanskou odpovědnost. Toto pojištění kryje škodu, kterou svou činností způsobíte jakékoli třetí osobě, ať už na  ni máte „štěstí“ doma, nebo kdekoli jinde – širší varianty platí dokonce i na území Evropy nebo i dále. Jako jedno z dalších dodatkových pojištění si můžete sjednat pojištění asistence – technické a také právní. Dispečink asistenční společnosti vám v krizové situaci pomůže najít zámečníka, elektrikáře, sklenáře nebo jiného profesionála a pojišťovna jeho služby nepřesahující sjednaný limit proplatí. V rámci některých produktů poskytují pojišťovny základní asistenční pomoc zdarma.

Úspory

Abyste neměli pocit, že několikastovková záležitost se nabobtnáváním pojištěných rizik a věcí nakonec promění v platbu několikatisícovou, máme dobrou zprávu i pro ty, kdo chtějí ušetřit. Sjednáte-li pojištění online, tedy přes internet, dají vám některé pojišťovny až 20procentní slevu. Snížit pojistné můžete i bezeškodním průběhem – nebude-li muset pojišťovna několik let hradit žádnou škodu, přičtete si k dobru další desítky procent, typicky pět procent za každý bezproblémový rok. A výhodu získáte i tehdy, jestliže místo měsíční nebo čtvrtletní frekvence placení zvolíte platby roční, i když tady má zvýhodnění spíš opačný směr: základní pojistné se vypočítává pro roční platby a v případě častějšího placení vám pojišťovna naopak naúčtuje nějaké to (docela rozumné) procento navíc.

4

Aktivní ochrana

Nezapomeňte, že tou nejlepší obranou je útok. V praxi správného hospodáře to znamená, že ideální je spojit pojistnou ochranu s aktivním zabezpečením majetku. Ostatně alespoň základní bezpečnostní prvky zabraňující snadnému vniknutí do  objektu jsou u  některých pojišťoven podmínkou uzavření smlouvy, u jiných podmínkou plnění a často také důvodem ke slevě. Stejný případ je například hromosvod – bydlení na širé pláni a  lehkomyslné oddání se fyzikálním jevům bez snahy o ochranu před bleskem je zbytečným hazardem nejen s vlastním příbytkem, ale i s důvěrou pojišťovny. Než se ve svém obydlí zabydlíte, věnujte tedy čas tomu, že se zamyslíte nad živly, životnými i neživotnými, které vás mohou připravit o velkou část investic, a pokusíte se jejich účinku čelit. A pokud pro vás bude zkoumání nabídek mnoha pojišťoven nerozlousknutelným ořechem, klidně se obraťte na nějakého pojišťovacího makléře, který by vám měl poradit profesionálně a nezávisle.

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Foto: Shutterstock a archiv firem Carré Blanc, IKEA a Punto design

 

Datum vydání: 16. 4. 2016

Edit: